Pravo na zdravu životnu sredinu

garantovano je Ustavom Republike Srbije u članu 74, kojim je predviđeno da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju.

Početna> Zdravlje i zdravstvena zaštita>
Pravo na zdravu životnu sredinu

Pravo na zdravu životnu sredinu


Pravo na zdravu životnu sredinu garantovano je Ustavom Republike Srbije u članu 74, kojim je predviđeno da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. Takođe, svako, a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina, odgovoran je za zaštitu životne sredine, i svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu.


Ove odredbe predviđene Ustavom Republike Srbije su pretočene u niz zakona u oblasti zaštite životne sredine, kao što su: Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o zaštiti vazduha, Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti od buke itd. (Detaljnije o ovim i ostalim zakonima možete videti u nastavku teksta.)


U situacijama kada građani smatraju da je došlo do povrede prava na zdravu životnu sredinu, uočene nedostatke mogu da prijavljuju inspekcijskim organima na nivou lokalnih samouprava, Ministarstvu zaštite životne sredine, Zaštitniku građana – Ombudsmanu, Agenciji za zaštitu životne sredine, ili nadležnom tužilaštvu tj. policijskoj upravi ako je reč o krivičnim delima protiv životne sredine koja su predviđena Krivičnim zakonikom Republike Srbije, glava XXIV, član 260-277.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta