Prekid trudnoće

se može izvršiti isključivo na zahtev žene. To je njena lična odluka koju ona donosi sama, i partner ili pretpostavljeni otac deteta nema zakonsko pravo da odlučuje o tome da li će žena roditi dete ili se opredeliti za prekid trudnoće.

Početna> Zdravlje i zdravstvena zaštita>
Pravo na prekid trudnoće

Pravo na prekid trudnoće


Na čiji zahtev se može izvršiti prekid trudnoće?


Prekid trudnoće se može izvršiti isključivo na zahtev žene. To je njena lična odluka koju ona donosi sama, i partner ili pretpostavljeni otac deteta nema zakonsko pravo da odlučuje o tome da li će žena roditi dete ili se opredeliti za prekid trudnoće.

Prekid trudnoće može se izvršiti kada trudna žena da pismenu saglasnost za prekid.

Za prekid trudnoće kod lica mlađeg od 16 godina i lica potpuno lišenog poslovne sposobnosti, potrebna je i pismena saglasnost roditelja, odnosno staraoca.

Ako se saglasnost ne može pribaviti od roditelja odnosno staraoca zbog njihove odsutnosti ili sprečenosti, potrebno je pribaviti saglasnost nadležnog organa starateljstva.

Prekid trudnoće ne može se izvršiti kada se utvrdi da bi se njime teže narušilo zdravlje ili ugrozio život žene.

Na postupak prekida trudnoće primenjuju se odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti, ako Zakonom o postupku prekida trudnoće u zdravstvenoj ustanovi nije drugačije određeno.


Koji je vremenski okvir u kome se može izvršiti prekid trudnoće?


Prema odredbama Zakona o postupku prekida trudnoće u zdravstvenoj ustanovi, prekid trudnoće može se izvršiti do navršene desete nedelje trudnoće.

Izuzetno, prekid trudnoće može se izvršiti i posle navršene desete nedelje trudnoće:

1) kada se na osnovu medicinskih indikacija utvrdi da se na drugi način ne može spasiti život ili otkloniti teško narušavanje zdravlja žene;

2) kada se na osnovu naučno-medicinskih saznanja može očekivati da će se dete roditi sa teškim telesnim ili duševnim nedostacima;

3) kada je do začeća došlo izvršenjem krivičnog dela (silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba nad maloletnim licem, obljuba zloupotrebom položaja, zavođenje i rodoskrnavljenje).


Postojanje uslova za prekid trudnoće utvrđuje:

1) do navršene desete nedelje trudnoće – lekar specijalista akušerstva i ginekologije zdravstvene ustanove;

2) od navršene desete nedelje trudnoće do navršene dvadesete nedelje trudnoće – konzilijum lekara odgovarajuće zdravstvene ustanove;

3) posle navršene dvadesete nedelje trudnoće – etički odbor zdravstvene ustanove. Predsednika i članove etičkog odbora imenuje na period od dve godine ministarstvo zdravlja na predlog odgovarajuće zdravstvene ustanove.


Na koji način žena može da pokrene proceduru za prekid trudnoće u zdravstvenoj ustanovi?


Žena koja želi da prekine trudnoću obraća se usmenim zahtevom specijalisti akušerstva i ginekologije odgovarajuće zdravstvene ustanove.

Lekar specijalista akušerstva i ginekologije zdravstvene ustanove:

1) utvrđuje starost trudnoće;

2) pribavlja nalaze o krvnoj grupi trudne žene, RH faktoru i anamnestičke podatke o ranijim bolestima;

3) samostalno, a po potrebi i uz konsultaciju lekara specijaliste iz drugih grana medicine, utvrđuje da li postoji opasnost da se zbog prekida trudnoće zdravlje žene naruši;

4) ukazuje ženi na opasnost i posledice prekida trudnoće;

5) upoznaje ženu sa drugim metodama i sredstvima zaštite od neželjene trudnoće.


U kojim zdravstvenim ustanovama se može izvršiti prekid trudnoće?


Prekid trudnoće do navršene dvadesete nedelje trudnoće obavlja se u zdravstvenoj ustanovi koja ima bolničku službu iz ginekologije i akušerstva, operacionu salu i službu transfuzije krvi.

Prekid trudnoće posle navršene dvadesete nedelje trudnoće obavlja se u: klinici, institutu, kliničko-bolničkom centru ili kliničkom centru.

Prekid trudnoće do navršene desete nedelje trudnoće može se obaviti i u domu zdravlja, odnosno lekarskoj ordinaciji specijaliste iz ginekologije i akušerstva, koji imaju obezbeđenu zdravstvenu zaštitu žena i hitnu medicinsku pomoć.

Prekid trudnoće pod anestezijom obavlja se u zdravstvenoj ustanovi, odnosno lekarskoj ordinaciji specijaliste iz ginekologije i akušerstva, u prethodno navedenim slučajevima, koja ima i specijalistu anesteziologije sa reanimatologijom.


Kako postupiti ukoliko je trudnoća nastala kao posledica silovanja ili seksualne eksploatacije?


Silovanje, seksualna eksploatacija i drugi oblici seksualnog nasilja su zabranjeni i kažnjivi zakonom i predstavljaju krivična dela. Žena ima prava na prekid trudnoće koja je nastala kao posledica izvršenja ovih dela. Prema odredbama Zakona o postupku prekida trudnoće u zdravstvenoj ustanovi, posebno je predviđeno da se prekid trudnoće može izvršiti i posle navršene desete nedelje trudnoće, kada je do začeća došlo izvršenjem krivičnog dela (silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba nad maloletnim licem, obljuba zloupotrebom položaja, zavođenje i rodoskrnavljenje).


S obzirom na to da se radi o traumatičnim iskustvima žene, ona je slobodna da odluči kada i kome će se poveriti. Zdravstveni radnici su posebno obučeni da postupaju u ovakvim slučajevima, tako da žena može da se obrati za stručnu podršku u zdravstvenoj ustanovi.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta