Pravo na novčanu socijalnu pomoć

pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđene Zakonom.

Početna> Socijalna zaštita >
Prava i usluge iz socijalne zaštite

Prava i usluge iz socijalne zaštite


Pravo na novčanu socijalnu pomoć


Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica:

 • Ako nema drugih nepokretnosti, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice i zemljišta u površini do 0,5 hektara
 • Ako pojedinac, odnosno član porodice nije prodao ili poklonio nepokretnu imovinu ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine koju je prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje, mogao obezbeđivati pomoć u smislu ovog zakona
 • Ako pojedinac, odnosno član porodice ne poseduje pokretnu imovinu čijim korišćenjem ili otuđenjem, bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, može da obezbedi sredstva u visini šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći, koja bi mu bila utvrđena u momentu podnošenja zahteva za novčanu socijalnu pomoć
 • Ako pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Pojedinac koji je nesposoban za rad, odnosno porodica čiji su svi članovi nesposobni za rad ako pored stambenog prostora koji odgovara potrebama porodice imaju zemljište u površini do jednog hektara

Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti radno sposoban pojedinac, odnosno član porodice:

 • Ako se nalazi na školovanju ili osposobljavanju za rad ili se vodi na evidenciji nezaposlenih lica
 • Ako nije odbio ponuđeno zaposlenje, radno angažovanje na privremenim, povremenim ili sezonskim poslovima, stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili osnovno obrazovanje
 • Ako mu radni odnos nije prestao njegovom voljom, njegovom saglasnošću ili njegovom krivicom, zbog disciplinske ili krivične odgovornosti, osim ako je od prestanka radnog odnosa proteklo godinu dana ili ako je po prestanku radnog odnosa nastupila nesposobnost za rad
 • Ako se sam stara o svom detetu sa smetnjama u razvoju tako da ne može da bude radno angažovan

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je nadležnom Centru za socijalni rad (po mestu prebivališta) podneti zahtev za utvrđivanje navedenog prava, o kojem će u opštem upravnom postupku odlučiti centar.


Pravo na uvećanu novčanu socijalnu pomoć

Pravo na uvećanu novčanu socijalnu pomoć ima pojedinac koji je nesposoban za rad, odnosno porodica čiji su svi članovi nesposobni za rad i jednoroditeljska porodica. Pravo na uvećanu novčanu socijalnu pomoć utvrđuje se tako što se pripadajući iznos novčane socijalne pomoći za pojedinca, odnosno porodicu uvećava za 20%.

* Potrebna dokumentacija:


 1. Za ostvarivanje ovog prava potrebno je nadležnom Centru za socijalni rad (po mestu prebivališta) podneti zahtev za utvrđivanje navedenog prava, o kojem će u opštem upravnom postupku odlučiti centar

 2. Za ostvarivanje prava i usluga, prema Zakonu o opštem upravnom postupku, Centar za socijalni rad, kao organ koji postupa u upravnom postupku, dužan je da po službenoj dužnosti pribavi sve podatke o odlučnim činjenicama koje se vode u službenim evidencijama, odnosno da organi po službenoj dužnosti besplatno razmenjuju podatke iz službenih evidencija, te da ne smeju da zahtevaju od stranke da ih ona dostavi, osim u slučaju ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

 3. Organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima osoba kojoj je zbog prirode i težine stanja, telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna nega i pomoć za obavljanje aktivnosti radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Potreba za pomoći i negom utvrđuje se na osnovu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju

Pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice iz koje ostvaruje pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica, kod koga je utvrđeno telesno oštećenje od 100% po jednom osnovu ili da ima organski trajni poremećaj neurološkog i psihičkog tipa i lice koje ima više oštećenja, s tim da nivo oštećenja iznosi po 70% i više procenata po najmanje dva osnova.


Potrebna dokumentacija:

 1. Za ostvarivanje ovog prava potrebno je nadležnom Centru za socijalni rad (po mestu prebivališta) podneti zahtev za utvrđivanje navedenog prava, o kojem će u opštem upravnom postupku odlučiti centar. Za ostvarivanje prava i usluga, prema Zakonu o opštem upravnom postupku, Centar za socijalni rad, kao organ koji postupa u upravnom postupku, dužan je da po službenoj dužnosti pribavi sve podatke o odlučnim činjenicama koje se vode u službenim evidencijama, odnosno da organi po službenoj dužnosti besplatno razmenjuju podatke iz službenih evidencija, te da ne smeju da zahtevaju od stranke da ih ona dostavi, osim u slučaju ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

 2. Organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

Pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica

Pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice za koje je, na osnovu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđeno da ima telesno oštećenje od 100% po jednom osnovu ili da ima organski trajni poremećaj neurološkog ili psihičkog tipa i lice koje ima više oštećenja, s tim da nivo oštećenja iznosi po 70% i više procenata po najmanje dva osnova.

Potrebna dokumentacija:

 1. Za ostvarivanje ovog prava potrebno je nadležnom Centru za socijalni rad (po mestu prebivališta) podneti zahtev za utvrđivanje navedenog prava, o kojem će u opštem upravnom postupku odlučiti centar.

 2. Za ostvarivanje prava i usluga, prema Zakonu o opštem upravnom postupku, Centar za socijalni rad, kao organ koji postupa u upravnom postupku, dužan je da po službenoj dužnosti pribavi sve podatke o odlučnim činjenicama koje se vode u službenim evidencijama, odnosno da organi po službenoj dužnosti besplatno razmenjuju podatke iz službenih evidencija, te da ne smeju da zahtevaju od stranke da ih ona dostavi, osim u slučaju ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

 3. Organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.


Posebna novčana naknada

Pravo na posebnu novčanu naknadu ima jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu, a koji najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete koje je ostvarilo pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Pravo se ogleda u vidu doživotnog mesečnog primanja u visini najniže penzije u osiguranju zaposlenih, kad navrši opšti starosni uslov za ostvarivanje penzije prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, ako nije ostvarilo pravo na penziju.

Ako roditelj ostvari pravo na penziju nakon sticanja prava na posebnu novčanu naknadu, ima pravo izbora između penzije ili posebne novčane naknade.

Potrebna dokumentacija:

 1. Za ostvarivanje ovog prava potrebno je nadležnom Centru za socijalni rad (po mestu prebivališta) podneti zahtev za utvrđivanje navedenog prava, o kojem će u opštem upravnom postupku odlučiti centar.

 2. Za ostvarivanje prava i usluga, prema Zakonu o opštem upravnom postupku, Centar za socijalni rad, kao organ koji postupa u upravnom postupku, dužan je da po službenoj dužnosti pribavi sve podatke o odlučnim činjenicama koje se vode u službenim evidencijama, odnosno da organi po službenoj dužnosti besplatno razmenjuju podatke iz službenih evidencija, te da ne smeju da zahtevaju od stranke da ih ona dostavi, osim u slučaju ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

 3. Organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

Pomoć za osposobljavanje za rad

Pravo na pomoć za osposobljavanje za rad obuhvata podršku u obrazovanju i osposobljavanju za rad i priznaje se deci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa invaliditetom koje se, prema psiho-fizičkim sposobnostima i godinama života, mogu osposobiti za rad, a to pravo ne mogu da ostvare po drugom pravnom osnovu.

Pravo na pomoć za osposobljavanje za rad ostvaruje se u vidu troškova osposobljavanja za rad, troškova smeštaja u dom učenika, odnosno studenata ili internat, kao i u vidu naknade troškova prevoza.

Potrebna dokumentacija:

 1. Za ostvarivanje ovog prava potrebno je nadležnom Centru za socijalni rad (po mestu prebivališta) podneti zahtev za utvrđivanje navedenog prava, o kojem će u opštem upravnom postupku odlučiti centar.

 2. Za ostvarivanje prava i usluga, prema Zakonu o opštem upravnom postupku, Centar za socijalni rad, kao organ koji postupa u upravnom postupku, dužan je da po službenoj dužnosti pribavi sve podatke o odlučnim činjenicama koje se vode u službenim evidencijama, odnosno da organi po službenoj dužnosti besplatno razmenjuju podatke iz službenih evidencija, te da ne smeju da zahtevaju od stranke da ih ona dostavi, osim u slučaju ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

 3. Organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

Šta obuhvata pravo na pomoć za osposobljavanje


Šta obuhvata pravo na pomoć za osposobljavanje

Pravo na pomoć za osposobljavanje za rad obuhvata podršku u obrazovanju i osposobljavanju za rad i priznaje se deci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa invaliditetom koje se, prema psiho-fizičkim sposobnostima i godinama života, mogu osposobiti za određeni rad, a to pravo ne mogu da ostvare po drugom pravnom osnovu.

Procena potrebe za dodatnom podrškom u obrazovanju vrši se u skladu s propisima kojima se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja, a procena mogućnosti osposobljavanja za rad utvrđuje se po propisima kojima se uređuje profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Pravo na pomoć za osposobljavanje za rad ostvaruje se u vidu troškova osposobljavanja za rad, troškova smeštaja u dom učenika, odnosno studenata ili internat, kao i u vidu naknade troškova prevoza.

Troškovi osposobljavanja za rad isplaćuju se preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, odnosno drugoj organizaciji u kojoj se lice osposobljava, a isplata se vrši na osnovu ugovora koji zaključuje centar za socijalni rad sa tim preduzećem, odnosno organizacijom po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za socijalnu zaštitu.

Smeštaj u dom učenika, odnosno studenata ili internat vrši se na osnovu ugovora koji zaključuje centar za socijalni rad sa odgovarajućom ustanovom, po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za socijalnu zaštitu.

Lice upućeno na osposobljavanje za rad kojem je neophodan prevoz od mesta stanovanja do mesta osposobljavanja za rad ima pravo na naknadu troškova prevoza u visini troškova najniže cene javnog saobraćaja.


Povremena jednokratna pomoć

Pravo na povremenu jednokratnu novčanu pomoć mogu da ostvare:

 • Učenici osnovnih i srednjih škola čije su porodice korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, deca i mladi koji koriste uslugu domskog ili porodičnog smeštaja i deca i mladi sa telesnim invaliditetom koji koriste uslugu stanovanja uz podršku, za troškove prevoza od mesta stanovanja do obrazovne ustanove i nazad do visine najniže cene javnog linijskog prevoza, pod uslovom da se troškovi prevoza ne obezbeđuju po drugom osnovu
 • Učenici osnovnih i srednjih škola čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, čije su porodice korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, za troškove nabavke školskog pribora, u visini iznosa novčane socijalne pomoći za dete, koju utvrđuje ministar nadležan za poslove socijalne zaštite u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti
 • Korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć stariji od 65 godina u procentualnom iznosu od 65% od visine nominalnog iznosa novčane socijalne pomoći za pojedinca, koju utvrđuje ministar nadležan za poslove socijalne zaštite u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti

Potrebna dokumentacija:

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je nadležnom Centru za socijalni rad (po mestu prebivališta) podneti zahtev za utvrđivanje navedenog prava, o kojem će u opštem upravnom postupku odlučiti centar.

Za ostvarivanje prava i usluga, prema Zakonu o opštem upravnom postupku, Centar za socijalni rad, kao organ koji postupa u upravnom postupku, dužan je da po službenoj dužnosti pribavi sve podatke o odlučnim činjenicama koje se vode u službenim evidencijama, odnosno da organi po službenoj dužnosti besplatno razmenjuju podatke iz službenih evidencija, te da ne smeju da zahtevaju od stranke da ih ona dostavi, osim u slučaju ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.


Šta je i kada se može ostvariti pravo na naknadu za telesno oštećenje?

Telesno oštećenje postoji kada kod osiguranika nastane gubitak, bitnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinih organa ili delova tela, što otežava normalnu aktivnost organizma i iziskuje veće napore u ostvarivanju životnih potreba.

Osiguranik stiče pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje ukoliko je telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu ili profesionalnom bolešću i koje iznosi najmanje 30%.

Telesna oštećenja su razvrstana prema težini i mogu se utvrditi u procentu od najviše 100%, a najmanje 30%.

Telesna oštećenja su utvrđena Pravilnikom o utvrđivanju telesnih oštećenja, koji možete pronaći OVDE

Visina novčane naknade za telesno oštećenje određuje se, u zavisnosti od utvrđenog procenta telesnog oštećenja, od osnova utvrđenog propisima kojim se reguliše ova oblast.

Novčana naknada za telesno oštećenje isplaćuje se od dana nastanka telesnog oštećenja, ali najviše za šest meseci unazad od dana podnošenja zahteva, ako je telesno oštećenje postojalo ranije.

Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje ostvaruje se kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Zahtev, odnosno obrazac u vezi sa ostvarivanjem prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje, kao i informacije o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz zahtev, možete pronaći OVDE

Zahtev - Obrazac

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta