Usluga porodičnog smeštaja

treba da doprinese prevenciji izmeštanja deteta iz porodice, sticanju novih iskustava i veština deteta, mlade osobe; poboljšanju uslova života celokupne porodice


Ko su korisnici povremenog porodičnog smeštaja


Potencijalni korisnici su deca sa smetnjama u razvoju i njihove porodice. Ova usluga treba da doprinese: prevenciji izmeštanja deteta iz porodice; sticanju novih iskustava i veština deteta, mlade osobe; poboljšanju uslova života celokupne porodice; prevenciji socijalne izolovanosti porodice.

Usluga je namenjena biološkim, hraniteljskim i starateljskim porodicama koje se brinu o deci, mladima sa smetnjama u razvoju, a naročita pažnja se po klanja porodicama kod kojih postoji povećan rizik od izdvajanja dece i njihovog odlaska iz biološke porodice.

Korisnici usluge su porodice koje se nalaze u povećanom riziku od izdvajanja deteta/mlade osobe:

 • Porodice gde je očigledna iscrpljenost ličnih resursa roditelja - subjektivni osećaj nemoći roditelja da se dalje nose sa svim teškoćama u razvoju deteta, trebalo bi da ukaže stručnom radniku na realnu „opasnost“ iscrpljivanja roditelja u budućem periodu, koja može da vodi ka izdvajanju deteta iz porodice
 • Porodice u kojima su materijalni uslovi života nepovoljni - nemogućnost radnog angažovanja, nezaposlenost, najčešće majke, kao i nemogućnost roditelja da se bave različitim aktivnostima, da posvete dovoljno vremena drugoj deci u porodici, doprinose smanjenju kvaliteta života porodice
 • Socijalno izolovane porodice - osećanje krivice, stida
 • Nedostatka veština snalaženja roditelja na javnim mestima, uverenje „da ih svi gledaju i sažaljevaju“, utiču na postepenu izolaciju porodice, a naročito deteta sa smetnjama u razvoju. Vanporodična socijalna, emocionalna i materijalna podrška, često nisu dovoljne za očuvanje kvaliteta života deteta i porodice i očuvanje njene celovitosti
 • Porodice dece sa težim i teškim smetnjama u razvoju
 • Jednoroditeljske porodice - često su i bez podrške šireg porodičnog sistema, što dodatno urušava kvalitet života, najčešće majke i deteta
 • Porodice sa više dece sa smetnjama u razvoju
 • Porodice koje su ostvarile pravo na dodatak za negu i pomoć drugog lica
 • Porodice koje nisu uključene u druge oblike pomoći i podrške
 • Porodice u kojima je narušeno zdravlje roditelja

Kolika je naknada za korišćenje porodičnog smeštaja

Cene usluga porodičnog smeštaja utvrđuje nadležno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i merilima za utvrđivanje cena usluga u oblasti socijalne zaštite.

Centar za porodični smeštaj i usvojenje

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja


Finansijski uslov:

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod, umanjen za poreze i doprinose, po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi utvrđeni cenzus.

Pravo na dečiji dodatak bez ponovnog dostavljanja dokaza o materijalnom stanju porodice ostvaruje korisnik novčane socijalne pomoći čija deca redovno pohađaju školu, a nezavisno od materijalnih uslova porodice korisnik čije dete ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica.


Potrebna dokumentacija

Uz uredno popunjen obrazac zahteva za ostvarivanje prava na dečiji dodatak podnosilac prilaže:

 • Fotokopiju svoje lične karte ili očitanu ličnu kartu
 • Uverenje o statusu stalno nastanjenog stranca za podnosioca zahteva koji je strani državljanin
 • Potvrdu o neto prihodima isplaćenim u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva za svakog člana zajedničkog domaćinstva koji ostvaruje prihode, ukoliko dokaz o prihodima nije moguće pribaviti po službenoj dužnosti
 • Potvrde o pohađanju programa pripreme deteta pred polazak u osnovnu školu u okviru predškolskog obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Republike Srbije
 • Potvrde o redovnom pohađanju nastave za decu školskog uzrasta (osnovna i srednja škola)
 • Dokaz o vlasništvu i kvadraturi stambenog prostora, ukoliko o tome nema podataka u službenim evidencijama nadležnih organa (fotokopija poreskog rešenja, ugovora o kupovini nepokretnosti, ugovora o korišćenju nepokretnosti, izvoda iz zemljišnih knjiga -vlasnički list, ugovora o zakupu stana, ugovora o poklonu, rešenja o nasleđivanju...)
 • Potvrdu nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje *
 • Mišljenje interresorne komisije, koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete *
 • Akt o produženju roditeljskog prava *
 • Dokaz na osnovu koga se ostvaruje status samohranog roditelja (odluka nadležnog organa o vršenju roditeljskog prava/ potvrda kazneno-popravne ustanove o izdržavanju kazne zatvora duže od 6 meseci...) *
 • Potvrdu-rešenje o starateljstvu ili hraniteljstvu *
 • Potvrdu-rešenje o korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć *
 • Potvrdu-rešenje o korišćenju prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica *

Na osnovu dobijene saglasnosti od podnosioca zahteva, da organ za potrebe postupka može pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, zaposleni po službenoj dužnosti pribavljaju:

 • Podatke iz Matične knjige rođenih za svu decu u porodici
 • Podatak da je podnosilac zahteva državljanin Republike Srbije
 • Podatke o prebivalištu svih članova zajedničkog domaćinstva
 • Podatak o posedovanju odnosno neposedovanju nepokretnosti, kao i odgovarajućeg stambenog prostora
 • Podatak o nezaposlenosti podnosioca zahteva i odraslih članova zajedničkog domaćinstva
 • Podatke o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove zajedničkog domaćinstva
 • Podatak da li se podnosilac zahteva ili drugi član zajedničkog domaćinstva vodi kao poreski obveznik u mestu rođenja i mestu stanovanja
 • Podatak iz Matične knjige umrlih za preminule članove domaćinstva *
 • Podatak da nije ostvareno pravo na penziju *

Dokazi-podaci označeni sa * pribavljaju se samo u slučaju dokazivanja tih statusa.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta