PDV

je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Početna> Poreski sistem>
Porez na dodatu vrednost

Porez na dodatu vrednost


Šta je porez na dodatu vrednost PDV, predmet oporezivanja i koje su obaveze poreskih obveznika?


PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Prihod od PDV-a pripada budžetu Republike.


Predmet oporezivanja PDV su:

1) isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti;

2) uvoz dobara u Republiku.


Obaveze poreskih obveznika su:

- da podnesu evidencionu prijavu,

- da izdaju račune,

- da vode evidenciju,

- da obračunavaju i plaćaju PDV i podnose poreske prijave.

Poreski obveznici koji su se evidentirali za PDV, dužni su da za svaki obračunski period podnesu PDV prijavu (obrazac PPPDV) - mesečno ili tromesečno.

Uputstvo za popunjavanje poreske prijave

Podnošenje poreske prijave se vrši u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda na propisanom obrascu, a podnosi se bez obzira da li obveznik ima obavezu plaćanja PDV-a

Plaćanje PDV-a se vrši u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda (kalendarski mesec, kalendarsko tromesečje).


Povraćaj PDV stranom kupcu – putniku?


Kupac – putnik koji u Republici Srbiji nema prebivalište ni boravište, a koji kupljena dobra u Republici Srbiji otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe, ima pravo na povraćaj PDV za kupljena dobra u skladu sa Zakonomo porezu na dodatu vrednost, ako:

1) se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara;

2) je ukupna vrednost isporučenih dobara jednaka ili veća od 6.000 dinara, uključujući PDV;

3) poseduje dokaze da ih je otpremio u inostranstvo.


Ličnim prtljagom smatra se prtljag u kojem se nalaze dobra namenjena ličnoj upotrebi putnika, njegovoj porodici ili domaćinstvu, odnosno stvari namenjene poklanjanju, a koji putnik otprema sa sobom u inostranstvo bez prevoznog sredstva, u sopstvenim prevoznom sredstvu ili u prevoznom sredstvu vozara kojim se prevozi i putnik, odnosno koji putnik otprema u inostranstvo u prevoznom sredstvu vozara kojim se ne prevozi i putnik, a koje napušta carinsku teritoriju Republike Srbije u vreme kada je napušta i putnik, ako je pri napuštanju carinske teritorije Republike Srbije prijavio nadležnom carinskom organu da se njegov lični prtljag nalazi u tom prevoznom sredstvu.

Dokazima da je putnik otpremio dobra u inostranstvo smatraju se:

1) zahtev putnika za povraćaj PDV u papirnom ili elektronskom obliku izdat u skladu sa Pravilnikom, koji je overio carinski organ;

2) račun za isporučena dobra.

* Računom se smatra dokument izdat u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, kao i fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuje evidentiranje prometa.


Refakacija PDV-a humanitarnim organizacijama


Pravo na refakaciju PDV-a, na osnovu podnetog zahteva, imaju organizacije registrovane za humanitarnu delatnost, za dobra koja im se isporučuju u Republici, pod uslovom da:

1) je promet dobara oporeziv;

2) je PDV za isporučena dobra iskazan u računu, kao i da je račun plaćen;

3) su nabavljena dobra otpremljena u inostranstvo, gde se koriste u humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe.


Humanitarne organizacije imaju pravo na refakaciju PDV na osnovu zahteva potpisanog od strane ovlašćenog lica koji se podnosi Poreskoj upravi.

Zahtev podnosi se na Obrascu REF 2 – Zahtev humanitarne organizacije za refakciju.

Zahtev podnosi ovlašćeno lice jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra nabavljena u Republici Srbiji u prethodnoj kalendarskoj godini.

Uz zahtev se dostavlja:

1) dokaz o registraciji humanitarne organizacije;

2) računi o nabavljenim dobrima u Republici Srbiji i dokazi o njihovom plaćanju;

3) dokaz da su dobra otpremljena u inostranstvo i da se koriste u humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe;

4) podaci o imenu i adresi inostranog primaoca dobara i svrsi korišćenja dobara otpremljenih u inostranstvo.

* Dokaz o registraciji dostavlja se samo prilikom prvog podnošenja zahteva za refakciju PDV.

Centrala, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva i dostavlja rešenje podnosiocu zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV.

Zahtev i dokumentacija dostavljaju se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, a rešenje u elektronskom obliku.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta