Pravo na negu drugog lica

ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega drugog lica radi zadovoljenja osnovnih životnih potreba.

Početna> Socijalna zaštita >
Nega drugog lica

Nega drugog lica


Ko ima pravo na novčanu naknadu za pomoć i nega drugog lica?


Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine stanja povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega drugog lica radi zadovoljenja osnovnih životnih potreba.

Potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kada osiguranik ili korisnik penzije postane nepokretan, ako zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposoban da se samostalno kreće u okviru stana uz upotrebu odgovarajućih pomagala, niti da se sam hrani, svlači, oblači, održava ličnu higijenu, kao i ako je slep.

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ostvaruje se kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, podnošenjem odgovarajućeg zahteva i sprovođenjem postupka ocene zdravstvenog stanja od strane organa veštačenja Fonda.

* Obrazac zahteva za ostvarivanje tog prava, kao i informacije o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz zahtev, možete pronaći na sledećem linku:

Zahtev za ostvarivanje prava na novčanu nadoknadu za pomoć i negu drugog lica


Šta je usluga personalne asistencije i kome pripadaju?


Usluge personalne asistencije dostupne su punoletnim licima sa invaliditetom sa procenjenim I ili II stepenom podrške, koja ostvaruju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć, imaju sposobnosti za samostalno donošenje odluka, radno su angažovana ili aktivno uključena u rad različitih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenog angažmana, odnosno uključene su u redovni ili individualni obrazovni program.

Svrha usluge personalne asistencije je pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje ličnih potreba i uključivanje u obrazovne, radne i društvene aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Usluga personalne asistencije ostvaruje se kroz aktivnosti kojima se, u skladu sa svrhom usluge, a u zavisnosti od identifikovanih potreba korisnika obezbeđuje praktična pomoć i podrška. Usmerene su ka održavanju i unapređenju kvaliteta života korisnika, u zavisnosti od identifikovanih potreba i kapaciteta za samostalno obavljanje određenih aktivnosti, kao i kapaciteta porodice korisnika i dostupnih resursa i po potrebi uključuju:

  1. Pomoć u održavanju lične higijene i zadovoljavanju osnovnih ličnih potreba (pomoć pri oblačenju i svlačenju, obavljanju fizioloških potreba, kupanju, pranju kose, itd.)
  2. Pomoć u održavanju higijene stana, obavljanju svakodnevnih aktivnosti i zadovoljavanju osnovnih životnih potreba; (obezbeđivanju ishrane, nabavku namirnica, spremanje obroka, hranjenje, održavanju čistoće prostorija i itd.)
  3. Podizanje, premeštanje (transfer) i pomoć pri kretanju unutar i izvan korisnikove kuće, radnog mesta i mesta gde se odvijaju društvene i obrazovne aktivnosti, pomoć u korišćenju prevoza
  4. Pomoć u korišćenju terapeutskih i zdravstvenih usluga i korišćenju i održavanju pomagala
  5. Pomoć pri komunikaciji, socijalnim kontaktima i zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, i drugih potreba
  6. Pomoć pri obavljanju različitih radnih, obrazovnih i društvenih aktivnosti

Na osnovu identifikovanih potreba i procene dostupnih resursa, pružalac usluge i korisnik određuju obim i vrstu angažovanja personalnog asistenta.

Pružalac usluge sačinjava listu potencijalnih personalnih asistenata, sastavljenu na osnovu definisanih kriterijuma i procedure za regrutovanje, izbor i osnovnu obuku personalnih asistenata. Pružalac usluge zaključuje ugovor o pružanju usluge, sa korisnikom i personalnim asistentom. Ugovorom se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti, a po potrebi i uloga člana porodice ili drugog lica značajnog za korisnika prilikom pružanju usluge. Pružalac usluge ima najmanje jednog stručnog radnika.

Neposrednu uslugu personalne asistencije pruža saradnik - personalni asistent. Personalni asistent ima završenu osnovnu obuku po akreditovanom programu obuke za pružanje usluge personalne asistencije. Korisnik usluge personalne asistencije ima završenu obuku po osnovnom programu za korišćenje usluge personalne asistencije. Jedan personalni asistent po pravilu pruža uslugu za jednog korisnika. Personalni asistent ne može biti član porodičnog domaćinstva u kome živi korisnik, srodnik u pravoj liniji kao ni rođeni brat i sestra, odnosno brat i sestra po ocu ili majci korisnika.

Personalni asistent angažovan je u radu sa jednim korisnikom, najmanje 20 a najviše 40 sati nedeljno, prema procenjenim potrebama i kapacitetima korisnika, a u skladu sa odredbama o radnom vremenu iz zakona kojim su uređeni radni odnosi.

Pružalac usluge, korisnik usluge i personalni asistent mogu da se dogovore o preraspodeli radnog vremena personalnog asistenta, prema individualnim potrebama korisnika, a u skladu sa zakonom kojim su uređeni radni odnosi. Korisnik usluge i angažovani personalni asistent sačinjavaju individualni nedeljni i mesečni plan rada. U zavisnosti od procenjenih kapaciteta korisnika i porodice, individualnim planom usluga definišu se dostupne aktivnosti. U izradi nedeljnog i mesečnog plana rada može učestvovati i roditelj ili druga značajna osoba za korisnika.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta