Roditeljski dodatak

je finansijska pomoć koju država daje majkama za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta, pod uslovom da je državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište u Republici Srbiji.

Početna> Socijalna zaštita >
Roditeljski dodatak

Roditeljski dodatak


Šta je roditeljski dodatak i kako se može ostvariti?


Roditeljski dodatak je finansijska pomoć koju država daje majkama za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta, pod uslovom da je državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište u Republici Srbiji.

Pravo na roditeljski dodatak može ostvariti i majka koja je strani državljanin i ima status stalno nastanjenog stranca pod uslovom da je dete rođeno na teritoriji Republike Srbije.

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka koja neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

Pravo na roditeljski dodatak izuzetno priznaće se i ukoliko je dete prethodnog reda rođenja smešteno u ustanovu zbog potrebe kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.

Pravo na roditeljski dodatak može ostvariti i otac deteta, ukoliko je majka deteta strani državljanin, nije živa, napustila je dete, lišena je roditeljskog prava, ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

Uslovi za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak utvrđuju se u odnosu na dan podnošenja zahteva.


Ko podnosi zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak?


Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosi majka, odnosno otac deteta odmah nakon rođenja u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno, ili direktno nadležnom organu najkasnije do navršenih godinu dana života deteta.

Zahtev podnet u zdravstvenoj ustanovi, na osnovu ovlašćenja majke, odnosno oca deteta, ovlašćeni radnik zdravstvene ustanove šalje nadležnom organu elektronskim putem u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Roditeljski dodatak može ostvariti majka čija deca predškolskog uzrasta žive na teritoriji Republike Srbije i pohađaju pripremni predškolski program u okviru sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji Republike Srbije.

Roditeljski dodatak može ostvariti majka čija deca osnovnoškolskog uzrasta žive na teritoriji Republike Srbije i školuju se i redovno pohađaju nastavu u okviru sistema osnovnoškolskog obrazovanja Republike Srbije.

Roditeljski dodatak ne može se ostvariti, ako novorođeno dete majke za koje se podnosi zahtev i njena deca prethodnog reda rođenja, nisu vakcinisana u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije.

Roditeljski dodatak ne može se ostvariti ako roditelji u momentu podnošenja zahteva žive u inostranstvu.

Roditeljski dodatak ne može ostvariti majka koja je strani državljanin ukoliko je u zemlji, čiji je državljanin, ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev.


Uz uredno popunjen zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosilac prilaže:

- fotokopiju svoje lične karte ili očitanu ličnu kartu

* Na osnovu dobijene saglasnosti od podnosioca zahteva, da organ za potrebe postupka može pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, zaposleni po službenoj dužnosti pribavljaju :

- podatke iz Matične knjige rođenih za svu decu, podatak da je podnosilac zahteva državljanin Republike Srbije

- podatak o prebivalištu podnosioca zahteva

- podatke o prebivalištu za svu decu prema redosledu rođenja

- podatke nadležnog organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnet zahtev, da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja


Kada je podnosilac zahteva majka koja je strani državljanin, uz uredno popunjen zahtev prilaže:

- Uverenje o državljanstvu

- Dokaz o statusu stalno nastanjenog stranca ili prijavu boravišta na teritoriji Republike Srbije (fotokopija isprave kojom se dokazuje status stalno nastanjenog stranca, odnosno fotokopija pasoša)

- Dokaz o postojanju bračne, odnosno vanbračne zajednice sa ocem deteta

- Uverenje nadležne službe iz zemlje čiji je državljanin da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja

- Dokaz da u zemlji čiji je državljanin, nije ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev za roditeljski dodatak

*Dokazi iz zemlje čiji je majka državljanin moraju biti u skladu sa pravilima utvrđenim za priznanje stranih javnih isprava – prevedeni i overeni od strane sudskog tumača odnosno overeni Haškim Apostilom („APOSTILLE”).


* Na osnovu dobijene saglasnosti od podnosioca zahteva, da organ za potrebe postupka može pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, zaposleni po službenoj dužnosti pribavljaju:

- Podatke iz Matične knjige rođenih za svu decu

- Podatke o prebivalištu za svu decu prema redosledu rođenja

- Podatke nadležnog organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnet zahtev, podatak da je podnosilac zahteva u bračnoj zajednici sa ocem deteta


Kada je podnosilac zahteva za roditeljski dodatak otac čija je supruga strani državljanin, a nema status stalno nastanjenog stranca, uz uredno popunjen zahtev prilaže dokaze o ispunjenosti uslova na strani majke deteta:

  • Uverenje o državljanstvu majke
  • Dokaz o statusu stalno nastanjenog stranca ili prijavu boravišta na teritoriji Republike Srbije (fotokopija isprave kojom se dokazuje status stalno nastanjenog stranca, odnosno fotokopija pasoša)
  • Dokaz o postojanju bračne, odnosno vanbračne zajednice sa ocem deteta
  • Uverenje nadležnog organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnet zahtev
  • Uverenje nadležne službe iz zemlje čiji je državljanin da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja
  • Dokaz da u zemlji čiji je državljanin, majka nije ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev za roditeljski dodatak

* Dokazi iz zemlje čiji je majka državljanin moraju biti u skladu sa pravilima utvrđenim za priznanje stranih javnih isprava – prevedeni i overeni od strane sudskog tumača odnosno overeni Haškim Apostilom („APOSTILLE”).

*Na osnovu dobijene saglasnosti od podnosioca zahteva, da organ za potrebe postupka može pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, zaposleni po službenoj dužnosti pribavljaju:

- Podatke iz Matične knjige rođenih za svu decu.

- Podatak da je podnosilac zahteva državljanin Republike Srbije, podatak o prebivalištu podnosioca zahteva, podatke o prebivalištu za svu decu prema redosledu rođenja, podatke nadležnog organa starateljstva da podnosilac zahteva neposredno brine o detetu za koje je podnet zahtev, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje i da nije lišen roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

Podnosilac zahteva za roditeljski dodatak može biti otac deteta i u slučajevima kada majka nije živa, napustila je dete, lišena je roditeljskog prava ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

Uz uredno popunjen zahtev podnosilac prilaže:

  • Fotokopiju svoje lične karte ili očitanu ličnu kartu,
  • Odluku nadležnog suda da je majka lišena roditeljskog prava
  • Izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke
  • Rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti ili potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.

* Na osnovu dobijene saglasnosti od podnosioca zahteva, da organ za potrebe postupka može pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, zaposleni po službenoj dužnosti pribavljaju:

- Podatke iz Matične knjige rođenih za svu decu, podatak da je podnosilac zahteva državljanin Republike Srbije.

- Podatak o prebivalištu podnosioca zahteva.

- Podatke o prebivalištu za svu decu prema redosledu rođenja.

- Podatke nadležnog organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnet zahtev, da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

- Podatak iz matične knjige umrlih za majku ili podatak nadležnog organa starateljstva da je majka napustila dete.


Koji je rok za podnošenje zahteva i kada je isplata?


Rok za podnošenje zahteva za roditeljski dodatak je šest meseci od dana rođenja deteta.

Od dana podnošenja zahteva do prve isplate prođe nekoliko meseci, ali posle toga sve uplate bi trebalo da stižu na vreme oko 20. u mesecu.

Za više informacija i za podnošenje zahteva za roditeljski dodatak u porodilištu posetite aplikaciju ,,Bebo, dobro došla na svet“

UPUTSTVO


Koji je iznos roditeljskog dodatka?


Roditeljski dodatak za prvo dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 300.000,00 dinara i isplaćuje se jednokratno.

Roditeljski dodatak za drugo dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 240.000,00 dinara i isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate po 10.000,00 dinara.

Roditeljski dodatak za treće dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 1.440.000,00 dinara i isplaćuje se u 120 jednakih mesečnih rata po 12.000,00 dinara.

Roditeljski dodatak za četvrto dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije utvrđuje se u visini od 2.160.000,00 dinara i isplaćuje se u 120 jednakih mesečnih rata po 18.000,00 dinara.


Iznos roditeljskog dodatka za decu iz člana 22. stav 3. ovog zakona isplaćuje se u iznosu utvrđenom za četvrto dete.

Iznos roditeljskog dodatka za dete iz člana 22. stav 4. ovog zakona isplaćuje se u iznosu utvrđenom za četvrto dete.

Paušal za nabavku opreme za dete, iz člana 22. stav 10. ovog zakona, za decu rođenu 1. jula 2018. godine i kasnije i koji se isplaćuje zajedno sa jednokratnim iznosom roditeljskog dodatka za prvo dete, odnosno prvom ratom roditeljskog dodatka za drugo, treće i četvrto dete iznosi 5.000,00 dinara.

Roditeljski dodatak utvrđen u st. 1-4. ovog člana i paušal za nabavku opreme za dete iz stava 6. ovog člana, usklađuju se 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njihov nominalni iznos utvrđuje rešenjem ministar nadležan za finansijsku podršku porodici sa decom.

* Visina roditeljskog dodatka utvrđuje se u odnosu na dan rođenja deteta.


Izuzetno, ako majka koja ima troje dece u sledećem porođaju rodi dvoje ili više dece, ostvariće pravo na roditeljski dodatak i za svako rođeno dete u tom porođaju, a na osnovu posebnog rešenja ministarstva nadležnog za finansijsku podršku porodici sa decom. Iznos roditeljskog dodatka za decu isplaćuje se u iznosu utvrđenom za četvrto dete.

Pravo na roditeljski dodatak može ostvariti majka i za peto dete po redu rođenja ukoliko je neko od dece, prethodnog reda rođenja, koje je živorođeno umrlo neposredno po rođenju i za njega nije ostvareno pravo na roditeljski dodatak, a na osnovu posebnog rešenja ministarstva nadležnog za finansijsku podršku porodici sa decom. Iznos roditeljskog dodatka za decu isplaćuje se u iznosu utvrđenom za četvrto dete.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta