Vrste pomoći:

besplatni obrok, naknada za prevoz dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, besplatni udžebenici, organizovanje letovanja i zimovanja dece iz najsiromašnijih porodica, pomoć u kući, usluge smeštaja.

Početna> Socijalna zaštita >
Ostale vrste pomoći

Ostale vrste pomoći


Besplatni obrok


Pravo na besplatni obrok mogu da koriste pojedinac i porodica i to:

 • Korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć.
 • Lica čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi 50% minimalne zarade za mesec koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev pod uslovom da su: stara i iznemogla lica čiji srodnici nisu u mogućnosti da im ovu pomoć pruže, ili imaju u porodici lice koje je ostvarilo pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica.
 • Lica bez prihoda i imovine, koja žive na ulicama grada Beograda, za vreme vanrednog stanja ili vanredne situacije koja je proglašena od strane nadležnog organa. Ako lice nema lična dokumenta, te nije moguće potpuno utvrditi sve činjenice za odlučivanje, nadležni organ donosi privremeno rešenje o pravu na besplatni obrok do okončanja postupka.
 • Pravo na besplatni obrok se obezbeđuje jedanput dnevno i obuhvata izdavanje toplog obroka radnim danom i suvog obroka subotom, nedeljom i neradnim danima za vreme državnih i verskih praznika.

Korisnici narodnih kuhinja su najsiromašniji građani, pre svega, korisnici materijalnog obezbeđenja, samohrana i staračka domaćinstva i penzioneri sa najnižim primanjima kojima se obezbeđuje besplatan dnevni obrok.

Prijave/zahtev za korišćenje usluga narodne kuhinje podnose se nadležnom Centru za socijalni rad koje vode evidenciju o korisnicima.

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev
 • Rešenje o pravu na novčanu socijalnu pomoć
 • Kopija lične karte i lična karta na uvid
 • Uverenje o nezaposlenosti za sve nezaposlene članove porodice ili radna knjižica
 • Potvrda o visini primanja za sve članove porodice u prethodna 3 meseca
 • Izjava podnosioca zahteva na okolnosti uslova za ostvarivanje prava (daje se u Centru za socijalni rad)
 • Uverenje o imovnom stanju (pribavlja ga Centar po službenoj dužnosti)
 • Druga dokumentacija o kojoj će podnosiocu zahteva informaciju pružiti centar (medicinska i sl.)

Naknada za prevoz dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Zahtev za naknadu troškova prevoza, smeštaja i ishranu dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovih pratilaca radi pohađanja nastave ili pružanja individualnih tretmana podnosi roditelj ili staratelj, organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za društvene delatnosti u cilju priznavanja prava na plaćene troškove prevoza.

Uz pisani zahtev za priznavanje prava na nadoknadu troškova prevoza dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, stranka podnosi:

 1. Izjavu o članovima domaćinstva

 2. Izjavu roditelja /lica koje se neposredno brine o detetu/ da će dete koristiti pravo koje se zahtevom traži

Podaci o kojima se vodi službena evidencija

Nadležni organ ostale podatke pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku:

 1. Potvrdu o prebivalištu za članove porodice

 2. Potvrdu škole o pohađanju nastave ili potvrdu pružaoca individualnih tretmana

 3. Mišljenje Interresorne komisije

* Postupak se vodi bez odugovlačenja i uz što manje troškova po stranku i drugog učesnika u postupku, ali tako da se izvedu svi dokazi potrebni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja.

Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, opštinska/gradska uprava dužna je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano. Ako se podaci koje traži postupajući organ – opštinska/gradska uprava mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku, u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku. Uvid i pribavljanje podataka koje vrši sam organ opštinske/gradske uprave vrši se odmah.

Stranka može izričito da izjavi da će sve ili neke od navedenih dokumenata o kojima se vodi službena evidencija pribaviti sama ili da će ih dostaviti naknadno. Takođe, stranka izjavljuje da je saglasna da nadležni organ vrši uvid i pribavi podatke ili dokumenta neophodna za odlučivanje.


Obezbeđivanje besplatnih udžebenika

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije, obezbeđuje besplatne udžbenike i druga nastavna sredstva za učenike osnovnih škola iz socijalno ugroženih porodica. Sredstva za navedenu namenu se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

Pravo na besplatne udžbenike imaju:

 • Učenici iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći)
 • Učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu
 • Učenici koji obrazovno-vaspitni rad ne ostvaruju po individualnom obrazovnom planu i drugim učenicima ali koji imaju potrebu za prilogođavanjem (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format)
 • Učenici osnovnih škola koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete u sistemu obrazovanja i vaspitanja.

Roditelji čiji učenici pripadaju nekoj od navedenih kategorija, prijavljuju se školama za dodelu besplatnih, koje su dalje u obavezi da Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostave podatke najkasnije do 1. marta svake godine.

Škola je odgovorna i dužna da blagovremeno obavesti roditelja, odnosno druge zakonske zastupnike učenika, prikupi dokumentaciju i u informacioni sistem unese tačne podatke o učenicima.

Školi se kao dokaz o ispunjenosti uslova dostavlja sledeća dokumentacija:

 • Za učenike socijalno/materijalno ugroženih porodica, primaoci novčane socijalne pomoći, rešenje (kopija) kojim se utvrđuje pravo na ostvarivanje socijalne novčane pomoći
 • Za učenike koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete koje je u sistemu školovanja (srednja škola, fakultet), potvrdu obrazovno-vaspitne ustanove o svojstvu učenika, odnosno studenta. Potvrda obrazovno-vaspitne ustanove o svojstvu učenika prilaže se za svako dete
 • Za učenike koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete i nalaze se u osnovnoj školi, škola ne izdaje potvrdu, jer škola poseduje podatke o navedenim učenicima.

Za učenike koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu nije potrebna posebna dokumentacija, jer škola poseduje podatke o navedenim učenicima.

Učenici nižih razreda dobijaju besplatno udžbenike iz matematike i srpskog jezika, udžbenik svet oko nas ili prirodu i društvo, kao i udžbenik i radnu svesku iz stranog jezika.

Učenici od petog do osmog razreda dobijaju besplatno udžbenike matematike i srpskog jezika, knjige iz geografije, istorije, hemije, fizike i biologije, kao i udžbenike iz prvog stranog jezika.

Ostale knjige za nastavu roditelji kupuju, odnosno udžbenike iz likovnog, muzičkog i za starije razrede udžbenik i radnu svesku za drugi strani jezik


Pomoć za organizovanje letovanja i zimovanja dece iz najsiromašnijih porodica

Za ostvarivanje navedene pomoći potrebno obratiti se nadležnom Centru za socijalni rad (po mestu prebivališta) podnošenjem zahteva i dokumenata koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice iz zahteva (za više informacija o potrebnoj dokumentaciji obratiti se nadležnom Centru za socijalni rad).

Stručni timovi opštinskih centara za socijalni rad nastoje da, pored materijalnog, uzmu u obzir i zdravstveno stanje dece koja organizovano letuju ili zimuju. Tokom kolektivnog boravka deci je obezbeđena zdravstvena zaštita i sadržajni programi.


Usluge pomoći u kući

Usluge pomoći u kući dostupne su deci, odraslima i starijima, koji imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa.

Realizacijom aktivnosti usluge pomoć u kući obezbeđuje se odgovarajuća nega i pomoć koja, u skladu sa procenom potreba korisnika, može obuhvatati :

 • Pomoć u obezbeđivanju ishrane, koja uključuje po potrebi: nabavku namirnica, obezbeđivanje gotovih obroka, priprema lakih obroka, priprema osvežavajućih napitaka, pomoć pri hranjenju.
 • Pomoć u održavanju lične higijene i higijene stana, uključujući po potrebi: pomoć pri oblačenju i svlačenju, obavljanju fizioloških potreba, umivanju, kupanju, pranju kose, češljanju, brijanju, sečenju noktiju, pranju i održavanju posteljine, odeće i obuće, održavanju čistoće prostorija, sudova i uređaja u domaćinstvu.
 • Pomoć u zagrevanju prostorija, uključujući po potrebi: loženje vatre, čišćenje peći, pomoć u nabavci ogreva.
 • Pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, i drugih potreba, uključujući: pomoć pri kretanju unutar i van kuće, nabavku novina i knjiga, iniciranje socijalnih kontakta i uključivanje korisnika u prigodne kulturne aktivnosti u jedinici lokalne samouprave, staranje o plaćanju računa za električnu energiju, telefon, komunalije i sl.
 • Posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga, uključujući po potrebi: posredovanje u popravci vodovodnih, električnih i drugih instalacija, stolarije, uređaja za domaćinstvo, krečenje stana i druge usluge.
 • Nabavku i nadgledanje uzimanja lekova i primenu saveta propisanih od strane kvalifikovanih medicinskih stručnjaka i odvođenje na lekarske preglede.
 • Saniranje i negu manjih povreda.
 • Kontrolu vitalnih funkcija (krvni pritisak, telesna temperatura, nivo šećera u krvi, unošenje i izbacivanje tečnosti i sl.)
 • Programske aktivnosti ličnog pratioca deteta, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite

Aktivnosti u okviru usluge pomoć u kući realizuje negovateljica-domaćica, sa završenom obukom po akreditovanom programu za pružanje usluge pomoć u kući. Negovateljica u direktnom radu sa korisnikom realizuje aktivnosti, po vrsti i u trajanju u skladu sa individualnim planom usluge.

Potrebna dokumentacija:

 • Za ostvarivanje ovog prava potrebno je nadležnom Centru za socijalni rad (po mestu prebivališta) podneti zahtev za utvrđivanje prava pomoć u kući, o kojem će u opštem upravnom postupku odlučiti centar.
 • Za ostvarivanje prava i usluga, prema Zakonu o opštem upravnom postupku, Centar za socijalni rad, kao organ koji postupa u upravnom postupku, dužan je da po službenoj dužnosti pribavi sve podatke o odlučnim činjenicama koje se vode u službenim evidencijama, odnosno da organi po službenoj dužnosti besplatno razmenjuju podatke iz službenih evidencija, te da ne smeju da zahtevaju od stranke da ih ona dostavi, osim u slučaju ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.
 • Organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

Subvencije po osnovu troškova za komunalne proizvode, usluge i zakupnine

Imajući u vidu potrebe najugroženijih građana i porodica, Republika Srbija pruža zaštitu najsiromašnijim i najosetljivijim kategorijama u vidu subvencija za plaćanje komunalnih usluga. Prijave za ostvarivanje navedenih subvencija nadležnom imaocu javnih ovlašćenja (u zavisnosti kod koga se ostvaruje subvencija npr. JKP ,,Infostan“).

Pravo na subvenciju po osnovu troškova na komunalne proizvode, usluge i zakupninu, u visini od 30% troškova, preko nadležnog centra za socijalni rad mogu ostvariti korisnici prava na dodatak za pomoć i negu i drugog lica (TNP – tuđa nega i pomoć) ili uvećanog dodatka za pomoć i negu i drugog lica. Pravo na oslobađanje dela obaveze (50%) plaćanja komunalnih proizvoda i usluga ima pojedinac, odnosno porodica, koja na osnovu rešenja centra za socijalni rad ostvari pravo na novčanu socijalnu pomoć ili pravo na dodatak za negu i pomoć drugog lica.

Pravo na oslobađanje dela obaveze plaćanja računa za struju i gas ima pojedinac, odnosno porodica, koja na osnovu rešenja centra za socijalni rad ostvari pravo na novčanu socijalnu pomoć. Visina oslobađanje regulisana je Uredbom o energetski zaštićenom kupcu koju je donela Vlada Republike Srbije.


Potrebna dokumentacija:

Ako je korisnik TNP ili uvećanog dodatka TNP vlasnik stana – fotokopije

 • Rešenje o priznavanju prava na dodatak za pomoć i negu i drugog lica (TNP)
 • Izveštaj čeka ili naloga o primljenoj TNP (šifra 107 za one koji primaju preko banke), ne stariji od mesec dana
 • Lična karta – ako je stara ili nova bez čipa – obe strane, a ako je nova sa čipom, onda očitana
 • Priznanica „Infostana” – gornji deo

Ako korisnik TNP ili uvećanog dodatka TNP nije vlasnik stana – fotokopije

 • Rešenje o priznavanju prava na dodatak za pomoć i negu i drugog lica
 • Izveštaj čeka ili naloga o primljenoj TNP (šifra 107 za one koji primaju preko banke), ne stariji od mesec dana
 • Lična karta – ako je stara ili nova bez čipa, obe strane, a ako je nova sa čipom, onda očitana
 • Priznanica „Infostana” – gornji deo
 • Lična karta vlasnika stana – ako je stara ili nova bez čipa – obe strane, a ako je nova sa čipom, onda očitana
 • Ček od penzije vlasnika stana – ako je penzioner ili potvrda iz Nacionalne službe zapošljavanja ako je nezaposlen ili potvrda poslodavca (ili overena zdravstvena knjižica) ako je zaposlen
 • Dokaz o srodstvu – izvod iz matične knjige sa hologramom za srodnike ili ugovor o zakupu stana overen u sudu za podstanare

* U slučaju smrti korisnika TNP, za odjavu je potrebno dostaviti fotokopiju priznanice „Infostana” i izvoda iz knjige umrlih. Subvencija važi 12 meseci, svaka promena se prijavljuje u roku od 15 dana.


Napomena:

Korisnici dodatka za pomoć i negu i drugog lica, koji su to pravo ostvarili preko centra za socijalni rad, zahtev za subvencije po osnovu troškova za komunalne proizvode, usluge i zakupnine podnose opštinskom centru za socijalni rad prema mestu prebivališta. Korisnici dodatka za pomoć i negu i drugog lica, koji su to pravo ostvarili preko centra za socijalni rad, zahtev za subvencije po osnovu troškova za komunalne proizvode, usluge i zakupnine podnose opštinskom centru za socijalni rad prema mestu prebivališta. Korisnici prava na dodatak za pomoć i negu i drugog lica, koji su ovo pravo ostvarili preko Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zahtev za subvencije po osnovu troškova za komunalne proizvode, usluge i zakupnine podnose nadležnom centru za socijalni rad ()po mestu prebivališta), za Informacije o navedenim subvencijama.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta