Predviđeno je da dom učenika

u okviru svojih smeštajnih kapaciteta namenski opredeljuje do 10% kapaciteta za smeštaj učenika iz osetljivih društvenih grupa.

Početna> Obrazovanje>
Učenički i studentski domovi

Učenički i studentski domovi


Redosled učenika za prijem u dom učenika


Redosled učenika za prijem u dom učenika utvrđuje se na osnovu:

  1. Uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju
  2. Socijalno-ekonomskog statusa porodice

Kada veći broj učenika od broja predviđenog za prijem u dom učenika ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis ima učenik:

  1. Bez jednog ili bez oba roditelja
  2. Koji ima veći broj bodova po osnovu opšteg uspeha u prethodnom školovanju
  3. Koji po osnovu socijalno-ekonomskog statusa ima manja primanja po članu domaćinstva
  4. Koji je za svoj rad i aktivnosti u domu učenika prethodne školske godine nagrađen ili pohvaljen odlukom pedagoškog veća

Pravo na smeštaj i ishranu u studentskom centru


Pravo na smeštaj i ishranu u studentskom centru imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina, koji su upisani prvi put u određenoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena (u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast visokog obrazovanja), čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čije prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju. Pravo na smeštaj i ishranu u studentskom centru mogu da ostvare i studenti koji imaju državljanstvo države u regionu, pod istim uslovima, osim uslova koji se odnosi na državljanstvo Republike Srbije.

Redosled studenata za prijem u studentski centar utvrđuje se na osnovu:

  1. Uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju
  2. Socijalno-ekonomskog statusa porodice

Učenik, odnosno student iz osetljivih društvenih grupa


* Učenik, odnosno student iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, deca bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, romska nacionalna manjina, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima, lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici i studenti i dr.), ostvaruje navedena prava, pod uslovima utvrđenim zakonom o učeničkom i studentskom standardu i primenom blažih kriterijuma.

** Predviđeno je da dom učenika, odnosno studentski centar u okviru svojih smeštajnih kapaciteta namenski opredeljuje do 10% kapaciteta za smeštaj učenika, odnosno studenata iz osetljivih društvenih grupa.

U skladu sa Pravilnikom učenik, odnosno student, iz osetljivih društvenih grupa, koji prema redosledu na rang listi nije dobio smeštaj po redovnom konkursu, ima pravo da podnese zahtev da se posebno rangira u okviru namenski opredeljenih kapaciteta doma učenika, odnosno studentskog centra, u roku utvrđenim konkursom.

* Neophodno je da uz zahtev podnese dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi.


Pravo na smeštaj u dom učenika/studenata


Pravo na smeštaj u dom učenika/studenata ostvaruje učenik/student na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sve domove učenika/studenata u Republici Srbiji.

Učenik/student za prijem u dom učenika/studenata podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom, u skladu sa obaveštenjem u konkursu.


Potrebna dokumentacija za Kandidate iz osetljivih društvenih grupa


Potrebna dokumentacija za Kandidate iz osetljivih društvenih grupa, koji prema redosledu na konačnoj rang listi nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli podnesu zahtev ustanovi da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenih kapaciteta ustanove.

Uz zahtev kandidat podnosi dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:

- Iz materijalno ugrožene porodice - rešenje Centra za socijalni rad da su primaoci stalne socijalne pomoći /overena fotokopija

- Učenici bez roditeljskog staranja - potvrda da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja

- Iz jednoroditeljskih porodica – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih učenika

- Iz romske nacionalne manjine – potvrda Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma

- Lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrda odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica

- Izbeglice i raseljena lica – potvrda da se korisnik nalazi u evidenciji o izbeglim ili raseljenim licima (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije Opštine prebivališta)

- Povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici – potvrda MUP-a

- Blizanci (čiji je brat/sestra blizanac ostvario pravo na smeštaj) - izvod iz matične knjige rođenih

- Učenici koji se školuju za obrazovni profil za deficitarno zanimanje, učenici koji se školuju za obrazovne profile dualnog obrazovanja – ugovor o stipendiranju sa socijalnim partnerima


Za svaku osetljivu društvenu grupu formira se posebna rang lista, na osnovu bodova iz konačne redovne rang liste.

* Kandidati iz osetljivih društvenih grupa biće proporcionalno zastupljeni /rangirani/ u odnosu na broj prijavljenih, i to do 10% namenski opredeljenih kapaciteta ustanove.


Prava studenta na ishranu


Učenik/Student ostvaruje pravo na ishranu od tri, odnosno jednog obroka dnevno pod uslovima i na način propisan Zakonom o učeničkom i studentskom standardu.

Odluku o ostvarivanju prava studenta na ishranu po ekonomskoj ceni donosi direktor studentskog centra, odnosno doma učenika, na osnovu zahteva studenta i dostavljene dokumentacije.

Studentski centar, odnosno dom učenika, na osnovu odluke direktora i zahteva studenta, studentu izdaje studentsku legitimaciju, odnosno elektronsku karticu.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta