Prema propisima koji regulišu pravo

na ostvarivanje zdravstvene i socijalne zaštite, pravo na zapošljavanje i obrazovanje neophodna je prijava prebivališta.

Početna> Lična dokumenta>
Ostvarivanje prava bez dokumenta

Ostvarivanje prava bez dokumenta


Kako osobe bez dokumenata mogu da ostvare svoja prava?


Prema propisima koji regulišu pravo na ostvarivanje zdravstvene i socijalne zaštite, pravo na zapošljavanje i obrazovanje neophodna je prijava prebivališta.

Prema Zakonu o prebivalištu i boravištu građana, prijava prebivališta se može izvršiti po osnovu prava svojine na stanu, ugovora o zakupu stana ili drugom pravnom osnovu. Ukoliko građanin ne može prijaviti prebivalište po navedenom osnovu, nadležni organ mu rešenjem utvrđuje prebivalište na adresi njegovog stalnog stanovanja, prebivališta supružnika ili vanbračnog partnera, prebivališta njegovih roditelja, ustanove u kojoj je trajno smešten ili centra za socijalni rad na čijem području se nalazi.

Zakon o prebivalištu i boravištu građana

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Prebivalište


Kako ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu bez zdravstvene knjižice?


Na osnovu Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, uslov da imate zdravstvenu zaštitu jeste overena zdravstvena knjižica ili overena potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite. U nekim slučajevima, oni koji su posebno ugroženi imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i bez overene zdravstvene knjižice. Tako, na primer, trudnice, deca i porodilje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu iako ne poseduju overenu zdravstvenu knjižicu. Oni koji nemaju overene zdravstvene knjižice, kao i oni koji su bez prebivališta, imaju pravo samo na hitnu medicinsku pomoć.

Sajtovi zdravstvenih ustanova

Republički fond za zdravstveno osiguranje

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja


Kako ostvariti prava na upis u školu bez dokumenata?


Na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja deca iz osetljivih društvenih grupa mogu da se upišu u školu, bez dokaza o prebivalištu roditelja i potrebne dokumentacije, a sa dostavljenim dokazom o zdravstvenom pregledu deteta.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta