Poreske olakšice

su namenjene poslodavcima iz privatnog sektora, koriste se prilikom isplate zarade licima koja sa poslodavcem zaključe ugovor o radu i koje poslodavac prijavi na obavezno socijalno osiguranje.

Početna> Poreski sistem>
Poreske olakšice

Poreske olakšice


Poreske olakšice poslodavcima za zapošljavanje lica straijih od 45 godina


Poslodavac koji zaposli lice koje je na dan zaključenja ugovora o radu starije od 45 godina, i ispunjava uslove za sticanje prava na poresku olakšicu - oslobođenje od obaveze uplate obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica, dostavlja propisane podatke Poreskoj upravi - organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog sedišta.

Poslodavac Poreskoj upravi dostavlja podatke o novozaposlenim licima starijim od 45 godina na Obrascu OPNR-S - Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja lica starijih od 45 godina.

Obrazac OPNR-S podnosi se pri zasnivanju radnog odnosa sa licem starijim od 45 godina, kao i pri prestanku radnog odnosa tog lica.

Obrazac OPNR-S poslodavac dostavlja Poreskoj upravi u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa sa licem starijim od 45 godina, odnosno od dana prestanka radnog odnosa tog lica.

Uz Obrazac OPNR-S poslodavac dostavlja Poreskoj upravi kopije ugovora o radu zaključenog sa tim licem i prijave na obavezno socijalno osiguranje podnete nadležnoj organizacionoj jedinici organizacije za obavezno socijalno osiguranje za to lice.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje za zapošljavanje lica starijih od 45 godina


Poreske olakšice za poslodavce prilikom zapošljavanja novih radnika


Olakšice su namenjene poslodavcima iz privatnog sektora, koriste se prilikom isplate zarade licima koja sa poslodavcem zaključe ugovor o radu i koje poslodavac prijavi na obavezno socijalno osiguranje, potrebno je da poslodavac redovno podnosi poreske prijave za isplaćene zarade i plaća obaveze za porez i doprinose i sl.


Olakšice poslodavcima za lica koja su evidentirana kod Nacionalne slušbe za zapošljavanje (dalje: NSZ)

Olakšicama za zapošljavanje lica koja su uredno prijavljena kod Nacionalne službe za zapošljavanje i koja su sa svoje strane redovnim javljanjem na evidenciju ispunila prvi uslov za zapošljavanje sa određenim olakšicama.

Postoje dve vrste olakšica za lica koja su pre zasnivanja radnog odnosa sa poslodavcem bila bez prekida evidentirana kao nezaposlena kod NSZ najmanje šest meseci, a lica koje se smatraju pripravnikom najmanje tri meseca.

Prva vrsta olakšica se može ostvariti zapošljavanjem najmanje jednog lica, pod uslovom da se ovim zapošljavanjem istovremeno povećava broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih koje je imao poslodavac na dan 31. marta 2014. godine. Ovu olakšicu poslodavac ostvaruje za zarade koje novozaposlenom licu isplati do kraja 2021. godine, u vidu povraćaja dela plaćenih poreza i doprinosa i to u iznosu: 65% ukoliko zaposli od 1-9 novih lica, 70% ukoliko zaposli od 10 do 99 novih lica, odnosno 75% ako zaposli 100 i više novih lica.

Druga vrsta olakšice je olakšica koju može ostvariti poslodavac - preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik kao i mikro i malo pravno lice, uz uslov da se zapošljavanjem najmanje dva novozaposlena lica povećava broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih koji su bili zaposleni kod poslodavca na dan 31. oktobar 2015. godine. Ovu olakšicu poslodavac ostvaruje za zarade koje novozaposlenim licima isplati do kraja 2021. godine, u vidu povraćaja 75% plaćenih poreza i doprinosa.

Dodatni uslovi koji postoje za ove dve vrste olakšica su da novozaposleno lice nije bilo zaposleno kod povezanog lica sa poslodavcem i da poslodavac ne koristi neke druge vrste podsticaja po drugom pravnom osnovu za isto lice.

I za prvu i za drugu navedenu olakšicu, procedura povraćaja plaćenih poreza i doprinosa je jako pojednostavljena u odnosu na prethodne godine, pri čemu važi pravilo da se povraćaj plaćenih doprinosa vrši u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu, a prema važećim propisima i pravilima.


Olakšice poslodavcima za lica koja su nisu evidentirana kod Nacionalne slušbe za zapošljavanje

Olakšice za zapošljavanje lica sa statusom osobe sa invaliditetom (za koje odgovarajućom pravno-medicinski validnom dokumentacijom dokaže invalidnost u skladu sa zakonom koji uređuje sprečavanje diskriminacije lica sa invaliditetom) a koju mogu da ostvare poslodavci koji sa ovim licima zaključe ugovor o radu na neodređeno vreme. Ovom olakšicom, poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade tog lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret poslodavca, za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Pri korišćenju ove vrste olakšice, potrebno je obavestiti Nacionalnu služba za zapošljavanje, jer je u ovom slučaju ova služba obveznik plaćanja doprinosa na zarade za novozaposlena lica sa invaliditetom.


Olakšice poslodavcima za lica koja imaju status 'kvalifikovanog novozaposlenog lica'


Olakšice koje poslodavci mogu ostvariti zapošljavanjem lica koja su u toku 2020. godine stekla status "kvalifikovanog novozaposlenog lica", što je i inače jedan od dva uslova za korišćenje olakšice. Sticanje statusa "kvalifikovanog novozaposlenog lica" je definisano zakonom, a sa druge strane poslodavci bi trebali da zahtevaju uvid u status socijalnog osiguranja ovih lica u 2019. i 2020. godini putem dostupnih odgovarajućih potvrda iz evidencije Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ili Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Drugi uslov je da se zapošljavanjem novih lica povećava broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih koji je bio na dan 31.12.2019. godine. Poslodavci koji ispune ova dva uslova, korišćenjem olakšice mogu da ostvare značajno umanjenje za deo poreza na zarade (umanjenje u 2021. je - 65%, a u 2022. - 60%) i umanjenje na deo doprinosa za PIO, na teret zaposlenog i na teret poslodavca (umanjenje u 2021. je - 95%, a u 2022. godini je - 85%) na zarade isplaćene ovim licima zaključno sa isplatama izvršenim do 31.12.2022. godine.

Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta