Po izvršenom upisu

na osnovu elektronski podnete prijave obaveštava se lice na koga se taj upis odnosi, a matičar dostavlja izvod iz matične knjige rođenih.

Početna> Lična dokumenta>
Matična knjiga rođenih

Matična knjiga rođenih


Upis u matičnu knjigu rođenih


Rođenje deteta prijavljuje se nadležnom matičaru radi upisa u matičnu knjigu rođenih.

Rođenje deteta u zdravstvenoj ustanovi dužna je da prijavi zdravstvena ustanova elektronskim putem na propisanom obrascu, a bez odlaganja i putem pošte.

Po izvršenom upisu na osnovu elektronski podnete prijave obaveštava se lice na koga se taj upis odnosi, a matičar dostavlja izvod iz matične knjige rođenih.

Rođenje deteta van zdravstvene ustanove dužan je da prijavi otac deteta, a ako on nije u mogućnosti da to učini, drugi član domaćinstva, odnosno lice u čijem stanu je dete rođeno, ili majka čim za to bude sposobna, ili babica, odnosno lekar koji su prisustvovali porođaju, a ako ovih lica nema ili nisu u mogućnosti da prijave rođenje - lice koje je saznalo za rođenje.

Rođenje deteta prijavljuje se u roku od 15 dana od dana rođenja.


Davanje ličnog imena


Ime deteta određuju roditelji.

Roditelji imaju pravo da se ime deteta upiše u matičnu knjigu rođenih i na maternjem jeziku i pismu jednog ili oba roditelja.

Roditelji imaju pravo da slobodno izaberu ime deteta, ali ne mogu odrediti pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.

Ime deteta određuje organ starateljstva ako roditelji nisu živi, ako nisu poznati, ako u zakonom određenom roku nisu odredili ime detetu, ako ne mogu da postignu sporazum o imenu deteta, odnosno ako su odredili pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.

Navedena lica su dužna su da radi upisa u matičnu knjigu rođenih prijave nadležnom matičaru lično ime deteta najkasnije u roku od 30 dana od dana rođenja deteta.

Ako se ne sporazumeju o ličnom imenu deteta, dužna su da o tome obaveste nadležnog matičara u roku od 30 dana od dana rođenja deteta.

Ako je navedeni rok protekao, upis ličnog imena deteta izvršiće se na osnovu rešenja nadležnog organa starateljstva.


Upis usvojenog deteta u matičnu knjigu rođenih

Usvojeno dete upisuje se u matičnu knjigu rođenih na osnovu rešenja o novom upisu rođenja usvojenika koje donosi organ starateljstva.

Rešenje o novom upisu činjenice rođenja usvojenika sadrži sledeće podatke: lično ime deteta; pol deteta; dan, mesec, godinu i čas rođenja; mesto i opštinu rođenja i državljanstvo deteta. Podaci o roditeljima zamenjuju se podacima o usvojiteljima.

Rešenje je konačno i njime se poništava raniji upis rođenja usvojenika.

Kada sud donese presudu o poništenju usvojenja, istu dostavlja organu starateljstva pred kojim je zasnovano usvojenje, zatim organ starateljstva donosi rešenje o poništenju rešenja o novom upisu rođenja usvojenika. Na osnovu ovog rešenja osnažuje se prvi upis rođenja deteta.


Koji podaci se upisuju u matičnu knjigu rođenih?

1) Podaci o rođenju, i to: ime i prezime deteta; skraćeno lično ime; pol deteta; dan, mesec, godina i čas rođenja; mesto i opština rođenja, a ako je dete rođeno u inostranstvu i naziv države rođenja; jedinstveni matični broj građana i državljanstvo deteta

2) Podaci o roditeljima deteta, i to: ime i prezime i ako su roditelji u braku, prezime pre zaključenja braka; jedinstveni matični broj građana; dan, mesec i godina rođenja; mesto i opština rođenja, a ako je roditelj rođen u inostranstvu i naziv države rođenja; državljanstvo; prebivalište i adresa

3) Podaci o: materinstvu utvrđenom ili osporenom sudskom odlukom; priznanju očinstva; očinstvu utvrđenom ili osporenom sudskom odlukom; usvojenju i prestanku usvojenja; stavljanju pod starateljstvo i prestanku starateljstva; lišenju i vraćanju roditeljskog prava; produženju i prestanku produženog roditeljskog prava; zaključenju i prestanku braka; promeni ličnog imena, imena ili prezimena deteta i roditelja, odnosno usvojitelja ili staratelja; sticanju i prestanku državljanstva; smrti, kao i drugi podaci određeni zakonom ili drugim propisom donetim na osnovu zakona.


Upis nacionalne pripadnosti u matičnu knjigu

U matičnu knjigu rođenih upisuje se podatak o nacionalnoj pripadnosti.

Podatak o nacionalnoj pripadnosti se upisuje na zahtev roditelja na osnovu njihove zajedničke izjave, koja se unosi u prijavu rođenja, odnosno date na zapisnik, pred matičarom koji vodi matičnu knjigu rođenih.

Ukoliko jedan od roditelja nije živ ili nije poznat, drugi roditelj može odrediti nacionalnu pripadnost deteta.

Ukoliko se roditelji ne saglase u pogledu nacionalne pripadnosti deteta, upis tog podatka neće se izvršiti, a dete sticanjem punoletstva može tražiti da se izvrši upis.

Punoletno lice, kome u matičnoj knjizi rođenih nije upisan podatak o nacionalnoj pripadnosti ili ukoliko želi da se taj podatak briše ili promeni, može to učiniti na osnovu izjave date na zapisnik pred matičarom koji vodi matičnu knjigu rođenih za matično područje.

Pripadnici nacionalne manjine imaju pravo na upis ličnog imena prema jeziku i pravopisu pripadnika nacionalne manjine, što ne isključuje paralelan upis ličnog imena i na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.


Upis podataka o promeni pola

Upisuje se u matičnu knjigu na osnovu rešenja organa - opštinska uprava, odnosno gradska uprava, odnosno gradska uprava grada Beograda, koje se donosi na osnovu propisane potvrde nadležne zdravstvene ustanove.

Zdravstvena ustanova dostavlja potvrdu nadležnom organu - opštinskoj upravi, odnosno gradskoj upravi, odnosno gradskoj upravi grada Beograda u roku od 15 dana od dana promene pola. Potvrdu zdravstvena ustanova dostavlja elektronskim putem, a bez odlaganja i putem pošte.

U potvrdu upisuje se: ime i prezime, datum; mesto; opština/grad rođenja, jedinstveni matični broj građana; ime i prezime roditelja, lica kome je promenjen pol; podatak o promeni pola za to lice, kao i ime i prezime lekara koji je izdao potvrdu.


Ko je nadležan za vođenje matičnih knjiga za područje AP Kosovo i Metohija?

Poslovi vođenja matičnih knjiga i rešavanja u prvostepenom upravnom postupku u oblasti matičnih knjiga za područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija poveravaju se:

Gradu Nišu za grad Prištinu i opštine: Podujevo, Glogovac, Obilić, Lipljan i Kosovo Polje

Gradu Kragujevcu za opštine: Peć, Istok i Klina

Gradu Kraljevu za opštine: Kosovska Mitrovica, Srbica, Zubin Potok, Vučitrn, Zvečan i Leposavić

Gradu Kruševcu za opštine: Prizren, Orahovac, Suva Reka i Gora

Gradu Jagodini za opštine: Đakovica i Dečani

Gradu Vranju za opštine: Gnjilane, Vitina, Kosovska Kamenica i Novo Brdo

Gradu Leskovcu za opštine: Uroševac, Kačanik, Štimlje i Štrpce


Ko može izvršiti uvid u matične knjige?

Uvid u matične knjige, kao i spise na osnovu kojih je izvršen upis u matične knjige, dozvoliće se licu na koje se ti podaci odnose, supružniku, krvnom srodniku u pravoj liniji i licu koje je u drugom stepenu krvnog srodstva u pobočnoj liniji, usvojitelju ili staratelju.

Dete koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje može izvršiti uvid u matičnu knjigu rođenih, kao i spise na osnovu kojih se vrši upis u matičnu knjigu rođenih, a koji se odnose na njegovo poreklo.

Posle novog upisa činjenice rođenja usvojenika pravo uvida u matičnu knjigu rođenih za dete imaju samo dete i usvojitelji deteta, na način utvrđen zakonom koji uređuje oblast porodičnopravne zaštite.

Posle upisa podatka o promeni pola, pravo uvida u matičnu knjigu rođenih i spise za lice koje je promenilo pol, imaju samo lice koje je promenilo pol, dete i roditelji tog lica, kao i nadležni organi za vršenje poslova iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom.


Upis (rođenja, zaključenja braka i smrti) u matične knjige državljana Republike Srbije rođenih u inostranstvu?

Prijava za upis rođenja, zaključenja braka i smrti državljana Republike Srbije podnosi se preko diplomatsko-konzularnog predstavništva na čijem području je ta činjenica nastala ili neposredno nadležnom organu - opštinskoj upravi, odnosno gradskoj upravi, odnosno gradskoj upravi grada Beograda.

Ako na području na kojem je nastala činjenica rođenja, zaključenja braka ili smrti državljanina Republike Srbije, Republika Srbija nema diplomatsko-konzularno predstavništvo, prijava za upis ovih činjenica podnosi se preko najbližeg diplomatsko-konzularnog predstavništva.

Navedeni upis vrši se na osnovu izvoda iz matične knjige inostranog organa, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Ako se ne može pribaviti izvod iz matične knjige inostranog organa, upis se vrši na osnovu odluke nadležnog suda.

Diplomatsko-konzularna predstavništva prijavu za upis činjenice rođenja, zaključenja braka i smrti državljana Republike Srbije nastale van njene teritorije prosleđuju elektronskim putem nadležnom organu - opštinskoj upravi, odnosno gradskoj upravi, odnosno gradskoj upravi Grada Beograda, a bez odlaganja i putem pošte uz dostavljanje izvoda iz matične knjige inostranog organa.


Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev
 • Izvod inostranog organa na međunarodnom obrascu ili original propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača, spojen prevod sa originalom (pečatom i jemstvenikom)
 • Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, ako je dete rođeno u braku, priznanje očinstva ako nisu u braku, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za majku i oca ako je dete rođeno van braka
 • Uverenje o državljanstvu za roditelje, odnosno roditelja
 • Uverenje o prebivalištu
 • Po potrebi, i druga dokumenta i dokaz o uplaćenoj taksi

Upis u matične knjige lica iz bivših republika SFRJ

Činjenice rođenja, zaključenja braka i smrti državljanina SFRJ koji je imao državljanstvo druge republike SFRJ ili je državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ i koji je stekao državljanstvo Republike Srbije, upisuju se u matičnu knjigu po mestu njegovog prebivališta, odnosno boravišta.

Činjenice rođenja, zaključenja braka i smrti državljanina Crne Gore koji se prema propisima o državljanstvu smatra državljaninom Republike Srbije ili je stekao državljanstvo Republike Srbije, upisuju se u matične knjige po mestu njegovog prebivališta, odnosno boravišta.

Lice rođeno u inostranstvu koje je prijemom steklo državljanstvo Republike Srbije upisuje se u matičnu knjigu rođenih, odnosno matičnu knjigu venčanih po mestu prebivališta, odnosno boravišta.


* Potrebna dokumentacija

Za upis u matičnu knjigu rođenih:

 • Zahtev za upis
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije
 • Fotokopija lične karte
 • Za udate/oženjene: Izvod iz matične knjige venčanih
 • Za razvedene: konstatacija razvoda braka u matičnoj knjizi rođenih
 • Za udovce: konstatacija smrti u matičnoj knjizi rođenih
 • Po potrebi i druga dokumenta.

Za upis u matičnu knjigu venčanih:

 • Zahtev za upis
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izvod iz knjige venčanih
 • Fotokopija lične karte
 • Po potrebi i druga dokumenta.

Za upis u matičnu knjigu umrlih:

 • Zahtev za upis
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izvod iz knjige venčanih
 • Fotokopija lične karte
 • Izvod iz knjige umrlih
 • Po potrebi i druga dokumenta.
 • Uverenje o državljanstvu

* Napomena: Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti stariji od 6 meseci

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta