Zakonski naslednici

su ostaviočevi potomci, usvojenici i njihovi potomci, supružnik, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, dede i babe i njihovi potomci, i ostali preci.

Početna> Briga o porodici>
Nasledstvo

Nasledstvo


Šta se može naslediti?


Nasleđuje se zaostavština.

Zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti.

Zaostavštinu ne čine predmeti domaćinstva manje vrednosti (pokućstvo, nameštaj, posteljina i slično) koji služe svakodnevnim potrebama ostaviočevih potomaka, njegovog bračnog druga i roditelja, ako su sa ostaviocem živeli u istom domaćinstvu, već oni postaju zajednička svojina ovih lica.

Zaostavštinu ne čine dobra za koja su ostaviočevu imovinu uvećali njegovi potomci koji su s njime živeli u zajednici i svojim trudom, zaradom ili inače mu pomagali u privređivanju, već ta dobra pripadaju potomku, srazmerno delu za koji je uvećao ostaviočevu imovinu.


Ko može biti naslednik

Zakonski naslednici su: ostaviočevi potomci, usvojenici i njihovi potomci, supružnik, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, dede i babe i njihovi potomci, i ostali preci. Nasleđuje se po naslednim redovima i to tako da naslednici bližeg naslednog reda isključuju iz nasleđa naslednike daljeg naslednog reda. Republika Srbija je poslednji zakonski naslednik.

* Strani državljani u Republici Srbiji imaju, pod uslovom uzajamnosti, isti nasledni položaj kao i domaći državljani, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.


Da li stranci mogu da nasleđuju?


Strana fizička lica mogu, pod uslovima uzajamnosti, sticati pravo svojine na nepokretnostima koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije nasleđivanjem pod istim uslovima kao i domaći državljani.

Sticanje nepokretnosti je sa jednim brojem zemalja uređeno bilateralnim ugovorima o pravnoj pomoći koji sadrže klauzulu nacionalnog tretmana, odnosno predviđaju da državljani jedne strane ugovornice mogu nasleđivati imovinu na teritoriji druge strane ugovornice pod istim uslovima i u istom obimu kao i domaći državljani.


Na ovaj način je obezbeđena ugovorna (diplomatska) uzajamnost.

Ovakvo rešenje je sadržano u ugovorima o pravnoj pomoći, ugovorima o trgovini i plovidbi, odnosno faktički sa sledećim državama:

 • Austrija
 • Belorusija
 • Bosna i Hercegovina
 • Bugarska
 • Velika Britanija
 • Japan
 • Mađarska
 • Mongolija
 • Poljska
 • Rumunija
 • Ukrajina
 • SAD
 • Slovačka
 • Crna Gora
 • Holandija
 • Albanija
 • Izrael
 • Hrvatska
 • Kanada
 • Češka
 • Slovenija
 • Severna Makedonija

Šta je zaveštanje, šta je testamentalna sposobnost?


Zaveštanje – testament, jeste zakonom uređeni oblik jednostrane, strogo lične i opozive izjave volje lica sposobnog za to, kojom ono određuje raspodelu svoje imovine u slučaju smrti i, eventualno, daje druge izjave u vezi sa svojom smrću.

Testamentalna sposobnost je sposobnost pravnim poretkom nekom licu data mogućnost da izjavom sopstvene volje sačini zaveštanje.

Zaveštanje (testament) može sačiniti lice koje je navršilo petnaest godina i koje je sposobno za rasuđivanje (gubitak sposobnosti za rasuđivanje posle sačinjenog zaveštanja ne utiče na njegovu punovažnost).

Zаveštаlаc je potpuno slobodаn dа odluči dа li će testаment sаstаviti kod javnog beležnikа (jаvnobeležnički testаment), u sudu (sudski testаment), kod аdvokаtа (аlogrаfski testаment) ili će to urаditi sаm, tаko što će nа listu hаrtije svojeručno nаpisаti i potpisаti izjаvu svoje poslednje volje (ologrаfski testаment).


Naslednopravni ugovori


Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.

Primalac izdržavanja ugovorom može obuhvatiti samo stvari ili prava postojeća u trenutku zaključenja ugovora.

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života - Predak može ugovorom svojim potomcima ustupiti i razdeliti imovinu. Ugovor je punovažan samo ako su se sa ustupanjem i raspodelom saglasili svi ustupiočevi potomci koji će po zakonu biti pozvani da ga naslede.

* Ako neki potomak nije dao saglasnost za ustupanje i raspodelu imovine, može je dati naknadno.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta