Zapošljavanje stranca

ostvaruje se pod uslovom da stranac poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja, odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje i dozvolu za rad.

Početna> Pravo na rad, zapošljavanje i preduzetništvo> Zasnivanje radnog odnosa - zapošljavanje>
Zasnivanje radnog odnosa sa strancem i licem bez državljanstva

Zasnivanje radnog odnosa sa strancem i licem bez državljanstvaZapošljavanje stranca ostvaruje se pod uslovom da poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja, odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje i dozvolu za rad.

Dozvola za rad je akt na osnovu kojeg stranac može da se zapošljava ili samozapošljava u Republici Srbiji. Može biti izdata kao: lična radna dozvola i radna dozvola.

Za isti vremenski period izdaje se samo jedna vrsta dozvole za rad.


Lična radna dozvola, uslovi i postupak za izdavanje


Lična radna dozvola je dozvola za rad koja strancu u Republici omogućava slobodno zapošljavanje, samozapošljavanje i ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenost.

Izdaje se na zahtev stranca ako:

- ima odobrenje za stalno nastanjenje,

- ima status izbeglice,

- pripada posebnoj kategoriji stranca.


Lična radna dozvola izdaje se radi spajanja porodice i na zahtev člana uže porodice stranca kome je izdato odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak, kao i stranca člana uže porodice državljanina Republike i stranca srpskog porekla do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji, ukoliko lice ispunjava uslov u pogledu minimalnih godina života za zasnivanje radnog odnosaLična radna dozvola izdaje se u slučajevima utvrđenim međunarodnim ugovorom koji obavezuje Republiku.

Vremenski period važenja lične radne dozvole

Strancu koji ima odobrenje za stalno nastanjenje lična radna dozvola izdaje se na period dok traje lična karta za strance.

Izbeglici lična radna dozvola izdaje se na period dok traje lična karta za lice kome je odobren azil.

Licu koje traži azil lična radna dozvola može se izdati devet meseci nakon podnošenja zahteva za azil, ako odluka o tom zahtevu nije doneta bez njegove krivice, za period od šest meseci uz mogućnost produženja, dok traje status lica koje traži azil.

Licu kome je odobrena privremena zaštita lična radna dozvola izdaje se za vreme trajanja statusa osobe sa privremenom zaštitom.

Žrtvi trgovine ljudima lična radna dozvola se izdaje za vreme trajanja dozvole boravka.

Licu kome je odobrena supsidijarna zaštita lična radna dozvola izdaje se za vreme trajanja statusa osobe sa supsidijarnom zaštitom.


Uslovi i postupak za izdavanje lične radne dozvole

* Zahtev za izdavanje lične radne dozvole podnosi stranac (Obrazac LRD).

Uz zahtev prilažu se, odnosno pribavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova, i to:

1) putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu;

2) odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak stranca;

3) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

* Uz zahtev za izdavanje lične radne dozvole stranca koji ima status izbeglice ili pripada posebnoj kategoriji stranca, pored navedenih dokaza, prilaže se i akt o priznavanju statusa za stranca koji ima status izbeglice ili pripada posebnoj kategoriji stranca.

Uz zahtev za izdavanje lične radne dozvole radi spajanja porodice, pored navedenih dokaza, prilažu se, odnosno pribavljaju se i sledeći dokazi, i to:

1) lična karta za stranca koji ima stalno nastanjenje, odnosno status izbeglice, čiji član porodice podnosi zahtev;

2) izvod iz matične knjige rođenih ili izvod iz matične knjige venčanih ili izjava supružnika da živi u vanbračnoj zajednici;

3) akt o priznavanju statusa za stranca koji ima status izbeglice ili pripada posebnoj kategoriji stranca.

Ako zahtev podnosi stranac, član uže porodice srpskog državljanina pored navedenih dokaza prilažu se, odnosno pribavljaju se i sledeći dokazi o ispunjenosti uslova:

1) lična karta državljanina Republike Srbije;

2) izvod iz matične knjige rođenih ili izvod iz matične knjige venčanih ili izjava supružnika da živi u vanbračnoj zajednici.

Ako zahtev podnosi stranac srpskog porekla do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji, pored navedenih dokaza pribavlja se i izvod iz matične knjige rođenih kojima će dokazati srodstvo do trećeg stepena u pravoj liniji.


Radna dozvola


Radna dozvola je vrsta dozvole za rad koja se izdaje kao: radna dozvola za zapošljavanje, radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja i radna dozvola za samozapošljavanje. Stranac sa radnom dozvolom može u Republici Srbiji da obavlja samo poslove za koje je dobio dozvolu.

Poslodavac na čiji zahtev je izdata radna dozvola:

1) ne može da uputi stranca na rad kod drugog poslodavca;

2) u obavezi je da prijavi stranca na obavezno socijalno osiguranje;

3) snosi troškove izdavanja radne dozvole i iste ne može da prenese na stranca.

Poslodavac koji je zaposlio stranca bez odgovarajućeg odobrenja za boravak i radne dozvole dužan je da mu isplati sva novčana potraživanja, u skladu sa propisima o radu, uz uplatu pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. U ovom slučaju postoji pretpostavka da je radni odnos trajao najmanje tri meseca, ukoliko se ne dokaže suprotno.


Postupak i uslovi izdavanja radne dozvole

U zavisnosti od vrste dozvole za rad čije se izdavanje traži, razlikuju se sledeći zahtevi:

- Zahtev za izdavanje lične radne dozvole

- Zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje

- Zahtev za izdavanje radne dozvole za upućena lica

- Zahtev za izdavanje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva

- Zahtev za izdavanje radne dozvole za nezavisnog profesionalca

- Zahtev za izdavanje radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje

- Zahtev za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje

* Obrasci navedenih zahteva Nacionalne službe za zapošljavanje

Zahtev za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad, podnosi se organizaciji nadležnoj za poslove zapošljavanja prema:

Mestu privremenog boravka ili stalnog nastanjenja stranca, kod dozvola koje se izdaju na zahtev stranca (lična radna dozvola, ili dozvola za osposobljavanje i usavršavanje kad je podnosi stranac);

Sedištu poslodavca, kod dozvola za rad koje se izdaju na zahtev poslodavca i ukoliko je poslodavac registrovan u Republici Srbiji ( radna dozvola za zapošljavanje, za upućena lica, za kretanje u okviru privrednog društva i za osposobljavanje i usavršavanje kad zahtev podnosi poslodavac);

Mestu gde se rad obavlja ( radna dozvola za samozapošljavanje i radna dozvola za nezavisnog profesionalca).


Žalba na rešenje prvostepenog organa

Protiv rešenja prvostepenog organa (nadležne organizacije, filijale za poslove zapošljavanja) može se izjaviti žalba.

Konačno rešenje o žalbi donosi ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.

Protiv konačnog rešenja tužbom se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

U skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama naplaćuju se taksa za zahtev i taksa za izdavanje dozvole za rad (rešenje).


Spisak mejl adresa Nacionalne službe za zapošljavanje u Republici Srbiji

Uslovi za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje

Zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje podnosi poslodavac (Obrazac RD-Z).

Test tržišta rada, odnosno posredovanje u zapošljavanju, vrši se na osnovu zahteva poslodavca za posredovanje u zapošljavanju za konkretno radno mesto, koji se podnosi najranije 60, a najkasnije 10 dana pre dana podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje.

Organizacija nadležna za poslove zapošljavanja test tržišta rada, odnosno posredovanje u zapošljavanju, vrši tako što utvrđuje da li se na evidenciji nezaposlenih nalaze nezaposlena lica koja odgovaraju zahtevu poslodavca za konkretno radno mesto, nezaposlena lica koja ispunjavaju propisane zahteve upućuje poslodavcu i o sprovedenim aktivnostima, odnosno merama sačinjava izveštaj o realizaciji potrebe za zapošljavanjem, koji dostavlja poslodavcu.

U roku od tri dana od dana dostavljanja navedenog izveštaja, poslodavac obaveštava organizaciju nadležnu za poslove zapošljavanja o postupanju po tom izveštaju.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje prilažu se, odnosno pribavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova, u skladu sa zakonom, i to:

1) rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa;

2) putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu;

3) odobrenje za privremeni boravak stranca;

4) predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruje pravo po osnovu rada;

5) uverenje iz jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno ukoliko je otpuštao zaposlene i izjava poslodavca da nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena, u skladu sa propisima o radu, na radnim mestima za koje se traži radna dozvola;

6) izvod iz pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, ili ukoliko poslodavac ima manje od 10 zaposlenih, izjava poslodavca koja sadrži naziv i opis poslova, vrstu i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto;

7) diploma, uverenje, odnosno druga javna isprava o stečenoj odgovarajućoj vrsti i stepenu zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i overeni prevod iste;

8) isprava, odnosno potvrda kojom stranac dokazuje da ispunjava uslove iz zahteva poslodavca koji se odnose na sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto i overeni prevod iste;

9) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

* Dokaze pod tačkama 1), 3) i 5) ovog člana pribavlja, po službenoj dužnosti, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za studenta, pored navedenih dokaza, prilaže se i predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada, koji obavezno sadrži odredbu da obavljanje poslova u periodu kada traju nastavne aktivnosti ne traje duže od 20 sati nedeljno, odnosno 80 sati mesečno.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za obavljanje sezonskih poslova, pored navedenih dokaza, prilažu se i sledeći dokazi o ispunjenosti uslova, i to:

1) ugovor o radu koji sadrži odredbu da je obezbeđena ishrana stranca;

2) ugovor o zakupu, odnosno drugi dokaz o obezbeđenom smeštaju stranca za vreme boravka i rada u Republici Srbiji.

* Uz zahtev za produženje radne dozvole za zapošljavanje ne prilažu se dokazi pod tačkama 5) i 8).


Uslovi za izdavanje radne dozvole za upućena lica

Zahtev za izdavanje radne dozvole za upućena lica podnosi poslodavac (Obrazac RD-UL).

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za upućena lica prilažu se, odnosno pribavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova, i to:

1) rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa;

2) putna isprava stranca;

3) odobrenje za privremeni boravak stranca;

4) zaključen ugovor između poslodavca za koga se obavljaju poslovi ili vrše usluge i stranog poslodavca koji obavezno sadrži mesto i rok za obavljanje posla i overeni prevod istog;

5) ugovor, odnosno potvrda stranog poslodavca da je stranac zaposlen najmanje jednu godinu kod stranog poslodavca i overeni prevod iste;

6) ugovor, odnosno potvrda stranog poslodavca da mu je obezbeđena ishrana i overeni prevod iste;

7) akt stranog poslodavca o upućivanju stranca na privremeni rad u Republiku Srbiju i overeni prevod istog;

8) ugovor o zakupu, odnosno drugi dokaz o obezbeđenom smeštaju stranca za vreme boravka i rada u Republici Srbiji;

9) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

* Dokaze pod tačkama 1) i 3) ovog člana i saglasnost po službenoj dužnosti, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja.

** Uz zahtev za produženje radne dozvole za upućena lica ne prilaže se dokaz iz tačke 5).


Uslovi za izdavanje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva

Zahtev za izdavanje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva podnosi ogranak, odnosno zavisno društvo registrovano u Republici Srbiji (Obrazac RD-KPD).

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu, prilažu se, odnosno pribavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova, u skladu sa zakonom, i to:

1) rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa;

2) putna isprava stranca;

3) odobrenje za privremeni boravak stranca;

4) ugovor, odnosno potvrda stranog poslodavca da je stranac zaposlen najmanje jednu godinu kod stranog poslodavca, na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti, osim uz zahtev za izdavanje radne dozvole za pripravnika i overeni prevod iste;

5) akt stranog poslodavca o upućivanju stranca na privremeni rad u Republiku Srbiju na poslove rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti i overeni prevod iste;

6) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

* Dokaze iz tačaka 1) i 3) ovog člana i saglasnost pribavlja, po službenoj dužnosti, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja.

** Uz zahtev za produženje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva ne prilaže se dokaz tačka 4).


Uslovi za izdavanje radne dozvole za nezavisnog profesionalca

Zahtev za izdavanje radne dozvole za nezavisnog profesionalca podnosi poslodavac, odnosno krajnji korisnik usluga Obrazac RD-NP.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za nezavisnog profesionalca prilažu se, odnosno pribavljaju se sledeći dokazi o ispunjenosti uslova:

1) rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa, odnosno lična karta državljanina Republike Srbije krajnjeg korisnika usluga;

2) rešenje o registraciji nezavisnog profesionalca i overeni prevod istog;

3) putna isprava stranca;

4) odobrenje za privremeni boravak stranca;

5) zaključen ugovor sa poslodavcem ili krajnjim korisnikom usluga koji sadrži rok za obavljanje posla i overeni prevod istog;

6) diploma, odnosno uverenje o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju, odnosno tehničkim kvalifikacijama izdata od strane akreditovane obrazovne ustanove i overeni prevod iste;

7) isprava, odnosno potvrda o radnom iskustvu u struci i overeni prevod iste;

8) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

* Dokaz iz tačka 4) ovog člana pribavlja, po službenoj dužnosti, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja.

** Uz zahtev za produženje radne dozvole nezavisnog profesionalca ne prilažu se dokazi iz tačaka 6) i 7).


Uslovi za izdavanje radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje

Zahtev za izdavanje radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje podnosi poslodavac ili stranac (Obrazac RD-OU).

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje prilažu se, odnosno pribavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova, u skladu sa zakonom, i to:

1) putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu;

2) odobrenje za privremeni boravak stranca;

3) rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa;

4) diploma, uverenje, odnosno druga javna isprava o stečenoj odgovarajućoj vrsti i stepenu zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i overeni prevod iste;

5) zaključen ugovor o obavljanju obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja, koji obavezno sadrži mesto i rok trajanja;

6) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

* Dokaz iz tačaka 2) i 3) ovog člana pribavlja, po službenoj dužnosti, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja.

** Uz zahtev za produženje radne dozvole prilažu se, odnosno pribavljaju se dokazi iz tačaka 1), 2) i 5).


Uslovi za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje

Zahtev za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje podnosi stranac (Obrazac RD-SZ).

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje, prilažu se, odnosno pribavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova, i to:

1) putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu;

2) odobrenje za privremeni boravak stranca;

3) izjava o vrsti, trajanju i obimu aktivnosti kojima planira da se bavi, koja mora da sadrži podatke o broju i strukturi lica koja planira da zaposli;

4) isprava, odnosno potvrda kojom stranac dokazuje da ima odgovarajuće kvalifikacije za obavljanje konkretne delatnosti i overeni prevod iste;

5) ugovor ili predugovor kojim se dokazuje pravo vlasništva ili zakupa nad poslovnim prostorom u kome će obavljati delatnost;

6) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

* Dokaz iz tačka 2) ovog člana pribavlja, po službenoj dužnosti, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja.

** Uz zahtev za produženje radne dozvole za samozapošljavanje ne prilažu se dokazi iz tač. 3) i 4).

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta