Socijalna zaštita

ima za cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodica.

Početna>
Socijalna zaštita

Socijalna zaštita


Šta je socijalna zaštita?

Socijalna zaštita, u smislu Zakona o socijalnoj zaštiti, jeste organizovana društvena delatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodica, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanje posledica socijalne isključenosti

Ovim vidom zaštite želi se dostići, odnosno održavati minimalna materijalna sigurnost i nezavisnost pojedinca i porodice u zadovoljavanju životnih potreba; obezbediti dostupnost usluga i ostvarivanje prava u socijalnoj zaštiti; stvoriti jednake mogućnosti za samostalni život i podsticati na socijalnu uključenost očuvati i unaprediti porodične odnose, kao i unaprediti porodičnu, rodnu i međugeneracijsku solidarnost; preduprediti zlostavljanje, zanemarivanje ili eksploataciju, odnosno otkloniti njihove posledice.

Ciljevi socijalne zaštite ostvaruju se pružanjem usluga socijalne zaštite i drugim aktivnostima koje predupređuju, umanjuju ili otklanjaju zavisnost pojedinaca i porodica od socijalnih službi.

Republički zavod za scojilanu zaštitu

Pokrajisnki zavod za socijlanu zaštitu


Ko ima pravo na socijalnu zaštitu i kako se ostvaruje?

Korisnici socijalne zaštite su državljani Republike Srbije. Korisnici socijalne zaštite mogu biti i strani državljani i lica bez državljanstva, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Svaki pojedinac i porodica kojima je neophodna društvena pomoć i podrška radi savladavanja socijalnih i životnih teškoća i stvaranja uslova za zadovoljenje osnovnih životnih potreba imaju pravo na socijalnu zaštitu, u skladu sa zakonom.

Prava na socijalnu zaštitu obezbeđuju se pružanjem usluga socijalne zaštite i materijalnom podrškom. Usluge socijalne zaštite organizuju se kao usluge za decu, mlade i porodicu i usluge za odrasle i starije, a pružaju se privremeno povremeno i kontinuirano u skladu sa potrebama i najboljim interesom korisnika.

Postupak za korišćenje usluge socijalne zaštite koju obezbeđuje Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave (mesna nadležnost centra za socijalni rad utvrđuje se prema prebivalištu korisnika) sprovodi centar za socijalni rad, po službenoj dužnosti ili na zahtev korisnika. Inicijativu za pokretanje postupka može podneti svako fizičko ili pravno lice.

Ako voditelj slučaja ispred centra za socijalni rad, odnosno, kada je to Zakonom o socijalnoj zaštiti i drugim propisom određeno – stručni tim centra za socijalni rad, proceni da korisnik ima potrebu za uslugom, centar za socijalni rad izdaje korisniku Uput za korišćenje usluge koju obezbeđuje Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave.

U cilju blagovremenog, celovitog i kontinuiranog obezbeđivanja usluga korisnicima, sačinjavaju se posebni planovi. Plan usluga je pismena odluka o tome kako pomoći korisniku, u kom roku, i ko će u tome učestvovati. Početni plan donosi se najkasnije 15 dana od početka rada s korisnikom, a stalni u roku od 60 dana.

Svi učesnici moraju da se slože s planom i da ga potpišu, i dobijaju njegovu kopiju. Ako neko ne želi da potpiše plan, mora da objasni zašto.

Za svaku uslugu koja je potrebna korisniku, centar izdaje poseban uput. U njemu treba da piše ime i prezime korisnika, vrsta usluge, koja ustanova treba da je pruži, cena i, ako neko učestvuje u plaćanju usluge, kao i podaci o toj osobi.

Kalkulator socijalnih davanja

* Kalkulator socijalnih davanja izračunava procenu samo dva prava, procenu iznosa novčane socijalne pomoći i procenu iznosa dečijeg dodatka


Kako se ostvaruje postupak za korišćenje usluga socijalne zaštite?

Postupak za korišćenje usluge socijalne zaštite koju obezbeđuje Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave (mesna nadležnost centra za socijalni rad utvrđuje se prema prebivalištu korisnika. Izuzetno, postupak za korišćenje usluge socijalne zaštite može sprovesti i centar za socijalni rad na čijoj teritoriji korisnik ima boravište.) sprovodi centar za socijalni rad, po službenoj dužnosti ili na zahtev korisnika. Inicijativu za pokretanje postupka može podneti svako fizičko ili pravno lice.

Ako voditelj slučaja ispred centra za socijalni rad, odnosno, kada je to zakonom i drugim propisom određeno – stručni tim centra za socijalni rad, proceni da korisnik ima potrebu za uslugom, centar za socijalni rad izdaje korisniku Uput za korišćenje usluge koju obezbeđuje Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: uput za korišćenje usluge).

U cilju blagovremenog, celovitog i kontinuiranog obezbeđivanja usluga korisnicima, sačinjavaju se posebni planovi. Plan usluga je pismena odluka o tome kako pomoći korisniku, u kom roku, i ko će u tome učestvovati. Početni plan donosi se najkasnije 15 dana od početka rada s korisnikom, a stalni u roku od 60 dana.

Svi učesnici moraju da se slože s planom i da ga potpišu, i dobijaju njegovu kopiju. Ako neko ne želi da potpiše plan, mora da objasni zašto.

Za svaku uslugu koja je potrebna korisniku, centar izdaje poseban uput. U njemu treba da piše ime i prezime korisnika, vrsta usluge, koja ustanova treba da je pruži, cena i, ako neko učestvuje u plaćanju usluge, kao i podaci o toj osobi.


Usluge socijalne zaštite podeljene su u sledeće grupe:

  1. Usluge procene i planiranja - procena stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i drugih značajnih osoba u njegovom okruženju; procena staratelja, hranitelja i usvojitelja; izrada individualnog ili porodičnog plana pružanja usluga i mera pravne zaštite i drugih procena i planova
  2. Dnevne usluge u zajednici - dnevni boravak; pomoć u kući; svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju
  3. Usluge podrške za samostalan život - stanovanje uz podršku; personalna asistencija; obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu
  4. Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge - intenzivne usluge podrške porodici koja je u krizi: savetovanje i podrška roditelja, hranitelja i usvojitelja; podrška porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice sa smetnjama u razvoju; održavanje porodičnih odnosa i ponovno spajanje porodice; savetovanje i podrška u slučajevima nasilj: porodična terapija, medijacija, SOS telefoni, aktivacija i druge savetodavne i edukativne usluge i aktivnosti
  5. Usluge smeštaja - smeštaj u srodničku, hraniteljsku ili drugu porodicu za odrasle i starije; domski smeštaj; smeštaj u prihvatilište i druge vrste smeštaja

Spisak sa adresama i kontaktima

* Spisak sa adresama i kontaktima: domskog smeštaja odraslih i starijih, lica sa intelektualnim teškoćama u Republici Srbiji; dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, decu i mlade sa problemima; prihvatilišta za decu i mlade, za stare; pomoć u kući; svratišta za decu i predah smeštaj


Koja je procedura za žalbu u slučaju da je odbijen zahtev za korišćenje usluge?

Kada voditelj slučaja ispred centra za socijalni rad proceni da nema potrebe za traženom uslugom, centar će doneti rešenje kojim se zahtev odbija. Protiv rešenja kojim se odbija zahtev za korišćenje usluge može se izjaviti žalba u roku od 15 dana, a odluka o žalbi donosi se u roku od 30 dana.

Protiv rešenja kojim se odbija zahtev za korišćenje usluge može se izjaviti žalba u roku od 15 dana, a odluka o žalbi donosi se u roku od 30 dana.

Žalba se podnosi Ministarstvu za rad i socijalnu politiku kad usluge plaća Republika, Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu kad usluge obezbeđuje Pokrajina Vojvodina, ali i za republičke usluge ako je centar za socijalni rad u Vojvodini, i gradskoj ili opštinskoj upravi, za usluge koje obezbeđuje lokalna samouprava.

Žalba se podnosi Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu koji obavlja poslove koji se odnose na drugostepeni postupak u oblasti socijalne zaštite, osim ako je rešenje doneo centar s teritorije Vojvodine ili grada Beograda. U tom slučaju žalba treba da se uputi Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, odnosno gradskoj upravi grada Beograda, Sekretarijatu za socijalnu zaštitu.


Koja socijalna davanja građani mogu još ostvariti?

U zavisnosti od toga kojoj kategoriji pripadaju, građani mogu da konkurišu i za sledeće socijalna davanja:

U okviru materijalnih davanja Zakon o socijalnoj zaštiti predviđa:


Da li postoji jednokratna novčana naknada kao podrška za samozapošljavanje?

Na zahtev korisnika novčane naknade Nacionalna služba može da isplati novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje. Podsticaji za korisnike novčane naknade

Nezaposleno lice, koje je korisnik novčane naknade za slučaj nezaposlenosti najmanje tri meseca od momenta priznavanja prava, a zasnuje radni odnos na neodređeno vreme, ima pravo na jednokratni podsticaj za zapošljavanje u visini od 30% od ukupnog iznosa novčane naknade, bez doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, koje bi mu bila isplaćena za preostalo vreme do isteka prava na novčanu naknadu. Korisnik novčane naknade može da ostvari ovo pravo samo za zasnivanje jednog radnog odnosa u periodu trajanja istog prava na novčanu naknadu, ako podnese pismeni zahtev u roku od 30 dana od dana zasnivanja tog radnog odnosa.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta