Škola

je dužna da primi svu decu koja žive u unapred određenom području za tu školu. Roditelji mogu takođe da izaberu školu izvan njihovog područja, ako to školski kapaciteti dozvoljavaju.

Početna> Obrazovanje>
Upis u obrazovnu ustanovu

Upis u obrazovnu ustanovu


Predškolska ustanova


Upis dece u predškolsku ustanovu:

Prilikom upisa dece u predškolsku ustanovu neophodna su sledeća dokumenta:

  • Popunjena prijava za upis
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Dokaz o zdravstvenom pregledu
  • Potvrda o zaposlenju i primanjima roditelja

Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu

* Prijavni formular i više informacija o potrebnoj dokumentaciji možete dobiti u najbližem vrtiću.


Upis dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u predškolsku ustanovu?


Predškolsko vaspitanje i obrazovanje je jednako pravo i dostupnost svih oblika predškolskog vaspitanja i obrazovanja, bez diskriminacije i izdvajanja po osnovu teškoća i smetnji u razvoju i invaliditeta.

Upis dece u predškolsku ustanovu vrši se u skladu sa Zakonom.

Prilikom upisa dece u predškolsku ustanovu, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, prioritet za upis imaju deca iz osetljivih grupa.

Način i postupak upisa dece u predškolsku ustanovu bliže se uređuju statutom, uz saglasnost osnivača.

Prilikom upisa dece u predškolsku ustanovu, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, prioritet za upis imaju deca iz osetljivih grupa.

Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu


Upis u razvojnu grupu u predškolskoj ustanovi i u školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju


U razvojnu grupu u predškolskoj ustanovi, odnosno u školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, dete uzrasta od tri godine do polaska u osnovnu školu, odnosno učenik upisuje se na osnovu mišljenja interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške, uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika


eVrtić - usluga elektronske prijave dece u predškolske ustanove


Usluga eVrtić omogućava elektronsku prijavu za upis dece u predškolske ustanove na Portalu eUprava. Usluga eVrtić je namenjena roditeljima koji su državljani Republike Srbije, a pojedine predškolske ustanove pružaju ovu uslugu i u slučaju da je jedan od roditelja strani državljanin.

Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ili decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite predškolska ustanova je u mogućnosti da prihvati prijavu elektronskim putem, ali je potrebno je da roditelji podnesu relevantnu dokumentaciju kojom dokazuje navedeni status lično u predškolsku ustanovu. Preporuka svim predškolskim ustanovama je da, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, omoguće roditeljima da elektronskim putem dostave ovu dokumentaciju.

Prilikom korišćenja ove elektronske usluge automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju ni jedan dokument prilikom upisa deteta, niti da odlaze ni na jedan šalter.

Usluga eVrtić je dostupna na Portalu eUprava svim registrovanim korisnicima Portala, a roditelji mogu koristiti uslugu i prijaviti dete u željenu predškolsku ustanovu u terminu trajanja konkursa te predškolske ustanove.

Na Portalu eUprava možete proveriti da li Vaš grad/opština nudi ovu elektronsku uslugu kako bi podneli prijavu.


Upis u osnovnu školu


U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje do početka školske godine, ima najmanje 6,5, a najviše 7,5 godina. Izuzetno, kada je to u najboljem interesu deteta, detetu se može odložiti upis za godinu dana od strane škole, a na osnovu mišljenja interresorne komisije, koje sadrži dokaze o potrebi odlaganja i predlog mera dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu u periodu do polaska u školu.

* Uz dokumentaciju potrebnu za upis, roditelj dostavlja i dokaz o zdravstvenom pregledu deteta.

Dete koje ima od šest do šest i po godina upisuje se u prvi razred nakon provere spremnosti za polazak u školu koju organizuje škola.

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred, na osnovu prethodne provere znanja.

Prethodnu proveru znanja obavlja tim sastavljen od nastavnika razredne nastave, pedagoga i psihologa škole uvažavajući standarde postignuća i ceneći najbolji interes deteta. Izuzetno, kada je to u najboljem interesu deteta, detetu se može odložiti upis za godinu dana od strane škole, a na osnovu mišljenja interresorne komisije, koje sadrži dokaze o potrebi odlaganja i predlog mera dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu u periodu do polaska u školu.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik dužan je da obezbedi da njegovo dete upiše i redovno pohađa školu.

Dete državljanin Republike Srbije ima pravo da osnovno obrazovanje i vaspitanje stiče u nacionalnoj školi.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika ima pravo da za svoje dete izabere osnovno obrazovanje i vaspitanje u javnoj ili privatnoj školi, odnosno obrazovanje kod kuće ili na daljinu, u skladu sa Zakonom.

Za upisu osnovnu školu nema prijemnog ispita, osim za osnovne muzičke i baletske škole. Školski psiholog obavlja psihološku procenu da bi procenio da li je dete spremno da pohađa školu. Ukoliko je potrebno, na osnovu mišljenja školskog psihologa, upis se može odložiti za godinu dana. Osim toga, deca u uzrastu između 6 i 6,5 godina mogu da se upišu u prvi razred ako pokažu potrebnu spremnost i zrelost. Dodatni cilj psihološke procene je da se formiraju uravnotežena odeljenja učenika.

Što se tiče izbora škole, roditelji deteta mogu da biraju školu na području gde žive. Škola je dužna da primi svu decu koja žive u unapred određenom području za tu školu. Roditelji mogu takođe da izaberu školu izvan njihovog područja, ako to školski kapaciteti dozvoljavaju.

Osnovno obrazovanje je osmogodišnje i odvija se kroz dva ciklusa: prvi – od prvog do četvrtog razreda, i drugi – od četvrtog do osmog razreda.

Spisak osnovnih škola


Upis u osnovnu školu dece iz osetljivih društvenih grupa


Deca iz osetljivih društvenih grupa mogu da se upišu u školu, bez dokaza o prebivalištu roditelja i potrebne dokumentacije, a sa dostavljenim dokazom o zdravstvenom pregledu deteta.

U školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, dete, odnosno učenik upisuje se na osnovu mišljenja interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške, uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Spisak osnovnih škola


Upis u srednju školu


U prvi razred srednje škole upisuju se lica sa stečenim osnovnim obrazovanjem i vaspitanjem, u skladu sa posebnim zakonom.

U prvi razred srednje škole koja ostvaruje programe muzičkog i baletskog obrazovanja, prilagođen ili individualizovani školski program za učenike sa izuzetnim sposobnostima, kao i individualni obrazovni plan za učenike i odrasle sa smetnjama u razvoju, upisuju se lica u skladu sa posebnim zakonom.

Izuzetno, pojedina lica ili grupe lica iz osetljivih kategorija, lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, mogu da se upišu u srednju školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti u sticanju obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa merilima i po postupku koji propiše ministar.

Nakon završenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja u srednju školu može da se upiše lice radi prekvalifikacije, dokvalifikacije, specijalističkog ili majstorskog obrazovanja, u skladu sa posebnim zakonom.

U srednju školu može da se upiše i lice sa stečenim ili završenim osnovnim obrazovanjem i vaspitanjem radi stručnog osposobljavanja, odnosno obučavanja.

Lice starije od 17 godina koje je prethodne školske godine završilo osnovnu školu u trajanju od osam godina, može u narednoj školskoj godini upisati srednju školu u svojstvu redovnog učenika.

Izuzetno, odrasli koji stiče osnovno obrazovanje može uporedo da pohađa propisani ili odobreni program obuke u srednjoj školi.

Pravilnik o upisu učenika u srednju školu


Upis u srednju školu učenika pripadnika romske nacionalne manjine pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti


Na osnovu člana 75 Pravilnika o upisu učenika u srednju školu osnovna škola počev od sedmog razreda preduzima mere kojima informiše roditelje, odnosno staratelje učenika romske nacionalne manjine o merilima i postupku za upis učenika u srednju školu pod povoljnijim uslovima, u skladu sa ovim pravilnikom. Informisanje roditelja, odnosno staratelja o merilima i postupku upisa učenika u srednju školu pod povoljnijim uslovima u skladu sa ovim pravilnikom, realizuje i Nacionalni savet romske nacionalne manjine. Škola je dužna da pruži infomacije i uputstva za pribavljanje potrebne dokumentacije i podršku za izbor škole prema sklonostima i sposobnostima učenika. Prijavu za upis podnosi roditelj/staratelj školi, a zatim škola sastavlja spisak učenika koji su se prijavili za upis u školu pod povoljnijim uslovima i dostavlja ministarstvu.

Zakon o srednjem obrazovanju


Učenici koji su prijavljeni za upis pod povoljnijim uslovima polažu završni ispit u skladu sa podzakonskim aktom koji uređuje završni ispit. Broj bodova koji učenici ostvare na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita, uvećava se za 30% od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova. Učenicima koji žive u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji su ostvarili na osnovu uspeha iz škole i završnog ispita uvećava se za 35% od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova. Posle polaganja završnog ispita, roditelji, odnosno staratelji učenika dostavljaju matičnoj osnovnoj školi listu od 20 željenih škola, a zatim se na osnovu tog opredeljenja i broja bodova učenici raspoređuju u škole.

Nacionalni savet romske nacionalne manjine


Upis u muzičku, odnosno baletsku školu


U osnovnu muzičku, odnosno osnovnu baletsku školu može da se upiše dete i učenik osnovne i srednje škole koji položi prijemni ispit za utvrđivanje muzičke, odnosno baletske sposobnosti.

Učenik koji nije završio prvi ciklus osnovne muzičke, odnosno osnovne baletske škole može da se upiše u drugi ciklus nakon položenog ispita za proveru znanja.

Učenik osnovne muzičke ili osnovne baletske škole može da nastavi sticanje muzičkog, odnosno baletskog obrazovanja i vaspitanja po jedinstvenom školskom programu za talente, ako se utvrdi da ima izuzetne muzičke, odnosno baletske sposobnosti.


Upis u srednju školu polaznika koji su završili program osnovnog obrazovanja odraslih pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti


Na osnovu člana 82 Pravilnika o upisu učenika u srednju školu (Sl. glasnik RS br. 38/17 , 51/17 , 81/17 ) Polaznici koji su završili program osnovnog obrazovanja odraslih, koji se ostvaruje po modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: program FOOO) upisuju se u školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti u sticanju obrazovanja. Pod polaznikom se podrazumeva polaznik mlađi od 17 godina koji je završio osnovno obrazovanje po programu FOOO.


Osnovna škola počev od trećeg ciklusa programa osnovnog obrazovanja odraslih preduzima mere kojima informiše roditelje, odnosno staratelje polaznika, o merilima i postupku za upis u srednju školu. Prijavu za upis podnosi roditelj/staratelj školi.


Polaznik polaže završni ispit. Broj bodova koji polaznik ostvari na osnovu opšteg uspeha uvećava se za 30% od broja bodova koji mu nedostaje do 100 bodova. Polaznik koji živi u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji su ostvarili na osnovu uspeha iz škole i završnog ispita uvećava se za 35% od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.


Upis u visokoškolsku ustanovu


Na akreditovane studijske programe koje organizuje visokoškolska ustanova mogu se upisati kandidati pod uslovima i na način uređen ovim zakonom i opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove.

Strani državljanin može se upisati na studijske programe iz stava 1. ovog člana pod istim uslovima kao i domaći državljanin u pogledu prethodnog obrazovanja

* Nacionalni savet za visoko obrazovanje

Lice se može upisati na studijske programe iz stava 1. ovog člana ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava.

Uslovi, način i postupak provere znanja jezika iz stava 3. ovog člana uređuju se opštim aktom visokoškolske ustanove.

Lice koje se upiše na studijske programe iz stava 1. ovog člana stiče status studenta.

Student se upisuje u statusu studenta koji se finansira iz budžeta ili studenta koji se sam finansira.

Visokoškolske ustanove koje ostvaruju akademske studijske programe u oblasti teologije jedne od tradicionalnih crkava i verskih zajednica ovlašćene su da opštim aktom propišu, pored opštih uslova za upis kandidata na osnovne, master akademske studije i doktorate saglasnost nadležnog organa crkve ili verske zajednice, imajući u vidu osobenosti vezane za svrhu i prirodu teološkog obrazovanja, u skladu sa zakonom.

* Saglasnost iz ovoga stava može povući nadležni organ tradicionalne crkve ili verske zajednice koji je tu saglasnost dao, ako su aktivnosti, stavovi ili ponašanje studenta u suprotnosti sa uverenjima koje ta crkva, odnosno verska zajednica propoveda, učenjem ili autonomnim pravom crkve, odnosno verske zajednice, ili ukoliko podrivaju njen ugled.


Program afirmativnih mera za upis na prvu godinu studija


U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa koji se finansira iz budžeta, za visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Republika, donosi Vlada, po pribavljenom mišljenju visokoškolskih ustanova i Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, najkasnije mesec dana pre raspisivanja konkursa. Vlada utvrđuje dodatni broj studenata čije se studije finansiraju iz budžeta za realizaciju afirmativnih mera, a u skladu sa dozvolom za rad.


Program afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine za upis u prvu godinu studija


Kandidati koji žele da se upišu u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija na osnovu Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine, prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije za upis na studije prilažu visokoškolskoj ustanovi sledeća dokumenta:

– Izjavu u pisanoj formi da je pripadnik romske nacionalne manjine

– Preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine


Upis na visokoškolsku ustanovu na osnovu Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine u okviru kvote koja je odobrena odlukom Vlade za ovu afirmativnu meru može da ostvari student koji je položio prijemni ispit. Posle završenog polaganja prijemnog ispita/ispita za proveru sklonosti I sposobnosti, kandidati koji su položili prijemni ispit/ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, rangiraju se na posebnoj rang listi, sa koje visokoškolska ustanova upisuje najviše onoliko kandidata koliko je odobreno odlukom Vlade za ovu afirmativnu meru. Kandidati koji se na ovaj način ne upišu rangiraju se sa ostalim kandidatima za redovna budžetska mesta.

* Nacionalni savet romske nacionalne manjine Republike Srbije

Program afirmativne mere upisa u prvu godinu studijskog programa za lica sa invaliditetom


U okviru Programa afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, mogu biti upisani kandidati:

– Korisnici kolica ili lica koja se otežano kreću

– Sa delimičnim ili potpunim oštećenjem vida (slepi i slabovidi)

– Sa delimičnim ili potpunim oštećenjem sluha (gluvi i nagluvi)

– Koji imaju poteškoće u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija)

– Koji imaju teškoće u govoru

– Sa hroničnim oboljenjima (hemofilija, epilepsija, dijabetes tip 1, maligna oboljenja)

– Sa psihološkim ili mentalnim teškoćama


Prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije za upis na studije u visokoškolskoj ustanovi, kandidat podnosi i jedan od sledećih dokumenata:

– Rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja

– Rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć

– Mišljenje Interresorne komisije

– Preporuku univerzitetskog centra studenata sa hendikepom/Udruženja studenata sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom

Kandidati kojima nije rađena procena telesnog oštećenja i koji nisu korisnici prava na dodatak za tuđu negu i pomoć dostavljaju medicinsku dokumentaciju Udruženju studenata sa hendikepom koje daje preporuku odgovarajućem fakultetu.

Medicinska dokumentacija mora biti izdata od nadležne zdravstvene institucije i ne sme biti starija od šest meseci. Neophodno je da se na osnovu lekarskog izveštaja može zaključiti na koji način hendikep/zdravstveno stanje utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje kandidata.


Upis stranog državljanina, lica bez državljanstva i tražioca državljanstva


Strani državljanin, lice bez državljanstva i tražilac državljanstva ostvaruju pravo na obrazovanje i vaspitanje pod istim uslovima i na način propisan zakonom za državljane Republike Srbije.

Za decu i učenike, za prognana i raseljena lica, izbeglice i migrante i decu i učenike koji su vraćeni u zemlju na osnovu sporazuma o readmisiji, koja ne poznaju jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad ili pojedine programske sadržaje od značaja za nastavak obrazovanja i vaspitanja, ustanova organizuje učenje srpskog kao stranog jezika.

Dete stranog državljanina, lica bez državljanstva i tražioca državljanstva pohađa program srpskog kao stranog jezika, besplatno pod uslovom reciprociteta ili na teret roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, u organizaciji, odnosno prostorijama ustanove koju odredi ministar.

Dete stranog državljanina, dok boravi u Republici Srbiji, ima pravo da pohađa nastavu maternjeg jezika i kulture, besplatno pod uslovom reciprociteta ili na teret roditelja, u prostorijama ustanove koju odredi organ jedinice lokalne samouprave.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta