Novčana naknada

pripada nezaposlenom od prvog dana od dana prestanka osiguranja, ako se prijavi i podnese zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja.

Početna> Socijalna zaštita >
Pravo na posebnu novčanu naknadu za nezaposlenog

Pravo na posebnu novčanu naknadu za nezaposlenog


U kojim slučajevima nezaposleni ima prava na posebnu novčanu naknadu


Nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja, po osnovu:

 • Prestanka radnog odnosa otkazom od strane poslodavca, u skladu sa propisima o radu
 • Prestanka radnog odnosa na određeno vreme, privremenih i povremenih poslova, probnog rada
 • Prestanka funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate, u skladu sa zakonom, prenosa osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva
 • Otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka i u drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, u skladu sa zakonom
 • Premeštaja bračnog druga, u skladu sa posebnim propisima
 • Prestanka radnog odnosa u inostranstvu, u skladu sa zakonom, odnosno međunarodnim sporazumom

Nezaposleni kome je radni odnos, odnosno osiguranje prestalo njegovom voljom ili krivicom, odnosno ako je radni odnos prestao svojevoljnim opredeljivanjem za otpremninu, novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu po odluci Vlade o utvrđivanju programa rešavanja viška zaposlenih, u većem iznosu od iznosa otpremnine utvrđene Zakonom o radu, može ostvariti pravo na novčanu naknadu ako ponovo ispuni uslove iz člana 66. ovog zakona (Napomena NSZ: ostvari novi staž u trajanju od 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci).


Rok za podnošenje zahteva

Novčana naknada pripada nezaposlenom od prvog dana od dana prestanka osiguranja, ako se prijavi i podnese zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja.

Nezaposlenom koji podnese zahtev Nacionalnoj službi po isteku  roka od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja, novčana naknada pripada od dana podnošenja zahteva za preostalo vreme.

Napomena: Preostalo vreme računa se u odnosu na dužinu novčane naknade koju bi nezaposleni ostvario da  je zahtev podneo u roku od 30 dana. Pravo na novčanu naknadu nema nezaposleni koji podnese zahtev po isteku vremena za koje  bi mu pravo na novčanu naknadu pripadalo.

U rok se ne računa vreme za koje je nezaposleni, po propisima o zdravstvenom osiguranju bio privremeno sprečen za rad.

Postupak za ostvarivanje naknade


Rok za podnošenje zahteva

Da, korisnik novčane naknadu ima pravo na zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje za vreme trajanja prava na novčanu naknadu.

Članovi porodice korisnika novčane naknade imaju pravo na zdravstveno osiguranje ako nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu.


Trajanje prava na novčanu naknadu

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom:

 • 3 meseca, ako ima staž osiguranja od 1 do 5 godina
 • 6 meseci, ako ima staž osiguranja od 5 do 15 godina
 • 9 meseci, ako ima staž osiguranja od 15 do 25 godina
 • 12 meseci, ako ima staž osiguranja duži od 25 godina

Godinom staža osiguranja, smatra se navršenih 12 meseci za koje je obveznik doprinosa bio obavezno osiguran.

Izuzetno, novčana naknada pripada nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, nedostaje do dve godine. Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na penziju, po osnovu staža osiguranja, nezaposleni dokazuje pojedinačnim aktom organizacije nadležne za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Uz saglasnost stranke, filijala Nacionalne službe će se obratiti nadležnoj filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa zahtevom za dostavu podatka da li će podnosilac zahteva u naredne dve godine, računajući od dana prestanka radnog odnosa, ispuniti uslove za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu ili starosnu penziju, odnosno koliko to lice ima staža osiguranja od uticaja na ostvarivanje prava na penziju.


Preostalo pravo iz prethodne nezaposlenosti

Korisnik novčane naknade, kojem je zbog zasnivanja radnog odnosa ili započinjanja osiguranja po drugom osnovu prestalo pravo na novčanu naknadu pre isteka vremena za ostvarivanje tog prava, a koji ponovo postane nezaposlen i podnese zahtev za novčanu naknadu, može da nastavi da koristi pravo na novčanu naknadu priznato rešenjem u prethodnoj nezaposlenosti, za preostalo vreme i u iznosu utvrđenom tim rešenjem, ako je to za njega povoljnije.

Da bi se ponovo koristilo pravo na novčanu naknadu, bilo kao novo pravo ili preostalo pravo iz prethodne nezaposlenosti, potrebno je da ponovo budu ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu koji se odnose na razlog prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka osiguranja. Tek nakon što se utvrdi da je ispunjen ovaj uslov razmatra se da li su ispunjeni uslovi za ponovno pravo (znači da je posle prethodnog korišćenja novčane naknade ponovo ostvaren bar minimalni staž osiguranja od 12 meseci) ili je za stranku povoljnije da koristi preostalo pravo ostvareno u prethodnoj nezaposlenosti.


Da li postoji mogućnost novčane naknade za nezaposleno lice koje neguje svoje dete?


Pravo na posebnu novčanu naknadu ima jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu, a koji najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete koje je ostvarilo pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, ima pravo na posebnu novčanu naknadu u vidu doživotnog mesečnog primanja u visini najniže penzije u osiguranju zaposlenih, kad navrši opšti starosni uslov za ostvarivanje penzije prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, ako nije ostvarilo pravo na penziju. Ako roditelj ostvari pravo na penziju nakon sticanja prava na posebnu novčanu naknadu, ima pravo izbora između penzije ili posebne novčane naknade.

Ko ima pravo na novčanu socijalnu pomoć?

Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica:

 • Ako nema drugih nepokretnosti, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice i zemljišta u površini do 0,5 hektara
 • Ako pojedinac, odnosno član porodice nije prodao ili poklonio nepokretnu imovinu ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine koju je prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje, mogao obezbeđivati pomoć u smislu ovog zakona
 • Ako pojedinac, odnosno član porodice ne poseduje pokretnu imovinu čijim korišćenjem ili otuđenjem, bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, može da obezbedi sredstva u visini šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći, koja bi mu bila utvrđena u momentu podnošenja zahteva za novčanu socijalnu pomoć
 • Ako pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju

Za Grad Beograd

Lista organizacija o pružaocima usluga podrške

* U vezi sa navedenom vrstom socijalne pomoći obratiti se nadležnom Centru za socijalni rad/socijalnu zaštitu u mestu prebivališta.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta