Pravo na besplatan boravak

deteta u predškolskoj ustanovi može da ostvari staratelj deteta iz materijalno ugrožene porodice, deteta bez roditeljskog staranja ili deteta sa smetnjama u razvoju.

Početna> Obrazovanje>
Boravak u predškolskoj ustanovi

Boravak u predškolskoj ustanovi


Kako ostvariti pravo na besplatan boravak dece u predškolskoj ustanovi?


U skladu sa članom 50 Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (Sl. glasnik RS, br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019) pravo na besplatan boravak deteta u predškolskoj ustanovi može da ostvari roditelj, staratelj, odnosno, hranitelj:

- Deteta iz materijalno ugrožene porodice (porodica koja ostvaruje pravo na dečiji dodatak ili pravo na novčanu socijalnu pomoć)

- Deteta bez roditeljskog staranja

- Deteta sa smetnjama u razvoju


Izuzimanje od obaveze plaćanja uređuje se u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci s decom (Sl. glasnik RS, br. 113/2017 i 50/2018). Način i uslove regresiranja troškova utvrđuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Pored navedene grupe dece, pravo na regresiranje troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi na osnovu pravilnika koji donosi jedinica lokalne samouprave o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi mogu da ostvare i porodice za treće i svako naredno dete kao i dete samohranog roditelja.

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom


Podrška deci iz osetljivih društvenih grupa u predškolskoj ustanovi


Detetu kome je usled socijalne uskraćenosti, smetnji u razvoju, invaliditeta i drugih razloga potrebna dodatna podrška u vaspitanju i obrazovanju, predškolska ustanova obezbeđuje otklanjanje fizičkih i komunikacijskih prepreka, odnosno vrši prilagođavanje i, ukoliko je potrebno, obezbeđuje izradu, donošenje i realizaciju individualnog obrazovnog plana (IOP1), u skladu sa zakonom.

Predškolska ustanova u koju je upisano dete iz osetljive društvene grupe može da utvrdi potrebu za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu.


Inicijativa za pokretanje postupka procene potreba deteta za dodatnom podrškom


Inicijativu za pokretanje postupka procene potreba deteta za dodatnom podrškom koju vrši interresorna komisija može da pokrene roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik deteta i/ili predškolska ustanova uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ostvaruju pravo na dodatnu podršku u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u vaspitnoj grupi, uz plan individualizacije ili individualni vaspitno-obrazovni plan i u razvojnoj grupi, na osnovu individualnog vaspitno-obrazovnog plana.

Dete se upisuje u razvojnu grupu samo uz mišljenje interresorne komisije uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika. Za dete upisano u razvojnu grupu planira se i realizuje svakodnevna interakcija i uključenost u aktivnosti ostalih vaspitnih grupa. U toku pohađanja predškolskog programa prati se razvoj deteta i na osnovu predloga tima za inkluzivno obrazovanje, dete sa smetnjama u razvoju i invaliditetom može preći iz razvojne u vaspitnu grupu, u skladu sa zakonom.

Prilikom prelaska deteta iz stava 1. ovog člana u drugu predškolsku ustanovu ili osnovnu školu, u partnerstvu sa roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom deteta, ostvaruje se saradnja sa ustanovom u koju dete prelazi i planiraju se zajedničke aktivnosti ustanova koje treba da doprinesu uspešnom prelasku i ostvarivanju kontinuiteta u vaspitanju i obrazovanju.


Pravo na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi deci sa smetnjama u razvoju


Deca sa smetnjama u razvoju imaju pravo na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi, koje se priznaje se od dana podnetog urednog zahteva do isteka tekuće radne godine.

Zahtevi za priznavanje prava na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju podnosi roditelj, ustanova socijalne zaštite, hranitelj, odnosno staratelj, podnosi se predškolskoj ustanovi.

Obrazac za Zahtev za priznavanje prava na naknadu troškova

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta