Pripadnicima nacionalnih manjina

pored prava koja su Ustavom Republike Srbije zajemčena svim građanima, jemče se dodatna, individualna ili kolektivna prava.

Početna> Ljudska i manjinska prava>
Prava pripadnika nacionalnih manjina

Prava pripadnika nacionalnih manjina


Dodatna, individualna i kolektivna prava


Prava pripadnika nacionalnih manjina: (član 75, član 76, član 77, član 78, član 79, član 80. i član 81. Ustava Republike Srbije)

Pripadnicima nacionalnih manjina, pored prava koja su Ustavom Republike Srbije zajemčena svim građanima, jemče se dodatna, individualna ili kolektivna prava.

Individualna prava ostvaruju se pojedinačno, a kolektivna u zajednici sa drugima, u skladu sa Ustavom, zakonom i međunarodnim ugovorima.

Putem kolektivnih prava pripadnici nacionalnih manjina, neposredno ili preko svojih predstavnika, učestvuju u odlučivanju ili sami odlučuju o pojedinim pitanjima vezanim za svoju kulturu, obrazovanje, obaveštavanje i službenu upotrebu jezika i pisma, u skladu sa zakonom.

Radi ostvarenja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma, pripadnici nacionalnih manjina mogu izabrati svoje nacionalne savete, u skladu sa zakonom.


Zabrana diskriminacije, ravnopravnost i prava nacionalnih manjina


Zabrana diskriminacije nacionalnih manjina

Pripadnicima nacionalnih manjina jemči se ravnopravnost pred zakonom i jednaka zakonska zaštita.

Zabranjena je bilo kakva diskriminacija zbog pripadnosti nacionalnoj manjini.

* Ne smatraju se diskriminacijom posebni propisi i privremene mere koje Republika Srbija može uvesti u ekonomskom, socijalnom, kulturnom i političkom životu, radi postizanja pune ravnopravnosti između pripadnika nacionalne manjine i građana koji pripadaju većini, ako su usmerene na uklanjanje izrazito nepovoljnih uslova života koji ih posebno pogađaju.


Ravnopravnost u vođenju javnih poslova

Pripadnici nacionalnih manjina imaju, pod istim uslovima kao ostali građani, pravo da učestvuju u upravljanju javnim poslovima i da stupaju na javne funkcije.

Pri zapošljavanju u državnim organima, javnim službama, organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina.


Zabrana nasilne asimilacije

Zabranjena je nasilna asimilacija pripadnika nacionalnih manjina.

Zaštita pripadnika nacionalnih manjina od svake radnje usmerene ka njihovoj nasilnoj asimilaciji uređuje se zakonom.

Zabranjeno je preduzimanje mera koje bi prouzrokovale veštačko menjanje nacionalnog sastava stanovništva na područjima gde pripadnici nacionalnih manjina žive tradicionalno i u značajnom broju.


Pravo na očuvanje posebnosti

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo: na izražavanje, čuvanje, negovanje, razvijanje i javno izražavanje nacionalne, etničke, kulturne i verske posebnosti; na upotrebu svojih simbola na javnim mestima; na korišćenje svog jezika i pisma; da u sredinama gde čine značajnu populaciju, državni organi, organizacije kojima su poverena javna ovlašćenja, organi autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave vode postupak i na njihovom jeziku; na školovanje na svom jeziku u državnim ustanovama i ustanovama autonomnih pokrajina; na osnivanje privatnih obrazovnih ustanova; da na svome jeziku koriste svoje ime i prezime; da u sredinama gde čine značajnu populaciju, tradicionalni lokalni nazivi, imena ulica, naselja i topografske oznake budu ispisane i na njihovom jeziku; na potpuno, blagovremeno i nepristrasno obaveštavanje na svom jeziku, uključujući i pravo na izražavanje, primanje, slanje i razmenu obaveštenja i ideja; na osnivanje sopstvenih sredstava javnog obaveštavanja, u skladu sa zakonom.

U skladu sa Ustavom Republike Srbije, na osnovu zakona, pokrajinskim propisima mogu se ustanoviti dodatna prava pripadnika nacionalnih manjina.


Pravo na udruživanje i na saradnju sa sunarodnicima

Pripadnici nacionalnih manjina mogu da osnivaju prosvetna i kulturna udruženja, koja dobrovoljno finansiraju.

Republika Srbija priznaje prosvetnim i kulturnim udruženjima nacionalnih manjina posebnu ulogu u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na nesmetane veze i saradnju sa sunarodnicima izvan teritorije Republike Srbije.


Razvijanje duha tolerancije

U oblasti obrazovanja, kulture i informisanja Srbija podstiče duh tolerancije i međukulturnog dijaloga i preduzima efikasne mere za unapređenje uzajamnog poštovanja, razumevanja i saradnje među svim ljudima koji žive na njenoj teritoriji, bez obzira na njihov etnički, kulturni, jezički ili verski identitet.


Prava pripadnika nacionalnih manjina garantovana Statutom Autonomne pokrajine Vojvodine


Statut Autonomne pokrajine Vojvodine predviđa sledeće garancije u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina:

Dodatna prava nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica

U skladu sa Ustavom, na osnovu zakona, pokrajinskim propisima mogu se ustanoviti dodatna prava nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica.


Zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica

U pokrajinskim organima i službama koje osniva AP Vojvodina, pri zapošljavanju vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica, u skladu sa Ustavom i zakonom.

U slučaju postojanja značajnije nesrazmerne zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u pokrajinskim organima i službama koje osniva AP Vojvodina, Pokrajinska vlada dužna je da preduzme posebne mere i aktivnosti, kao što su posebni programi stipendiranja i obučavanja pripravnika, i druge mere i aktivnosti. Posebne mere i aktivnosti traju dok postoji značajnija nesrazmerna zastupljenost, s tim da one ne mogu da ugroze rad u pokrajinskim organima i službama koje osniva AP Vojvodina, ni opšte uslove zapošljavanja u njima.


Institucionalni oblik samouprave i očuvanja identiteta pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica

Institucionalni oblik putem koga se ostvaruje pravo na samoupravu u određenim oblastima društvenog života značajnim za očuvanje identiteta pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica uređen je Ustavom i zakonom.

Pripadnici nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica preko izabranih nacionalnih saveta ostvaruju pravo na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma.

AP Vojvodina može preneti, delimično ili u celosti, osnivačka prava obrazovnih i kulturnih ustanova čiji je osnivač na nacionalne savete nacionalnih manjina.

AP Vojvodina u svom budžetu obezbeđuje sredstva za rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa sedištem na svojoj teritoriji, u skladu sa zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.


Službeni jezici i pisma

Pored srpskog jezika i ćiriličkog pisma, u organima AP Vojvodine u ravnopravnoj službenoj upotrebi su i mađarski, slovački, hrvatski, rumunski i rusinski jezik i njihova pisma.

U okviru svojih nadležnosti organi AP Vojvodine preduzimaju mere u cilju doslednog ostvarivanja zakonom uređene službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta