Stambena zajednica

ima status pravnog lica, koji stiče trenutkom kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva posebna dela I upisuje se u registar stambenih zajednica.

Početna> Stanovanje i ozakonjenje>
Stambena zajednica

Stambena zajednica


Šta je stambena zajednica?


Stambenu zajednicu čine svi vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade.

Stambena zajednica ima status pravnog lica, koji stiče trenutkom kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva posebna dela. Ako zgrada ima više celina sa zasebnim ulazima, vlasnici posebnih delova svake od tih celina mogu formirati stambenu zajednicu ulaza na koju se shodno primenjuju sve odredbe ovog zakona koje se odnose na stambenu zajednicu zgrade u celini.

U situaciji kada su formirane zasebne stambene zajednice po ulazima, za radove na nadziđivanju zgrade kao celine, kao i za odlučivanje o načinu korišćenja i održavanja zemljišta za redovnu upotrebu zgrade potrebna je saglasnost većine od ukupnog broja stambenih zajednica po ulazima.

Stambena zajednica se upisuje u registar stambenih zajednica.

Poslovno ime stambene zajednice pod kojim se ona pojavljuje u pravnom prometu obavezno sadrži označenje „stambena zajednica" i adresu zgrade za koju je formirana. Poslovno ime može se registrovati i na jeziku nacionalne manjine tako što će se pored poslovnog imena na srpskom jeziku upisati i poslovno ime na jeziku nacionalne manjine.

Stambena zajednica ima matični broj, PIB i tekući račun. Svaki vlasnik posebnog dela zgrade može pokrenuti inicijativu za donošenje pravila vlasnika. Jedinica lokalne samouprave vodi Registar stambenih zajednica i organizuje rad Registra prema svojoj teritorijalnoj nadležnosti i u skladu sa svojim ovlašćenjima.


Poslove upravljanja zgradom vrše:

1) Vlasnik, za zgrade bilo koje namene u kojima je jedno lice isključivi vlasnik svih delova zgrade.

2) Vlasnici posebnih delova, za porodične kuće.

3) Stambena zajednica preko svojih organa ili profesionalni upravnik kome su povereni poslovi upravljanja, u stambenoj zgradi koja ima zajedničke delove zgrade i najmanje dva posebna dela čiji su vlasnici različita lica.

4) Vlasnici posebnih delova preko svojih organa, u zgradama koje nemaju nijedan poseban deo namenjen za stanovanje.


Sednica skupštine stambene zajednice predstavlja sastanak vlasnika posebnih delova zgrade, a saziva se u cilju donošenja odluka i rešavanja pitanja od značaja za stambenu zajednicu. Sednica se u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju saziva najmanje dva puta godišnje. Zapisnik je dokument u koji se vodi na svakoj sednici skupštine i u koji se unosi svaka odluka vlasnika posebnih delova.

Jedinstvena evidencija stambenih zgrada


Registracija stambene zajednice


Prijava se podnosi u formi podneska u kome se naročito navode:

1) Označenje jedinice lokalne samouprave kojoj se prijava podnosi.

2) Predmet (propisani podaci za registraciju i objavljivanje) i vrsta (upis, promena ili brisanje podataka i dokumenata) registracije.

3) Identifikacioni podaci podnosioca prijave (za domaće fizičko lice: ime i prezime i JMBG, a za strano fizičko lice: ime i prezime, broj putne isprave i država izdavanja putne isprave).

4) Na koji način podnosilac zahteva da mu se dostavi odluka Registratora.


Uz popunjenu prijavu se podnosi i sledeća potrebna dokumentacija:Za stambenu zajednicu koja ima upravnika (prijavu podnosi izabrani upravnik):

1) Zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o izboru upravnika;

2) Dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

* Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.


Za stambenu zajednicu koja nema upravnika (prijavu podnosi drugo ovlašćeno lice):

1) Zapisnik sa sednice skupštine stambene zajednice kada je doneta odluka o izboru upravnika, sa ovlašćenjem drugom licu za upis stambene zajednice u Registar.

2) Dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

* Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.


Za stambenu zajednicu koja ima profesionalnog upravnika:

1) Zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku.

2) Ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja, ukoliko je stambena zajednica donela odluku o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku.

3) Dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

* Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.


Za stambenu zajednicu koja ima profesionalnog upravnika imenovanog u postupku prinudne uprave (prijavu podnosi imenovani profesionalni upravnik):

1) Rešenje nadležnog organa lokalne samouprave o imenovanju profesionalnog upravnika za prinudnu upravu.

2) Dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

Za registraciju promene podataka ili dokumenata o stambenoj zajednici prilaže se dokaz o nastalim promenama:

1) Zapisnik sa sednice na kojoj je doneta odluka o formiranju nove stambene zajednice (uz belešku o poništavanju prethodne stambene zajednice), ukoliko se stambena zajednica formira na način drugačiji od prethodno registrovane stambene zajednice (stambena zajednica zgrade, ulaza, više ulaza i sl.).

2) Akt o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova, ukoliko je stambena zajednica usvojila promene ovog akta ili je svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila ovim aktom u skladu sa Zakonom.

3) Rešenje nadležnog organa o promeni adrese, u slučaju promene podatka o adresi stambene zajednice (naziv ulice i kućni broj).

4) Dokaz o uplati administrativne takse.


Za registraciju brisanja podataka ili dokumenata o stambenoj zajednici prilaže se dokaz o brisanju:

1) Zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o poništavanju registrovanog akta o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova, ukoliko stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze neće više uređivati na način utvrđen ovim aktom.

2) Rešenje nadležnog organa koji je izdao rešenje o rušenju zgrade, u slučaju rušenja zgrade.

3) Dokaz o uplati administrativne takse.


Za evidenciju upisa, promene ili brisanja podataka o stambenoj zajednici i zgradi, ukoliko se ti podaci ne preuzimaju u elektronskoj formi iz registra koji vodi Republički geodetski zavod ili iz drugih službenih registara i/ili evidencija, prilaže se:

1) Potvrda o dodeljenom poreskom identifikacionom broju (PIB) i izvršenoj registraciji poreskog obveznika.

2) Potvrda ili kopija ugovora o otvorenom tekućem računu stambene zajednice.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta