Usluga smeštaja

obezbeđuje se smeštajem korisnika u: srodničku, hraniteljsku i drugu porodicu za odrasle i starije: dom za smeštaj korisnika, uključujući male domske zajednice, prihvatilišta.

Usluge smeštaja


Usluge smeštaja


Usluga smeštaja obezbeđuje se smeštajem korisnika u: srodničku, hraniteljsku i drugu porodicu za odrasle i starije; dom za smeštaj korisnika, uključujući male domske zajednice; prihvatilište; druge vrste smeštaja, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštitom.

Usluge smeštaja obezbeđuje Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, u skladu sa ovim zakonom.

Spisak domskog smeštaja u Republici Srbiji

Objavljeno Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji


Domski smeštaj


Domski smeštaj obezbeđuje se korisniku kome se ne mogu obezbediti, ili nije u njegovom najboljem interesu, ostanak u porodici, usluge u zajednici ili porodični smeštaj.

Detetu mlađem od tri godine ne obezbeđuje se domski smeštaj. Detetu mlađem od tri godine izuzetno se može obezbediti domski smeštaj, ako za to postoje naročito opravdani razlozi, s tim što na smeštaju ne može provesti duže od dva meseca, osim na osnovu saglasnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.

Usluge domskog smeštaja pružaju se korisniku tako da obezbeđuju pripremu za njegov povratak u biološku porodicu, odlazak u drugu porodicu, odnosno njegovu pripremu za samostalan život, u skladu s porodičnim resursima, njegovim potrebama i najboljim interesom.

Domski smeštaj obezbeđuje se kao standardni smeštaj; smeštaj uz intenzivnu ili dodatnu podršku; urgentni smeštaj; povremeni smeštaj i druga vrsta domskog smeštaja.

Bliže uslove za korišćenje usluge domskog smeštaja i druge vrste domskog smeštaja propisuju se podzakonskim aktom koji donosi ministar nadležan za poslove socijalne zaštite.

Usluge domskog smeštaja može pružati ustanova socijalne zaštite, odnosno pružalac usluga socijalne zaštite. Usluge smeštaja obezbeđuje Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, u skladu sa ovim zakonom.


Domski smeštaj za odrasle i starija lica


Usluge domskog smeštaja pružaju se odraslim i starijim licima:

 • Sa navršenih 65 godina života koja usled ograničenih sposobnosti imaju teškoće da žive samostalno, bez celodnevne podrške, nege ili nadzora.
 • Sa navršenih 26 godina života, koja usled fizičkih, intelektualnih ili teškoća u psihičkom funkcionisanju imaju potrebu za intenzivnim i celodnevnim nadzorom, negom i podrškom tokom 24 sata, a čije se potrebe trenutno ne mogu zadovoljiti u porodičnom okruženju ili kroz usluge u zajednici.

Ovo pravo se ostvaruje preko nadležnog centra za socijalni rad, tj. centra za socijalni rad u gradu ili opštini gde potencijalni korisnik ima prebivalište.

Zahtev za smeštaj u dom podnosi se nadležnom opštinskom Centru za socijalni rad, gde zainteresovani dobija informaciju o potrebnoj dokumentaciji, a to je:

 • Popunjen Zahtev za smeštaj (dva primerka).
 • Uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih (dve fotokopije) ili fotokopije izvoda iz matične knjige umrlih za bračnog druga ili presuda o razvodu braka (dva primerka).
 • Fotokopija lične karte (obe strane) i zdravstvene knjižice (po dva primerka).
 • Uverenje o zdravstvenom stanju od lekara opšte prakse i nalaz neuropsihijatra o orijentisanosti osobe i sposobnosti da izrazi svoju volju (original i fotokopija).
 • Dokazi o imovini i prihodima koji utiču na troškove smeštaja: ček od penzije za prethodni mesec (tri fotokopije) ili uverenje od PIO fonda da lice koje se smešta nije korisnik penzije.
 • Uverenje o imovinskom stanju – poresko uverenje, dokaz o vlasništvu nad nepokretnostima ili ugovor o doživotnom izdržavanju (ako je sklopljen), ugovor o poklonu ili drugi dokazi koji su od uticaja na troškove smeštaja.
 • Fotokopija lične karte i potvrda o prihodima za poslednji kvartal za srodnike koji učestvuju u troškovima smeštaja i njihova izjava – saglasnost da se prihodi direktno usmere na pokrivanje troškova smeštaja.
 • Izjava volje osobe koja se smešta da želi smeštaj, a ako je podnosilac zahteva lice pod starateljstvom, potrebno je Rešenje o starateljstvu i saglasnost staratelja.

Nakon obrade predmeta, Centar za socijalni rad dostavlja Gerontološkom centru uput sa potrebnom dokumentacijom za smeštaj korisnika u dom.

U Gerontološkom centru sastaje se Komisija za prijem koja razmatra pristigle zahteve za smeštaj. U zavisnosti od potreba budućeg korisnika, njegovog zdravstvenog stanja, slobodnih kapaciteta u domovima Ustanove, ali i izražene želje za smeštajem u odgovarajući dom, donosi se Odluka o prijemu.

Socijalni radnik će pozvati budućeg korisnika, odnosno njegovog srodnika ili staraoca i obavestiti ga o donetoj odluci.


Domski smeštaj za decu i mlade:


Pružanjem ove usluge obezbeđuje se smeštaj u ustanovu socijalne zaštite dece bez roditeljskog staranja uzrasta od rođenja do punoletstva, a najkasnije za mlade na studijama do 26 godine kroz stanovanje i zadovoljenje osnovnih životnih potreba u instituciji koja obezbeđuje privremeno bezbedno i stimulativno okruženje, kao i podršku i pripremu za održiv nezavisan život.

Usluga smeštaja za decu i mlade obuhvata i pripremu za povratak roditeljima, odlazak u hraniteljsku porodicu, usvojenje i drugi stalni životni aranžman i pripremu za samostalan život. a sa ciljem pripreme korisnika za povratak biološkoj porodici, odlazak u hraniteljsku porodicu, usvojenje ili osposobljavanje za integraciju u zajednicu u što kraćem roku.

Centar za socijalni rad na osnovu prikupljenih podataka i procene situacije odlučuje o daljoj zaštiti korisnika i upućuje ih na smeštaj u ustanovu samo ukoliko su sve druge opcije iscrpljene. Obavezno je učešće korisnika u tom postupku, prilagođeno uzrastu i nivou psihičke zrelosti.


Obavezna dokumentacija za prijem deteta u ustanovu:

 • Zahtev za prijem
 • Nalaz voditelja slučaja nadležnog centra za socijalni rad
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Zdravstvena knjižica
 • Lekarsko uverenje, fotokopija zdravstvenog kartona (odmah po prijemu) i u slučaju hronične bolesti poslednji izveštaj lekara specijaliste
 • Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Đačka knjižica ili potvrda o završenom razredu

Smeštaj uz intenzivnu podršku


Korisnici usluga ovog domskog smeštaja jesu deca i omladina bez roditeljskog staranja sa razvojnim i/ili zdravstvenim teškoćama, kojima je neophodna svakodnevna neposredna nega i briga u hranjenju, kretanju, zadovoljavanju osnovnih potreba, sa mešovitim kadrom iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja.

Dokumentacija za prijem deteta u ustanovu:

 • Zahtev za prijem i nalaz voditelja slučaja nadležnog centra za socijalni rad
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Zdravstvena knjižica
 • Lekarsko uverenje, fotokopija zdravstvenog kartona (odmah po prijemu) i u slučaju hronične bolesti poslednji izveštaj lekara specijaliste
 • Lekarsko uverenje, fotokopija zdravstvenog kartona (odmah po prijemu) i u slučaju hronične bolesti poslednji izveštaj lekara specijaliste
 • Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Đačka knjižica ili potvrda o završenom razredu

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine

Dečije i socijalne ustanove


Smeštaj u hraniteljsku porodicu


Uslugu porodičnog smeštaja prvenstveno pružaju srodnici kada je to u skladu sa najboljim interesom korisnika. Uslugu može pružati i drugo lice koje je procenjeno kao podobno, koje je uspešno završilo obuku i steklo licencu za pružanje te usluge.

Hraniteljstvom može da se bavi porodica koja je u sklopu propisane procedure stekla opštu podobnost za hraniteljstvo i dobila odgovarajuću potvrdu centra za socijalni rad.

Prijava za utvrđivanje opšte podobnosti potencijalnih hranitelja podnosi se centru za socijalni rad, a obuku hranitelja i stručnu podršku tokom bavljenja hraniteljstvom pruža Centar za porodični smeštaj. Centar za socijalni rad na osnovu prikupljenih podataka i procene situacije odlučuje o daljoj zaštiti korisnika i upućuje ih na smeštaj u ustanovu samo ukoliko su sve druge opcije iscrpljene. Obavezno je učešće korisnika u tom postupku, prilagođeno uzrastu i nivou psihičke zrelosti.

Dokumentacija o kandidatu za hranitelja koju pribavlja kandidat jer se izdaje na lični zahtev:

 • Molba, svojeručno napisana
 • Fotokopija lične karte
 • Lekarsko uverenje
 • Uverenje da nije osuđivan – izdaje MUP

Neophodne dokumentacije o kandidatima za hranitelje:

* Dokumentacija o kandidatu za hranitelja koja se pribavlja službenim putem:

 • Izvod iz matične knjige rođenih za kandidata
 • Izvod iz matične knjige venčanih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Uverenje da nije lišen roditeljskog prava
 • Uverenje da se ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivično delo

Gradski centar za socijlani rad u Beogradu


Smeštaj maloletnih migranata


Smeštaj maloletnih migranata bez pratnje je usluga smeštaja dece iz drugih zemalja, koja se kao migranti aktuelno nalaze u Srbiji, bez roditeljske pratnje, odnosno bez brige neposredno odgovorne odrasle bliske osobe, u okviru koje ostvaruju pravo na smeštaj, hranu, zadovoljavanje osnovnih potreba, podršku vaspitača, obrazovanje i integraciju u okruženje u kome privremeno žive.

Jedinica za smeštaj maloletnih migranata bez pratnje

Centri za socijalni rad, ustanove za smeštaj korisnika koje u svojoj organizacionoj strukturi imaju posebne organizacione jedinice za privremen smeštaj i zbrinjavanje maloletnih imigranata bez pratnje i ustanove za smeštaj korisnika - odojčadi, dece, mladih, odraslih, starih i osoba sa smetnjama u fizičkom i mentalnom razvoju, kao i odraslih duševno obolelih lica, su dužne da u skladu sa načelom zaštite prava imigranata, uz uvažavanje u najvećoj mogućoj meri specifičnosti njihovih potreba i interesa, u skladu sa mogućnostima Republike Srbije, a uz poštovanje potvrđenih međunarodnih ugovora i opšte prihvaćenih pravila međunarodnog prava, obezbede mere porodičnopravne zaštite - starateljstva i usluge smeštaja.

Korisnici ove usluge mogu biti:

 • Maloletni migrant-izbeglica bez pratnje odnosno dete strani državljanin koje nije navršio osamnaest godina života i koje se ne nalazi u pratnji odgovorne odrasle osobe (zakonskog zastupnika, roditelja ili staratelja) prilikom ulaska na teritoriju strane države ili je nakon ulaska u nju, ostao bez pratnje roditelja ili staratelja (u smislu Konvencije o pravima deteta UN).
 • Deca koja putuju u grupi vršnjaka ili starijih maloletnih lica, su deca koja do zemlje destinacije putuju u grupi svojih vršnjaka ili starijih maloletnih lica, koja može biti formirana od kretanja u migraciju ili izbeglištvo ili koja je formirana u toku puta.
 • Odvojena deca su deca bez pratnje, zakonskog zastupnika (roditelja ili staratelja), ali u pratnji odrasle osobe, bliskih i daljih krvnih srodnika, ili lica koja su prema običajnom pravu zemlje iz koje dolaze u neformalnom dogovoru sa roditeljima ili bez takvog dogovora, eventualno zbog smrti roditelja ili napuštanje deteta u zemlji porekla preuzeli brigu i staranje o maloletniku, za vreme trajanja puta i u vreme dolaska i boravka u zemlji destinacije.

Prilikom identifikovanja maloletnika bez pratnje, ukoliko nema urgentnih zdravstvenih potreba, prvo što se rešava je pitanje smeštaja, koje, prema Porodičnom zakonu, organ starateljstva treba da obezbedi u prvih 24 časa od dobijanja obaveštenja o potrebi za starateljstvom. Dalje, postavlja se staratelj, koji onda donosi konačno rešenje o smeštaju maloletnog lica. Oba ova postupka, i rešenje smeštaja i postavljanje staratelja okarakterisani su kao hitni, što znači da bi po primljenom obaveštenju o postojanju maloletnika u potrebi za starateljstvom, rešenje o smeštaju trebalo da se donese odmah, kao i rešenje o postavljanju staratelja u istom, a najkasnije u roku od 30 dana.

Kada je u pitanju sam smeštaj, deca koja putuju sama, smeštaju se u 2 vrste ustanova – prihvatne centre i centre za azil kojima rukovodi Komesarijat za izbeglice i migracije (u daljem tekstu KIRS) i ustanove socijalne zaštite, pod nadležnošću Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (u daljem tekstu MINRZS).

Prema instrukciji koju je MINRZS iz 2018. godine, privremeni staratelj i terenski socijalni radnik, koji prvi dolaze u kontakt sa maloletnikom bez pratnje i putem intervjua i opservacije identifikuju osobu kao maloletno lice i bez pratnje, procenjuju način urgentne zaštite i smeštaju lice u najbliži „centar za hitan prijem“ u kojem dete boravi sedam dana do tri nedelje, dok se ne donese odluka o privremenom smeštaju u najboljem interesu deteta. Dalje, instrukcijom se bliže definiše vrsta privremenog smeštaja, koja može da bude hraniteljska porodica, ustanova socijalne zaštite, zdravstvena ustanova i centar za azil ukoliko isti ispunjava posebne uslove za smeštaj maloletnih lica i zadovoljava njihove sveukupne potrebe i ukoliko je dete podnelo zahtev za azil.

Posebno se ističe da odluku o smeštaju isključivo donosi nadležan organ starateljstva koji je preduzeo mere starateljske zaštite i postavio privremenog staratelja, što je u skladu sa Porodičnim zakonom.

Komesarijat za izbeglice i migracije

Prihvatni centri i centri za azil


Šta je predah usluga i ko je koristi?


Predah usluga je kratkoročni i povremeni smeštaj osoba sa smetnjama u razvoju, koji se obezbeđuje kao dnevni, vikend ili višednevni smeštaj, čime se pruža podrška kako korisniku tako i porodici, u održavanju i poboljšanju kvaliteta njihovog života. Korisnici usluge predah su osobe svih uzrasta sa intelektualnim teškoćama i autizmom, sa višestrukim smetnjama  u razvoju, senzornim i fizičkim invaliditetom. Usluga se korisniku može  pružati najduže 45 dana u toku godine, od čega maksimalno 20 dana u kontinuitetu.

Prijem korisnika na uslugu predah ostvaruje se obraćanjem nadležnom Centru za socijalni rad, koji dostavlja kompletnu uputnu dokumentaciju.

Kompletna dokumentacija obuhvata:

 • Nalaz i mišljenje organa starateljstva
 • Plan usluga
 • Rešenje o produženom roditeljskom pravu ili rešenje o starateljstvu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Rešenje o razvrstavanju ili mišljenje interresorne komisije

* Prijem korisnika na uslugu vrši se svakog radnog dana.

** Prilikom prijema korisnika na uslugu predah neophodno je poneti  dokumentaciju i neophodne stvari za boravak korisnika u Ustanovi.

Spisak potrebne dokumentacije i stvari

Ustanova “Predah”


Usluga privremenog stanovanja


Uslugu privremeno stanovanje ostvaruju mladi bez roditeljskog staranja korisnici usluge domskog ili porodičnog smeštaja, po prestanku korišćenja usluge smeštaja.

Privremeno stanovanje može ostvariti lice pod uslovom da je operativnim planom otpusta utvrđeno:

 • Da je privremeno rešavanje pitanja daljeg zbrinjavanja na ovaj način najcelishodnije odnosno da nema mogućnosti povratka u sopstvenu porodicu i da na drugi način ne mogu rešiti problem zbrinjavanja
 • Da su završila školovanje
 • Da su preduzela mere za profesionalno osposobljavanje
Privremeno stanovanje ostvaruje se u trajanju od dve godine.

Uslugu privremenog stanovanja ostvaruju deca i mladi bez roditeljskog staranja, kojima su oba roditelja preminula, a za staratelja je postavljen brat ili sestra sa kojim čine zajedničko domaćinstvo.


Uslugu privremenog stanovanja može da ostvari lice pod uslovom:

 • Da u svojini nema imovinu od koje može da ostvari prihod ili pravo svojine na useljivom stanu
 • Da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji grada/opštine gde se ostvaruje usluga

Usluga privremenog stanovanja obezbeđuje se u trajanju do dve godine, a u izuzetnom slučaju ako se iz opravdanih razloga ne može obezbediti drugi oblik zaštite, usluga može trajati i duže.

Centar za socijalni rad vrši nadzor nad korišćenjem stanova i pruža stručnu pomoć korisnicima privremenog stanovanja. Ako se u vršenju nadzora utvrdi da se stan ne koristi namenski, da se isti oštećuje ili ne održava u urednom stanju ili da se ometaju drugi korisnici, privremeno stanovanje može prestati i pre isteka roka na koji je određeno.

Sredstva za navedenu uslugu obezbeđuju se u budžetu jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija:

 • Za ostvarivanje prava i usluga, prema Zakonu o opštem upravnom postupku, Centar za socijalni rad, kao organ koji postupa u upravnom postupku, dužan je da po službenoj dužnosti pribavi sve podatke o odlučnim činjenicama koje se vode u službenim evidencijama, odnosno da organi po službenoj dužnosti besplatno razmenjuju podatke iz službenih evidencija, te da ne smeju da zahtevaju od stranke da ih ona dostavi, osim u slučaju ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

 • Organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

 • Za više informacija o potrebnoj dokumentaciji obratiti se nadležnom Centru za socijalni rad.
Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta