Vozilo se registruje

upisom propisanih podataka u evidenciju – jedinstveni registar vozila. Na osnovu upisanih podataka nadležni organ vlasniku vozila izdaje saobraćajnu dozvolu, registarske tablice i registracionu nalepnicu.

Početna> Lična dokumenta>
Registracija vozila

Registracija vozila


Registracija vozila za osobe sa invaliditetom


Vozilo se registruje upisom propisanih podataka u evidenciju – jedinstveni registar vozila. Na osnovu upisanih podataka nadležni organ vlasniku vozila izdaje saobraćajnu dozvolu, registarske tablice i registracionu nalepnicu.

Podatke u registar upisuje organizaciona jedinica MUP-a, teritorijalno nadležna prema prebivalištu vlasnika vozila, odnosno sedištu ako je vlasnik vozila pravno lice. Vozilo koje koristi preduzetnička radnja upisuje se u jedinstveni registar prema prebivalištu preduzetnika - vlasnika radnje; vozilo koje koristi ogranak privrednog društva upisuje se u jedinstveni registar vozila prema mestu poslovanja ogranka uz prilaganje dokaza o upisu ogranka u registar kod nadležnog organa i pismene saglasnosti vlasnika vozila; vozilo koje se koristi po osnovu ugovora o lizingu upisuje se u jedinstveni registar vozila prema prebivalištu, odnosno sedištu vlasnika vozila, odnosno korisnika lizinga uz pismenu saglasnost vlasnika.

Prvu stranu registracionog lista popunjava ovlašćena organizacija za obavljanje tehničkih pregleda spisak ovlašćenih pravnih lica, a drugu stranu štampa nadležna organizaciona jedinica Ministarstva nakon rešavanja zahteva (unosa podataka u jedinstveni registar vozila).


Upis u jedinstveni registar vozila


Za upis u jedinstveni registar vozila potrebno je priložiti:

 • Registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti vozila, ne stariji od 30 dana
 • Dokaz o obaveznom osiguranju vozila
 • Dokaz o poreklu i vlasništvu vozila (saobraćajna dozvola, račun, ugovor o kupovini, ugovor o poklonu, pravosnažno rešenje o nasleđivanju, pravosnažna presuda o utvrđivanju vlasništva i dr)
 • Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica)
 • Dokaz o izmirenim carinskim obavezama
 • Uplatnica generisana na portalu eUprave

* Ako su ispunjeni svi uslovi za upis u jedinstveni registar nadležni organ izdaje potvrdu o registraciji koja zamenjuje saobraćajnu dozvolu do njenog izdavanja, koju vlasnik vraća prilikom preuzimanja saobraćajne dozvole.


Potrebna dokumenta za registraciju vozila


Vlasnici putničkih automobila i motocikla – vojni invalidi, civilni invalidi rata i invalidi rada sa 80 ili više procenta telesnog oštećenja, ili kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata prilikom registracije vozila prilažu:

 1. Saobraćajnu dozvolu
 2. Dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca; putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci; dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica)
 3. Dokaz da je osoba invalid (potvrda iz PIO-a, original na uvid i fotokopija koja ostaje u SUP-u)
 4. Liste obavljenog tehničkog pregleda (tehnički pregled)
 5. Obavezno osiguranje sa popustom koje odobrava osiguravajuće društvo

Zakazivanje termina za registraciju vozila


Odjava vozila


Vozilo odjavljuje lice koje je kao vlasnik upisano u saobraćajnoj dozvoli i evidentirano u jedinstveni registar vozila ili lice koga je vlasnik ovlastio da odjavi vozilo. Izuzetno, ako je vlasnik vozila preminuo, vozilo može odjaviti bračni drug ili srodnik iz prvog naslednog reda.


Potrebna dokumenta za odjavu vozila


Za odjavu vozila potrebno je priložiti:

 • Registracioni list
 • Saobraćajnu dozvolu
 • Registarske tablice
Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta