Porezi

su vrsta javnih prihoda. Porezi se mogu uvoditi samo zakonom i to na potrošnju, dohodak, dobit, imovinu i prenos imovine fizičkih i pravnih lica.

Početna>
Poreski sistem

Poreski sistem


Poresko identifikacioni broj – PIB


PIB je jedinstveni i jedini broj fizičkog lica, preduzetnika i pravnog lica, kao i fonda, za sve javne prihode i zadržava se do prestanka postojanja, odnosno smrti tog lica.

Pravilnik o poreskom indentifikacionom broju

U cilju identifikacije poreskih obveznika, Poreska uprava dodeljuje PIB fizičkim licima, preduzetnicima, pravnim licima i stalnim poslovnim jedinicama nerezidentnog pravnog lica, kao i fondovima.

Pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju registraciju je nadležna Agencija za privredne registre, PIB se dodeljuje preko te Agencije.


PIB su dužni da imaju:

1) rezidentno pravno lice;

2) državni organ i organizacija, organ i organizacija teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, bez svojstva pravnog lica;

3) rezidentni preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik i preduzetnik drugo lice definisani odredbama zakona koji uređuje porez na dohodak građana;

4) rezidentno fizičko lice;

5) stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica;

6) nerezidentno pravno lice koje određuje punomoćnika u skladu sa odredbom člana 14. stav 2. ovog zakona;

7) nerezidentno fizičko lice koje određuje punomoćnika u skladu sa odredbom člana 14. stav 2. ovog zakona;

8) fond.


PIB se ne može dodeliti:

1) pravnom licu čiji osnivač, odnosno član - pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice ima dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti, odnosno ako je pravnom licu ili preduzetniku privremeno oduzet PIB u skladu sa ovim zakonom. Ne može se dodeliti PIB ni pravnom licu čiji je osnivač - pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice istovremeno osnivač lica kome je privremeno oduzet PIB, u skladu sa ovim zakonom;

2) pravnom licu čiji je osnivač fizičko lice koje je istovremeno osnivač i drugog privrednog subjekta koji ima neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda u vezi sa obavljanjem delatnosti;

3) pravnom licu nastalom statusnom promenom izdvajanja uz osnivanje, odnosno mešovitog izdvajanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, odnosno statusne promene posebnih oblika organizovanja, ako pravno lice, kao i fond koje je predmet podele ima neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno ako mu je privremeno oduzet PIB u skladu sa ovim zakonom;

4) preduzetniku koji ima dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda, nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti u drugim privrednim subjektima u kojima je istovremeno osnivač sa udelom većim od 5%, odnosno ako mu je privremeno oduzet PIB u skladu sa ovim zakonom

* Osim izuzetno ako su dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda do 100.000 dinara i ukoliko ove obaveze budu izmirene u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva za dodelu PIB, odnosno u tom roku bude pružena neopoziva bankarska garancija ili menica avalirana od strane poslovne banke, ili ako su dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti, obaveze privrednih subjekata koji su brisani iz propisanih registara pravosnažnom odlukom nadležnog organa u postupku stečaja.


Poreska prijava


Poreska prijava predstavlja izveštaj poreskog obveznika Poreskoj upravi o ostvarenim prihodima, izvršenim ras Poreska prijava podnosi se Poreskoj upravi u roku od 15 dana od dana nastanka poreske obaveze, osim ako nije drukčije propisano hodima, dobiti, imovini, prometu dobara i usluga i drugim transakcijama od značaja za utvrđivanje poreza.


Poreska uprava –poreske prijave i obrasci za pravna lica

Poreska uprava – poreske prijave i obrasci za preduzetnike

Poreska uprava – poreske prijave i obrasci za fizička lica

Poreska uprava-poreske prijave i obrasci za nerezidente

Poreski obveznik može podneti poresku prijavu elektronskim putem ili u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte i preko ovlašćenog lica, kao i preko javnog beležnika za poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu nastale u vezi sa prometom nepokretnosti.


Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem


Koje se poreske prijave mogu podneti elektronskim putem?Elektornskim putem Portala e – porezi moguće je podneti sledeće poreske prijave:

PPPDV –Poreska prijava poreza na dodatu vrednost

PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima

PPP – Pojedinačna poreska prijava

PP-PDP – Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica

PPDG-2P – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva

PP OPO – Poreska prijava za poreze i doprinose na prihode koje je samooporezivanjem obračunalo fizičko lice kao obveznik

PP PDPO/S – Poreska prijava za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica

PP KDZN – Poreska prijava za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice

PP PPNO – Poreska prijava za porez na premije neživotnih osiguranja

IOSI – Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

PP OAK – Poreska prijava o kumulativnom obračunu akcize

PP OAKG – Poreska prijava o kumulativnom-godišnjem obračunu akcize

PP TOA – Poreska prijava o tromesečnom obračunu akcize

PP OAEL – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

PPDG1S – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti

PPDG-1R – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti

PPI-3 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon

PPI-4 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava

PPDG-3R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke

PP OAEL – nova – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

PP OA – Poreska prijava o obračunu akcize

PEP-IPJ – Evidencija izdvojenih poslovnih jedinica privrednih subjekata i skladišta

REF 1 – Zahtev stranog obveznika za refakciju

REF 2 – Zahtev humanitarne organizacije za refakciju

REF 3A – Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju REF 5 – Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva i međunarodne organizacije za refakciju

PPO-PDV – Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje (donacije)

MPPO-PDV – Zahtev – Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje (međunarodni ugovori)

ZPPO-PDV – Zahtev – Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje (krediti)


Šta podrazumeva paušalno oporezivanje?


Preduzetnik koji u odnosu na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, odnosno, ako mu vođenje knjiga otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod od strane poreske uprave.

*Preduzetnici paušalci dužni su da vode samo poslovnu knjigu o ostvarenom prometu.

Zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Lice koje započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi.


Šta je kalkulator paušalnog poreza i doprinosa?

Kalkulator ukupnog poreza i doprinosa je namenjen obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti (paušalcima).

* Pomoću ovog kalkulatora možete izračunati procenjeni iznos mesečnog paušalnog poreza.


Da li su preduzetnici-paušalci u obavezi da svake godine do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu podnose zahtev za paušalno oporezivanje Poreskoj upravi?

Preduzetnik kome je utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja koristi dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje, odnosno da izmenjeni uslovi isključuju pravo na paušalno oporezivanje i nema obavezu da do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu podnese zahtev za paušalno oporezivanje nadležnom poreskom organu.

Ukoliko su prestali razlozi za paušalno oporezivanje, odnosno ukoliko je došlo do izmenjenih uslova koji bi isključivali pravo na paušalno oporezivanje, nadležni poreski organ će rešenjem naložiti preduzetniku vođenje poslovnih knjiga od polovine tekuće godine ili od početka naredne godine.


Kako se preduzetnik opredeljuje za isplatu lične zarade?

Preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik može da se opredeli za isplatu lične zarade. U tom slučaju dužan je da u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave dostavi obaveštenje najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine. Lice koje započne obavljanje delatnosti, obaveštenje o opredeljenju da vrši isplatu lične zarade podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata Agencija za privredne registre, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi.

Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje podnose Poreskoj upravi u roku od pet dana od dana registracije.

Tokom poreskog perioda opredeljenje se ne može menjati. Ako se preduzetnik i opredeli da prestane sa isplatom lične zarade, dužan je da o tome u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave dostavi obaveštenje do 15. decembra tekuće godine.


Mogućnost podnošenja poreske prijave PP OPO (izdavanje sopstvenih nepokretnosti drugim fizičkim licima) putem pošte, neposredno ili samo elektronski


Poreska prijava na obrascu PP OPO (poreska prijava o obračunatom i plaćenom samooporezivanju) podnosi se u elektronskom obliku ili u pismenom obliku neposredno nadležnoj organizacionoj jedinici PU na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost. Izuzetno, PP OPO možete podneti putem pošte ukoliko ne postoji mogućnost za elektronsko ili neposredno podnošenje prijave.

Poreska prijava se podnosi u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, i u tom roku se vrši i plaćanje iskazanog poreza i pripadajućih doprinosa.


Ko je u obavezi da podnese poresku prijavu i plati porez kada fizičko lice izdaje nepokretnost pravnom licu?


U slučaju kada fizičko lice izdaje u zakup nepokretnost pravnom licu ili preduzetniku, poresku prijavu ne podnosi zakupodavac - fizičko lice, već zakupac - pravno lice ili preduzetnik na odgovarajućem obrascu PPP PD.

U ovom slučaju su pravno lice ili preduzetnik u obavezi da obračunaju i plate porez po odbitku na prihode od nepokretnosti.

Korisničko uputstvo za podnošenje PP OPO možete pratiti na internet stranici Poreske uprave


Poreska olakašica za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom


Poslodavac - pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2021. godine.

Novozaposlenim licem smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca.


Poslodavac ima pravo na povraćaj plaćenog poreza i to:

1) 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;

2) 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica;

3) 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.

Povraćaj plaćenog poreza vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu.

* Zahtev za povraćaj plaćenog poreza podnosi se na propisanom obrascu.


Kada se podnosi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom?

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli lice sa invaliditetom u skladu sa zakonom koji uređuje sprečavanje diskriminacije lica sa invaliditetom, za koje odgovarajućom pravno-medicinski validnom dokumentacijom dokaže invalidnost, oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade tog lica, za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Novozaposlenim licem sa invaliditetom smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom koji uređuje rad i koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležnih organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Poslodavci koji za određeno lice koriste ili su koristili olakšicu kod plaćanja poreza na zarade po drugom pravnom osnovu u skladu sa odgovarajućim propisom, ne mogu za isto lice ostvarivati poresku olakšicu.

Poslodavac Poreskoj upravi dostavlja podatke o licu sa invaliditetom za koje ima pravo na poresku olakšicu - oslobođenje od obaveze uplate obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade tog lica na Obrascu OPNR-I - Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Poslodavac podnosi Poreskoj upravi izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI - Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem obrasca u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave, najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec.

Ako Izveštaj na Obrascu IOSI sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca o tim nedostacima.


Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze


Porez na prihode od nepokretnosti


Prihodima od nepokretnosti smatraju se prihodi koje obveznik ostvari izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti. A to je ostvarena zakupnina u koju se uračunava i vrednost svih izvršenih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac, osim obaveza plaćanja troškova nastalih tokom zakupa, a koji zavise od obima potrošnje zakupca (npr. električne energije, telefona i slično).

Prihodi koje od izdavanja nepokretnosti ostvari obveznik, osim preduzetnika paušalca, oporezuju se kao prihod od samostalne delatnosti.

Nepokretnostima smatraju se: zemljište i stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi.


Obveznik poreza na prihode od nepokretnosti je fizičko lice koje izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti ostvari prihode po tom osnovu.

Poreska prijava PP OPO (Poreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika), podnosi se nadležnom poreskom organu prema mestu prebivališta u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu odnosno podzakupu. Prijave se mogu preuzeti sa sajta Poreske uprave. Uz prijavu se prilaže i ugovor o zakupu.

Obveznikom se ne smatra obveznik koji nepokretnosti izdaje u zakup ili podzakup u okviru obavljanja registrovane samostalne delatnosti.

Obveznikom se smatra i fizičko lice koje ostvaruje prihod od iznajmljivanja stanova i soba za period duži od 30 dana, a koje saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam ne pruža ugostiteljske usluge.


Kako ostvariti pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza?


Zahtev poreski obveznik može podneti u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ili u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte.

Izradom posebne elektronske aplikacije poreskim obveznicima je omogućeno podnošenje zahteva za povraćaj/preknjižavanje više ili pogrešno plaćenog poreza u elektronskoj formi preko portala Poreske uprave.

Rešenje o povraćaju i preknjižavanju dostavljaće se poreskim obveznicima u elektronskoj formi u poresko sanduče.

Poreskim obveznicima je omogućeno da zahtev za povraćaj i preknjižavanje više ili pogrešno plaćenog poreza Poreskoj upravi i dalje mogu podneti u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte.


Poreska uprava ima obavezu da po zahtevu donese rešenje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, ako poreskim zakonom nije drukčije uređeno.

Poreska uprava će odlučiti po zahtevu najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva i po sprovedenom postupku, ukoliko je zahtev osnovan, doneće rešenje kojim se odobrava povraćaj sredstava. Ukoliko se u roku od 30 dana od dana prijema zahteva ne izvrši povraćaj, imate pravo i na kamatu koja se obračunava na iznos više plaćenog poreza. Izuzetno, ako je osnov za povraćaj poništeno odnosno izmenjeno rešenje ili drugi akt o zaduženju, kamata se obračunava od dana uplate poreza.


Poresko oslobođenje poreza na kapitalni dobitak ostvarenim kod prodaje nepokretnosti?


Obveznik, koji sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti u roku od 90 dana od dana prodaje uloži u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje porodice, odnosno domaćinstva, u Republici, oslobađa se poreza na ostvareni kapitalni dobitak.

Obvezniku koji u roku od 12 meseci od dana prodaje nepokretnosti, sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti uloži za navedene namene, izvršiće se povraćaj plaćenog poreza na kapitalni dobitak.

Ako obveznik u rešavanje stambenog pitanja uloži samo deo sredstava ostvarenih prodajom nepokretnosti, uloži samo deo sredstava ostvarenih prodajom, poreska obaveza mu se srazmerno umanjuje (ostvaruje poreski kredit).


Plaćanje poreza na rate i mogućnost otpisa kamate


Nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave možete da podnesete zahtev za odlaganje plaćanja ukupnog iznosa dugovanog poreza, nezavisno od dana dospelosti, najduže do 60 meseci i ostvarite pravo na otpis 50% kamate na taj dug.


Poreska uprava može, na obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje dugovanog poreza, pod uslovom da plaćanje dugovanog poreza:

1) za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje;

2) nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

* Odlaganje plaćanja dugovanog poreza vrši se potpisivanjem sporazuma između Poreske uprave i poreskog obveznika, odnosno rešenjem Poreske uprave.


Porez na imovinu


Porezima na imovinu, u smislu Zakona o porezu na imovinu, smatraju se: porez na imovinu; porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava.


Porez na imovinu, plaća se na nepokretnosti (zemljište, i to: građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo, stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi) koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to na:

1) pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari;

2) pravo zakupa, odnosno korišćenja, stana ili kuće za stanovanje, konstituisano u korist fizičkog lica;

3) pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni režim građevinskog zemljišta;

4) pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

5) korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

6) državinu nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen;

7) državinu nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova;

8) državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.


Zakon o porezu na imovinu


Koje su poreske obaveze fizičkih lica pri prodaji nepokretnosti?


Prilikom prodaje nepokretnosti bićete u obavezi da platite porez na prenos apsolutnih prava. Ukoliko je prodajom ostvaren prihod, kao razlika između prodajne i nabavne cene nepokretnosti, platićete i porez na kapitalni dobitak.

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava pri prodaji nepokretnosti je prodavac. Stopa poreza na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5%.

Od 1. januara 2020. godine poreska prijava ne podnosi se za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, po osnovu isprave koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik za prenos apsolutnih prava na nepokretnosti.

Javni beležnik dužan je da ispravu u roku od 24 sata od trenutka izvršenja radnje, po službenoj dužnosti, kroz e-šalter, dostavi organu nadležnom za poslove katastra.

Ukoliko je prodajom nepokretnosti ostvarena pozitivna razlika između prodajne i nabavne cene nepokretnosti, ostvaren je prihod na koji se plaća porez na kapitalni dobitak. Stopa poreza na kapitalni dobitak iznosi 15%. Poreska prijava koju je potrebno podneti kako bi se utvrdio porez na kapitalne dobitke podnosi se na obrascu PPDG-3R nadležnoj organizacionoj jedinici PU na čijoj teritoriji imate prebivalište.


Kako prijaviti lice koje ne izda fiskalni račun?


Sve nepravilnosti možete prijaviti poreskoj inspekciji.

Inspekcije su organi u okviru državne ili lokalne uprave čiji je zadatak da kontrolišu poštovanje propisa i zakonitost rada svih pa i preduzetnika i privatnih privrednih društava.

Po pitanju nepravilnosti u vezi sa neizdavanjem fiskalnih računa, građani mogu prijaviti Poreskoj upravi
telefonom na brojeve: 011/361 99 00 ili 011/347 90 61

Prijave za neizdavanje fiskalnih računa, kao i prijave za izdavanje lažnih i neodgovarajućih račun, uočene nepravilnosti u radu poreskih obveznika možete podneti i putem specijalnih portala Poreske uprave

Prijava koju podnosite može biti anonimna. U zahtevu je potrebno navesti osnovne podatke o licu koje prijavljujete: ime i prezime, adresa prebivališta poreskog obveznika, odnosno naziv pravnog lica i njegovo sedište kao i kratak opis nepravilnosti.


Koordinaciono telo za suzbijanje sive ekonomije


Refundacija PDV prilikom kupovine prvog stana


Refundacija PDV za članove svoje porodice prilikom kupovine prvog stana

Ako na dan overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg kupac prvog stana stiče stan, članovi njegove porodice nemaju isto prebivalište kao kupac prvog stana, u tom slučaju za članove njegove porodice kupac prvog stana nema pravo na refundaciju PDV.

Fizičko lice - punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koji kupuje prvi stan, ima pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana za sebe i članove svog porodičnog domaćinstva, ako su ispunjeni svi uslovi za ostvarivanje predmetnog prava.

Jedan od uslova da kupac prvog stana ostvari pravo na refundaciju PDV za članove svoje porodice jeste da su članovi njegove porodice istovremeno i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, pri čemu je porodično domaćinstvo kupca prvog stana definisano kao zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.


Zakon o porezu na dodatu vrednost


Oslobođenje od plaćanja poreza na prenos prava svojine na stanu pri kupovini prvog stana

Porez na prenos apsolutnih prava plaća se na prenos prava svojine na stanu, odnosno porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, po ugovoru o kupoprodaji na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost, osim u slučajevima za koje je Zakonom o porezu na imovinu propisano pravo na poresko oslobođenje.

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi fizičkom licu koje kupuje prvi stan - kupac prvog stana, za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m² i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m² po svakom članu, pod uslovom da:

1) je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;

2) kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.

Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.


Pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava može ostvariti lice koje pravo svojine na stanu prenosi ugovorom o kupoprodaji fizičkom licu koje kupuje prvi stan (kupac prvog stana) i ispunjava propisane uslove, i to:

1. Za kupca prvog stana:

- da je punoletno fizičko lice,

- da je državljanin Republike Srbije,

- da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije

- da u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji kojim stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.

2. Za člana porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za koga se ostvaruje pravo na poresko oslobođenje:

- da je član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana, (kupčev supružnik, kupčeva deca, kupčevi usvojenici, deca kupčevog supružnika, usvojenici kupčevog supružnika, kupčevi roditelji, kupčevi usvojitelji, roditelji kupčevog supružnika, usvojitelji kupčevog supružnika, i sa kupcem prvog stana je u zajednici života, privređivanja i trošenja prihoda i ima isto prebivalište kao kupac),

- da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji kojim kupac stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije,

- da ima isto prebivalište kao kupac prvog stana.

Obim prava na poresko oslobođenje ograničen je na kupovinu odgovarajućeg stana za površinu stana koja za kupca prvog stana iznosi do 40m² i za svakog člana njegovog porodičnog domaćinstva još do 15m². Ako je površina stana koji kupuje kupac prvog stana (koji ispunjava propisane uslove) veća od površine odgovarajućeg stana, porez se plaća na prenos prava svojine na razliku površine kupljenog i površine odgovarajućeg stana.


Kako proveriti dugovanje za porez na imovinu?

Jedinice lokalne samouprave od 01.01.2007. godine u celosti utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu porez na imovinu (osim poreza na prenos apsolutnih prava, poreza na nasleđe i poklon). S tim uvezi, sve informacije u vezi sa porezom na imovinu kao i mogućnost provere stanja na tom računu možete dobiti od Uprave javnih prihoda pri Jedinicama lokalne samouprave (opštine) gde se nepokretnost nalazi.

Informacije o porezima na imovinu jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije Putem mobilne aplikacije Moja LPA svi poreski obveznici moći da izvrše centralizovani upit stanja za porez na imovinu za teritoriju cele Republike Srbije. Aplikacija besplatna i dostupna je i za Android i iOS korisnike.

Putem mobilne aplikacije Moja LPA omogućen je upit stanja za porez na imovinu korišćenjem korisničkog imena i lozinke, a zahtev za dodelu korisničkog imena i lozinke poreski obveznici lično mogu podneti u nadležnoj lokalnoj poreskoj administraciji (LPA).

Preporuka fizičkim licima prilikom otvaranja naloga je da se obrate lokalnoj poreskoj administraciji po mestu prebivališta, a pravnim licima po mestu sedišta. Pogodnost elektronskog podnošenja prijave za utvrđivanje poreza na imovinu naročito znači pravnim licima, jer svake godine moraju da ponavljaju ovaj postupak. Takođe, zahvaljujući Portalu LPA naši građani koji žive u inostranstvu mogu na lak, brz i besplatan način da provere svoje poreske obaveze i izmire ih iz bilo kog mesta.Poreska prijava prilikom kupovine motornog vozila - fizička lica


Ko i u kom roku podnosi poresku prijavu prilikom kupovine motornog vozila fizičkog lica?

Poresku prijavu PPI-4 podnosi prodavac kao poreski obveznik u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o prenosu apsolutnih prava. Kupac može podneti poresku prijavu ukoliko ga je prodavac ovlastio da u njegovo ime podnese prijavu.

* Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih (PPI-4) podnosi se isključivo u elektronskom obliku od 1. januara 2018. godine.

Za podnošenje poreske prijave PPI-4 u elektronskom obliku potrebno je da podnosilac prijave poseduje digitalni sertifikat na osnovu kojeg se prijavljuje na sajt Poreske uprave, a zatim u delu ePorezi bira akciju ''Podnesi prijavu''.

Prilikom kupovine polovnog, a već registrovanog vozila, prenos se vrši isključivo sa licem navedenim kao vlasnikom u saobraćajnoj dozvoli, odnosno ovlašćenim licem i to sklapanjem kupoprodajnog ugovora i overom potpisa kod javnog beležnika.

Poreska prijava PPI4 se popunjava na ime prodavca (vlasnika motornog vozila nad kojim se vrši prenos).Uz prijavu je potrebno priložiti fotokopiju saobraćajne dozvole prodavca (vlasnika motornog vozila nad kojim se vrši prenos), ako je u pitanju stara saobraćajna dozvola ili očitanu novu saobraćajnu dozvolu prodavca.

* Izračunavanje kataloške cene polovnih vozila vrši se prema važećem katalogu AMSS CMV.


* Linkovi AMSS CMV za procenu motornih vozilaDa li se na nasleđenu nepokretnost plaća porez na nasleđe i ko ima obavezu plaćanja?


Porez na nasleđe i poklon ne plaća naslednik prvog naslednog reda (prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug), supružnik i roditelj ostavioca, odnosno poklonoprimac prvog naslednog reda i supružnik poklonodavca.

Poreska prijava se ne podnosi za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon, po osnovu isprave koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik, odnosno pravosnažne odluke koju je javni beležnik doneo u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja, u slučaju kad poreska obaveza nastaje danom sastavljanja, overe ili potvrđivanja isprave, odnosno danom pravosnažnosti odluke koju je doneo javni beležnik, i to za: nasleđe stvari i prava ostvareno po osnovu pravosnažnog rešenja o nasleđivanju koje je doneo javni beležnik u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja.

Javni beležnik dužan je da ispravu, u roku od 24 sata od trenutka izvršenja radnje, odnosno pravosnažnu odluku koju je doneo u okviru zakonom poverenih javnih ovlašćenja, u roku od 24 sata od dana pravosnažnosti, po službenoj dužnosti, kroz e-šalter, dostavi organu nadležnom za poslove katastra.


Organ nadležan za poslove katastra dužan je da primljenu ispravu i izjašnjenja, dokaze, izjavu i podatke, odmah po prijemu, po službenoj dužnosti, kroz e-šalter, dostavi poreskom organu.

Obveznik poreza na nasleđe i poklon (naslednik) dužan je da podnese poresku prijavu sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreza u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze, osim u slučaju kada obavezu podnošenja prijave ima javni beležnik.

U slučaju da obavezu podnošenja prijave ima naslednik, poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon (PPI-3) podnosi u elektronskom obliku - od 1. januara 2018. godine. S tim u vezi, fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, mogu tu prijavu da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte.


Zakon o porezu na imovinu

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta