Naplata poreza

je redovna (vrši se o dospelosti poreske obaveze) ili prinudna (preduzima se kad dospela poreska obaveza nije namirena do isteka roka).

Početna> Poreski sistem>
Naplata poreza

Naplata poreza


Vrste, oblici naplate poreza i mere obezbeđenja naplate poreza


Naplata poreza je redovna ili prinudna.


Redovna naplata poreza vrši se o dospelosti poreske obaveze.

Prinudna naplata preduzima se kad dospela poreska obaveza nije namirena do isteka roka.

Radi obezbeđenja naplate poreza koji nije dospeo za naplatu ili koji nije utvrđen, ali je pokrenut postupak utvrđivanja ili kontrole, a postoji opasnost da poreski obveznik osujeti, onemogući, odnosno učini neefikasnom njegovu naplatu, Poreska uprava može rešenjem ustanoviti privremene mere za obezbeđenje naplate i to: založna prava na pokretnim stvarima, nepokretnostima, novčanim sredstvima i potraživanjima poreskog dužnika.

Privremene mere traju do naplate poreza radi čijeg su obezbeđenja ustanovljene ili do momenta kada poreski obveznik pruži odgovarajuće obezbeđenje poreske obaveze.

Naplata poreza vrši se, po pravilu, plaćanjem novčanog iznosa o dospelosti poreza na propisane uplatne račune javnih prihoda, u rokovima propisanim zakonom.

* Porez se može platiti i kupovinom vrednosnog papira (taksene marke, doplatne poštanske marke, fiskalne akcizne markice i sl.) u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.


Kojim redom se namiruju poreska dugovanja?


Poreski obveznik određuje prilikom uplate vrstu dugovanog poreza koje plaća.

Raspored uplaćenog iznosa vrši se po sledećem redosledu:

1) iznos glavne poreske obaveze;

2) kamata;

3) troškovi naplate.


Ako poreski obveznik duguje plaćanje više vrsta poreza, a uplaćeni iznos nije dovoljan za plaćanje ukupnog poreskog duga, pojedine vrste poreza naplaćuju se po redosledu njihovog dospevanja.

Kod poreza dospevaju istovremeno, naplata se vrši srazmerno učešću pojedinog poreza u ukupno dospelom poreskom dugu.

Ako je iznos uplate po osnovu poreza veći od dugovanog iznosa, iznos preplate može da se koristi za namirenje obaveza po istom osnovu koje kasnije dospevaju, na zahtev poreskog obveznika namiruje se dugovani porez po drugom osnovu ili se vrši povraćaj, ako nema dospelih obaveza po drugom osnovu.


Opomena za plaćanje poreskog duga


Poreska uprava može, pre dospelosti poreske obaveze, odnosno pre izdavanja opomene, poreskom obvezniku da pošalje podsetnik pisanim ili elektronskim putem, kao i SMS porukom, odnosno na drugi način, kada je to moguće, da poresku obavezu plati o dospelosti, odnosno da dospelu, a neplaćenu poresku obavezu, sa kamatom obračunatom u skladu sa zakonom, plati u roku od pet dana od dana dostavljanja podsetnika za dospelu poresku obavezu.

Poreska uprava će poreskom obvezniku koji, u celosti ili delimično, nije o dospelosti platio porez, odnosno sporedno poresko davanje, kao i u roku (5 dana od dostavljanja podsetnika) ostavljenom u podsetniku, poslati opomenu o vrsti i iznosu poreza, odnosno sporednih poreskih davanja dospelih za naplatu, u roku od 30 dana od dana dospelosti, kojom mu nalaže da dospeli iznos plati odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema opomene, sa obračunatom kamatom od dana izdavanja opomene do dana uplate dospelog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja.


Slučajevi oslobađanja plaćanja poreza na kapitalnu dobit prilikom prodaje nepokretnosti


Kapitalni dobitak predstavlja pozitivnu razliku između prodajne cene stana i nabavne cene ostvarene prenosom stvarnih prava na nepokretnostima uz novčanu ili nenovčanu naknadu.

Porez na kapitalni dobitak ne plaća se na razliku nastalu prenosom prava na nepokretnosti kada su one stečene nasleđem u prvom naslednom redu ili kada se se prenos vrši između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji, zatim kada se prenos vrši između razvedenih bračnih drugova, a u neposrednoj je vezi sa razvodom braka ili kada se prodaje nepokretnost koju je vlasnik pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina.


Ukoliko sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti u roku od 90 dana od dana prodaje uložite u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje porodice, odnosno domaćinstva, oslobođeni ste poreza na ostvareni kapitalni dobitak. Takođe, ako u roku od 12 meseci od dana prodaje nepokretnosti, sredstva ostvarena prodajom uložite u rešavanje svog stambenog pitanja ili članova svoje porodice, domaćinstva, ostvarićete pravo na povraćaj plaćenog poreza. Ukoliko u rešavanje stambenog pitanja uložite samo deo sredstava ostvarenih prodajom nepokretnosti, poreska obaveza se srazmerno umanjuje.

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke (fizičkih lica, uključujući i preduzetnike) podnosi se isključivo u elektronskom obliku od 1. januara 2018. godine.


Za podnošenje poreske prijave PPDG-3R u elektronskom obliku potrebno je da podnosilac prijave poseduje digitalni sertifikat na osnovu kojeg se prijavljuje na sajt Poreske uprave, a zatim u delu e-Porezi bira akciju ''Podnesi prijavu''.

Izuzetno, poreski obveznici - fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, mogu poresku prijavu PPDG-3R da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte.

Poreska prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji obveznik – prodavac - fizičko lice ima prebivalište, odnosno boravište.

Dužni ste da podnesete poresku prijavu na Obrascu PPDG-3R nadležnom poreskom organu na čijoj teritoriji imate prebivalište.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta