Lična karta je javna isprava kojom građani Republike Srbije dokazuju identitet.

U skladu sa zakonom, lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane.

Početna> Lična dokumenta>
Lična karta

Lična karta


Podnošenje zahteva za izdavanje lične karte


Zahtev za izdavanje biometrijske lične karte podnosi se lično u policijskoj upravi ili policijskoj stanici, po mestu prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta, pri čemu je za izdavanje navedenog dokumenta neophodno sledeće:

1. * Prethodno izdata lična karta ili (ukoliko je izgubljena) druga važeća isprava iz koje se može utvrditi ---identitet podnosioca zahteva (npr. pasoš ili vozačka dozvola)

2. * Uplatnica generisana na portalu eUprave

3. Po želji, nije obavezno, fotografija veličine 50h50 mm (koja verno prikazuje lik podnosioca zahteva, na jednobojnoj sivoj pozadini, ne starija od šest meseci) za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta.

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata:

izvoda iz matične knjige rođenih (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka podnosioca zahteva evidentiranih u navedenom dokumentu)

uverenja o državljanstvu (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka podnosioca zahteva evidentiranih u navedenom dokumentu)

izvoda iz matične knjige venčanih (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka)

* Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko to žele.


Razlika između lične karte na obrascu sa ugrađenim čipom i bez čipa


Građanima koji poseduju ličnu kartu na obrascu sa ugrađenim čipom podaci o prebivalištu i adresi stana lica ne upisuju se na obrazac lične karte već samo u čip, te pri promeni adrese prebivališta nisu u obavezi da podnose zahtev za izdavanje nove lične karte i ponovo uplaćuju naknade za izdavanje lične karte, već se ova promena vrši samo u čipu.

Građani koji se opredele za ličnu kartu na obrascu u kome nije ugrađen čip, prilikom promene adrese prebivališta moraju podneti zahtev za izdavanje nove lične karte, jer ne postoji mogućnost upisa nove adrese prebivališta na obrascu lične karte bez čipa.

Građani se prilikom podnošenja zahteva za izdavanje lične karte izjašnjavaju da li žele ličnu kartu sa čipom ili bez čipa.


Izdavanje biometrijske lične karte


Zahtev za izdavanje biometrijske lične karte podnosi se lično u policijskoj upravi ili stanici, po mestu prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta, pri čemu je za izdavanje navedenog dokumenta neophodno sledeće:

  • Prethodno izdata lična karta ili (ukoliko je izgubljena) druga važeća isprava iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva (npr. pasoš ili vozačka dozvola)
  • Uplatnica generisana  na portalu eUprave
  • Po želji, nije obavezno, fotografija veličine 50h50 mm (koja verno prikazuje lik podnosioca zahteva, na jednobojnoj sivoj pozadini, ne starija od šest meseci) za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta.

Potrebna dokumenata:

  • Izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične  karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka podnosioca zahteva evidentiranih u navedenom dokumentu)
  • Uverenje o državljanstvu (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka podnosioca zahteva evidentiranih u navedenom dokumentu)
  • Izvod iz matične knjige venčanih (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka)

Navedena dokumenta može pribaviti Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, a mogu i građani sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta  ukoliko  to žele.

* Izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu Republike Srbije podnosilac zahteva za izdavanje biometrijske lične karte stavlja na uvid samo prilikom prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka evidentiranih u navedenim dokumentima podnosioca zahteva.


Izdavanje biometrijske lične karte maloletnom licu


Maloletno lice sa navršenih 16 godina života, koje ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije dužno je da ima ličnu kartu.

Maloletno lice starije od deset godina života (dete) ima pravo, ali ne i obavezu da poseduje ličnu kartu.

Za maloletno lice, zahtev za izdavanje lične karte podnosi jedan od roditelja uz pismenu saglasnost drugog roditelja.

Maloletnom licu starijem od 16 godina izdaće se lična karta i bez saglasnosti drugog roditelja, ukoliko taj roditelj ne vrši roditeljsko pravo.

Detetu će se izdati lična karta i bez saglasnosti drugog roditelja ukoliko taj roditelj ne vrši roditeljsko pravo, uz potvrdu nadležnog organa starateljstva da je izdavanje lične karte u interesu deteta.

Za izdavanje prve lične karte maloletnom licu neophodna je uplatnica generisana na portalu eUprave i po želji, nije obavezno, fotografija veličine 50h50 mm (koja verno prikazuje lik deteta, na jednobojnoj sivoj pozadini, ne starija od šest meseci).

Potrebna dokumenta:

  • Izvod iz matične knjige rođenih za dete (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka deteta, odnosno roditelja ili staratelja kao podnosioca zahteva evidentiranih u  navedenom dokumentu)
  • Uverenje o državljanstvu (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka deteta odnosno roditelja, kao podnosioca zahteva evidentiranih u navedenom dokumentu)

* Navedena dokumenta pribavlja Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost roditelja, odnosno staratelja ili Roditelji, odnosno staratelji mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihov zahtev bio rešen u što kraćem roku.


Šta treba da radite kada ustanovite nestanak lične karte?


Lice koje izgubi ličnu kartu dužno je da bez odlaganja prijavi nestanak lične karte, odnosno da se obrati organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova po mestu svog prebivališta, koja će nestalu ličnu kartu rešenjem proglasiti nevažećom.

Lična karta koja je rešenjem proglašena nevažećom, oglašava se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, o trošku lica čija se lična karta oglašava nevažećom.

Nakon donošenja rešenja o proglašenju lične karte nevažećom i dostavljanja istog „Službenom glasniku Republike Srbije" , građanin će biti u mogućnosti da podnese zahtev za izdavanje nove lične karte.

Prilikom prijave nestanka lične karte građanin je dužan da priloži dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse za prijavu nestanka lične karte i dokaz o uplaćenoj naknadi za oglašavanje rešenja o proglašenju lične karte nevažećom u " Službenom glasniku Republike Srbije".

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta