Zakonom o ozakonjenju objekata

uređuju se uslovi, postupak i način ozakonjenja objekata, odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole i postupak izdavanja rešenja o ozakonjenju.

Početna> Stanovanje i ozakonjenje>
Ozakonjenje objekata

Ozakonjenje objekata


Ozakonjenje objekata


Koji objekti mogu biti predmet ozakonjenja

Zakonom o ozakonjenju objekata uređuju se uslovi, postupak i način ozakonjenja objekata, odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, uslovi, način i postupak izdavanja rešenja o ozakonjenju.

Predmet ozakonjenja jeste objekat koji je završen u građevinskom smislu. Međutim kada je predmet ozakonjenja zgrada, predmet ozakonjenja može biti i zgrada na kojoj su izvedeni samo konstruktivni građevinski radovi (temelj, armiranobetonski ili čelični stubovi sa gredama, odnosno armiranobetonska tavanica, krovna konstrukcija, nezakoniti izgrađeni delovi kuće, - sprat, kupatilo, soba, kuhinja i dr.), sa ili bez završene fasade.

Predmet ozakonjenja su i pomoćni i drugi objekti koji su u funkciji glavnog objekta (garaže, ostave, septičke jame, bunari, bazeni, cisterne za vodu i sl. ) ili su u funkciji odvijanja tehnološkog procesa u zgradi, koji se smatraju sastavnim delom nezakonito izgrađenog glavnog objekta i ozakonjuju se zajedno sa glavnim objektom, kao i podzemni i nadzemni vodovi, ako po tehničkim karakteristikama i položaju predstavljaju samostalne objekte.


Predmet ozakonjenja ne može biti objekat:

- izgrađen, odnosno rekonstruisan na zemljištu nepovoljnom za građenje (klizišta, močvarno tlo i sl.)

- izgrađen, odnosno rekonstruisan od materijala koji ne obezbeđuje trajnost i sigurnost objekta

- izgrađen na površinama javne namene, odnosno na zemljištu planiranom za uređenje ili izgradnju objekata javne namene za koje se, u skladu sa odredbama posebnog zakona, utvrđuje javni interes i koji su u obaveznoj javnoj svojini u skladu sa odredbama drugih posebnih zakona

- izgrađen u prvom i drugom stepenu zaštite prirodnog dobra (osim vikendica i drugih porodičnih objekata za odmor u drugom stepenu zaštite prirodnog dobra), odnosno u zoni zaštite kulturnog dobra od izuzetnog značaja i zoni zaštite kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine, odnosno radovi na samom kulturnom dobru od izuzetnog značaja ili dobru upisanom u Listu svetske kulturne baštine, izgrađen u zonama sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja, izgrađen u vojnom kompleksu i zaštitnim zonama oko vojnih kompleksa i objekata infrastrukture posebne namene, odnosno izgrađen, rekonstruisan ili dograđen suprotno propisima o odbrani kojima su propisane posebne obaveze za izgradnju objekata, kao i drugi objekti izgrađeni u zaštitnim zonama u skladu sa odredbama posebnih zakona (u zaštitnom pojasu: puta, železnice, dalekovoda, vodotoka, poletno-sletne staze, kao i druge zaštitne zone u skladu sa odredbama posebnih zakona)

- izgrađen u zaštitnoj zoni duž trase radio koridora, na pravcima prostiranja usmerenih radio signala između radio stanica, u kojoj nije dozvoljena izgradnja ili postavljanje drugih radio stanica, antenskih sistema ili drugih objekata koji mogu ometati prostiranje radio signala ili uzrokovati štetne smetnje


Takođe, predmet ozakonjenja ne može biti objekat:

1) izgrađen, odnosno rekonstruisan na zemljištu nepovoljnom za građenje (klizišta, močvarno tlo i sl.)

Kada nadležni organ utvrdi da je nezakonito izgrađeni objekat izgrađen na terenu nepovoljnom za građenje, obavestiće vlasnika objekta o toj činjenici i naložiti u roku od 30 dana dostavljanje geoloških, geodetskih, arhitektonskih i drugih relevantnih dokaza na osnovu koga se može utvrditi da je taj objekat stabilan, da ne ugrožava stabilnost terena i susedne objekte. Ako u propisanom roku vlasnik objekta dostavi dokaz na osnovu koga se može utvrditi da je taj objekat stabilan, da ne ugrožava stabilnost terena i susedne objekte, nadležni organ nastavlja postupak ozakonjenja.

U slučaju da vlasnik objekta u propisanom roku ne dostavi dokaz na osnovu koga se može utvrditi da je taj objekat stabilan, da ne ugrožava stabilnost terena i susedne objekte, nadležni organ će rešenjem odbiti zahtev.

* Protiv ovog rešenja može se podneti žalba nadležnom drugostepenom organu u roku od 15 dana od dana dostavljanja. Protiv rešenja koje je donelo ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva ili nadležni organ autonomne pokrajine, nije dozvoljena žalba, ali se u roku od 30 dana od dana dostavljanja može tužbom pokrenuti upravni spor. Po konačnosti rešenja nadležni organ ga dostavlja građevinskoj inspekciji u roku od tri dana od dana donošenja rešenja.


Nadležni organ za sprovođenje postupka ozakonjenja


Rešenje o ozakonjenju objekta izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, po sprovedenom postupku, kada utvrdi da nezakonito izgrađeni objekat ispunjava propisane uslove za korišćenje i druge uslove propisane zakonom o ozakonjenju.

Nadležni organ izdaje rešenje o ozakonjenju onih objekata za čiju izgradnju je prema zakonu o planiranju i izgradnji ovlašćen da izdaje građevinsku dozvolu u redovnom postupku, odnosno drugi organ jedinice lokalne samouprave koji je statutom bio ovlašćen za izdavanje građevinske odnosno upotrebne dozvole u postupku legalizacije objekata.

Gradovi koji u svom sastavu imaju gradske opštine mogu poveriti sprovođenje postupka ozakonjenja gradskim opštinama, u skladu sa odredbama statuta te jedinice lokalne samouprave.

Statutom jedinice lokalne samouprave određuju se objekti za koje rešenje o ozakonjenju može doneti gradska opština u sastavu grada, odnosno grada Beograda.

U Gradu Beogradu, ozakonjenja objekata do 400m2 bruto razvijene građevinske površine, je nadležnost Gradskih opština na čijoj teritoriji se predmetni objekat nalazi.


Zainteresovana lica mogu postavljati pitanja i tražiti informacije na sledeće mejl adrese:

Za područje opštine Palilula: palilula@beograd.gov.rs


Za područje opštine Rakovica: rakovica@beograd.gov.rs


Za područje opštine Voždovac: vozdovac@beograd.gov.rs


Za područje opštine Čukarica: cukarica@beograd.gov.rs


Za područje opštine Zemun: zemun@beograd.gov.rs


Za područje opštine Novi Beograd: novi_beograd@beograd.gov.rs


Za područje prigradske opštine: prigradske@beograd.gov.rs


Za područje opštine Zvezdara: zvezdara@beograd.gov.rs


Za područje opštine Stari grad: gradstari_grad@beograd.gov.rs


Za područje opštine Vračar: vracar@beograd.gov.rs


Za područje opštine Savski venac: savski_venac@beograd.gov.rs


Ozakonjenje objekata preko 400m2 bruto razvijene građevinske površine je nadležnost Grada Beograda, Sekretarijata za ozakonjenje objekata.


Kako znati da li je objekat u postupku ozakonjenja


Bespravno izgrađeni objekat je u postupku ozakonjenja ukoliko je vlasnik objekta podneo zahtev za legalizaciju (termin po starom zakonu)/ozakonjenje, ukoliko je neko drugi (prethodni vlasnik) podneo zahtev za ozakonjenje (legalizaciju) objekta, ukoliko je izgrađeni objekat evidentiran u opštini kao nezakonito izgrađen objekat ili ukoliko postoji rešenje o rušenju objekta doneto prema Zakonu o ozakonjenju.

Potrebno je u opštinskom odeljenju za poslove ozakonjenja proveriti da li se objekat nalazi u postupku ozakonjenja i ako jeste u kom je statusu.


Postupak za ozakonjenje


Potrebno je obratiti se (neposredno ili posredno dopisom) nadležnom organu za poslove ozakonjenje objekata, nadležnom opštinskom odeljenju za proveru statusa vašeg predmeta. Nadležni organ utvrđuje da li su ispunjeni prethodni posebni uslovi za ozakonjenje objekata, i time mogućnost za ozakonjenje predmetnog objekta.

Potrebni uslovi i dokumentacija za ozakonjenje:

- rešeni imovinsko pravni odnosi, dokaz o svojini nad objektom (kućom/stanom) i zemljištem i tehnička. Kao odgovarajuće pravo smatra se pravo svojine na objektu, odnosno pravo svojine, pravo korišćenja ili pravo zakupa na građevinskom zemljištu u javnoj svojini, kao i druga prava propisana Zakonom o planiranju i izgradnji, kao odgovarajuća prava na građevinskom zemljištu.

Kao odgovarajuće pravo, smatra se i:

1) za objekat izgrađen na zemljištu u svojini drugog lica - pravnosnažna sudska presuda kojom je utvrđeno pravo svojine na zemljištu

2) za objekat izgrađen na građevinskom zemljištu - ugovor o prenosu prava korišćenja, odnosno kupovini zemljišta koji je zaključen i overen od strane nadležnog suda između tadašnjeg korisnika i podnosioca zahteva, kao i drugi ugovori kojima je vršeno raspolaganje zemljištem (ugovor o prenosu ili razmeni nepokretnosti zaključen između tadašnjih korisnika zemljišta, u odgovarajućoj formi koja je bila propisana za zaključenje te vrste ugovora u vreme zaključenja)

3) ugovor o kupovini objekta ili kupovini objekta u izgradnji overen u odgovarajućoj formi, koja je bila propisana za zaključenje te vrste ugovora u vreme zaključenja, između vlasnika, odnosno korisnika i podnosioca zahteva

4) ugovor o suinvestiranju izgradnje objekta overen u odgovarajućoj formi, koja je bila propisana za zaključenje te vrste ugovora u vreme zaključenja, između vlasnika, odnosno korisnika i podnosioca zahteva

5) akt ministarstva nadležnog za poslove odbrane o dodeli "nužnog smeštaja"

6) pravnosnažno rešenje o nasleđivanju

7) pravnosnažno rešenje o statusnoj promeni privrednog društva, iz koga se na nesporan način može utvrditi pravni kontinuitet podnosioca zahteva, odnosno vlasnika nezakonito izgrađenog objekta

8) svi drugi pravni poslovi na osnovu kojih se na nesumnjiv način može utvrditi pravni kontinuitet prometa zemljišta, objekta, odnosno posebnog dela objekta


Kada je predmet ozakonjenja nadziđivanje, pretvaranje zajedničkih prostorija zgrade u stan ili poslovni prostor ili pripajanje zajedničkih prostorija susednom stanu, kao dokaz o odgovarajućem pravu dostavlja se izvod iz lista nepokretnosti za zgradu i sve posebne delove zgrade i dokaz propisan odredbama zakona kojim se uređuje održavanje stambenih zgrada.

Ako je pravo svojine na nezakonito izgrađenom objektu upisano u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, kao dokaz o odgovarajućem pravu dostavlja se overena kopija rešenja o upisu prava svojine ili izvod iz lista nepokretnosti o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, kao i dokaz o odgovarajućem pravu na građevinsko zemljište, kao obavezan deo dokumentacije.

Kada je predmet ozakonjenja objekat izgrađen na građevinskom zemljištu na kome postoji pravo susvojine, kao dokaz o odgovarajućem pravu dostavlja se i pismena saglasnost svih suvlasnika.

Kao odgovarajuće pravo na građevinskom zemljištu u postupku ozakonjenja smatra se i pravo svojine ili zakupa na zemljištu ispod objekta, stečeno u skladu sa čl. 70. i 105. Zakona o planiranju i izgradnji, u delu koji se odnosi na legalizaciju objekata i objekata na koje je primenjivan Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.

Kada se kao dokaz o rešenim imovinsko pravnim odnosima, pre donošenja rešenja o ozakonjenju stambene ili stambeno poslovne zgrade koja se sastoji od posebnih fizičkih delova, dostavlja dokaz o sticanju prava svojine na zemljištu ispod objekta, kao odgovarajuće pravo priznaje se i dokaz da je vlasnik stana u nezakonito izgrađenom objektu zaključio ugovor o kupovini i prodaji za udeo na zemljištu, koji je u srazmeri sa površinom posebnog dela u odnosu na ukupnu površinu objekta.


Tehnička dokumentacija:

U cilju utvrđivanja mogućnosti ozakonjenja, u postupku ozakonjenja pribavlja se izveštaj o zatečenom stanju objekta čiji sastavni deo je i elaborat geodetskih radova za nezakonito izgrađeni objekat (za izradu ovog izveštaja i elaborata angažovati projektantske/geodetske firme).

Nadležni organ, za objekte za koje je podnet zahtev za legalizaciju/za ozakonjenje, pre pribavljanja proverava da li je vlasnik nezakonito izgrađenog objekta, u ranije vođenom postupku legalizacije objekata, dostavio tehničku dokumentaciju propisanu tada važećim propisima i elaborat geodetskih radova, geodetski snimak, odnosno kopiju plana parcele.

Ako je vlasnik nezakonito izgrađenog objekta dostavio tehničku dokumentaciju u skladu sa ranije važećim propisima o legalizaciji objekata, nadležni organ proverava da li sadržina te tehničke dokumentacije odgovara sadržini propisanoj za izveštaj o zatečenom stanju objekta, u skladu sa važećim zakonom o ozakonjenju.

Ako sadržina tehničke dokumentacije dostavljene u ranije vođenom postupku legalizacije, odgovara po sadržini izveštaju o zatečenom stanju objekta, propisanim ovim zakonom, nadležni organ to konstatuje i ranije dostavljeni dokument priznaje kao izveštaj o zatečenom stanju objekta

Ukoliko je dostavljena dokumentacija nepotpuna za ozakonjenje objekta, nadležni organ će stranku u postupku obavestiti o nedostajućoj dokumentaciji i upotpunjavanju iste. Nakon pribavljanja tražene dokumentacije, istu je potrebno dostaviti kao dopunu predmeta kod nadležnog organa. Nakon čega će se utvrditi da li je ista kompletna. Po utvrđivanju ispunjenosti uslova za ozakonjenje objekta, pre donošenja rešenja o ozakonjenju , vlasnik nezakonito izgrađenog objekta dostavlja i dokaz da je za svoj nezakonito izgrađeni objekat podneo prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu (vlasnik objekta podnosi poresku prijavu nadležnoj poreskoj upravi). Podaci navedeni u poreskoj prijavi moraju odgovarati sadržini tehničkog dokumenta i podacima iz elaborata geodetskih radova koji se dostavljaju u postupku ozakonjenja.

Po dostavljanju dokaza o podnetoj poreskoj prijavi, nadležni organ obaveštava podnosioca zahteva o visini takse za ozakonjenje objekta (visina takse zavisi od klase, površine i namene objekta, kao i načina korišćenja objekta). Po dostavljanju dokaza o plaćenoj taksi za ozakonjenje, nadležni organ izdaje rešenje o ozakonjenju.

Nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja rešenje o ozakonjenju objekata Katastru nepokretnosti, kao nadležnom organu za poslove državnog premera i katastra, koji upisuje objekat u evidenciju ozakonjenih nepokretnosti.

Ozakonjeni objekat se može nasleđivati, može bit predmet pravnog prometa (može se prodati i prilikom prodaje ima višu cenu). Uknjiženi objekat se može staviti pod hipoteku u slučaju uzimanja kredita od banke, ozakonjeni objekat se ne može rušiti, osim uz odgovarajuću novčanu naknadu i uz saglasnost vlasnika.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta