Zdravstvena zaštita

je organizovana i sveobuhvatna delatnost društva, sa ciljem ostvarivanja najvišeg mogućeg nivoa očuvanja i unapređenja zdravlja građana.

Početna>
Zdravlje i zdravstvena zaštita

Zdravlje i zdravstvena zaštita


Organizacija zdravstvene zaštite u Republici Srbiji


Šta je zdravstvena zaštita?


Prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvena zaštita je organizovana i sveobuhvatna delatnost društva, sa ciljem ostvarivanja najvišeg mogućeg nivoa očuvanja i unapređenja zdravlja građana. Ona obuhvata sprovođenje mera i aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja državljana Republike Srbije, sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja i blagovremeno, delotvorno i efikasno lečenje, zdravstvenu negu i rehabilitaciju.


Zdravstvena delatnost i sistem zdravstvene zaštite u Republici Srbiji


Zdravstvena delatnost je delatnost kojom se obezbeđuje zdravstvena zaštita građana, a koja se sprovodi kroz sistem zdravstvene zaštite. Mere i aktivnosti zdravstvene zaštite moraju biti zasnovane na naučnim dokazima, bezbedne, delotvorne i efikasne, u skladu sa stručnim standardima, usvojenim vodičima dobre prakse, protokolima lečenja i načelima profesionalne etike.

Sistem zdravstvene zaštite u Republici Srbiji čine zdravstvene ustanove, visokoškolske ustanove koje izvode akreditovane studijske programe za sticanje odgovarajućih znanja i veština za obavljanje poslova u oblasti zdravstvene zaštite i druga pravna lica za koja je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i poslove zdravstvene delatnosti, privatna praksa, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, kao i organizacija i finansiranje zdravstvene zaštite.


Šta obuhvata zdravstvena delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite?


Zdravstvena delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite obuhvata:

 1. zaštitu i unapređenje zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, odnosno dijagnostiku, lečenje, zdravstvenu negu i rehabilitaciju obolelih i povređenih;
 2. preventivnu zdravstvenu zaštitu grupacija stanovništva izloženih povećanom riziku obolevanja i ostalih stanovnika, u skladu sa posebnim programom preventivne zdravstvene zaštite;
 3. zdravstveno vaspitanje i savetovanje za očuvanje i unapređenje zdravlja, uključujući unapređenje reproduktivnog zdravlja, kao i savetovanje u oblasti ranog razvoja i adolescencije;
 4. sprečavanje, rano otkrivanje i kontrolu malignih bolesti;
 5. sprečavanje, otkrivanje i lečenje bolesti usta i zuba;
 6. patronažne posete, lečenje, zdravstvenu negu i rehabilitaciju u kući;
 7. sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, zdravstvenu negu i rehabilitaciju za lica smeštena u ustanove socijalne zaštite;
 8. prehospitalno urgentno zbrinjavanje obolelih i povređenih i sanitetski prevoz;
 9. farmaceutsku zdravstvenu zaštitu;
 10. rehabilitaciju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i odraslih osoba sa invaliditetom;
 11. zaštitu mentalnog zdravlja;
 12. palijativno zbrinjavanje;
 13. druge poslove utvrđene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Šta obuhvata zdravstvena delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite?


Zdravstvena delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite obuhvata specijalističko-konsultativnu i bolničku zdravstvenu delatnost.

Specijalističko-konsultativna delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, u odnosu na zdravstvenu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite, obuhvata složenije mere i postupke otkrivanja bolesti i povreda, kao i zdravstvene nege, lečenja i rehabilitacije obolelih i povređenih.

Bolnička zdravstvena delatnost obuhvata smeštaj pacijenta, dijagnostiku, lečenje, zdravstvenu negu i rehabilitaciju, kao i apotekarsku delatnost u bolničkoj apoteci, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.


Šta obuhvata zdravstvena delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite?


Zdravstvena delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite obuhvata pružanje najsloženijih mera i postupaka zdravstvene zaštite i specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene delatnosti, kao i naučnoistraživačku i obrazovnu delatnost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost, odnosno delatnost obrazovanja. Delatnost na ovom nivou obuhvata obavljanje i apotekarske delatnosti u bolničkoj apoteci.


Ko su pružaoci zdravstvene zaštite u Republici Srbiji?


Pružaoci zdravstvene zaštite u Republici Srbiji jesu:

 1. zdravstvene ustanove u javnoj i privatnoj svojini;
 2. visokoškolske ustanove zdravstvene struke i druga pravna lica za koja je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i poslove zdravstvene delatnosti;
 3. privatna praksa;
 4. zdravstveni radnici koji obavljaju zdravstvenu delatnost, u skladu sa zakonom;
 5. druge visokoškolske ustanove, odnosno naučno-obrazovne i naučne ustanove, uz mišljenje Ministarstva zdravlja.

Ko može da ostvari pravo na zdravstvenu zaštitu u Republici Srbiji?


Građanin, kao i strani državljanin i lice bez državljanstva koje je stalno nastanjeno ili privremeno boravi u Republici Srbiji, ima pravo na zdravstvenu zaštitu, u skladu sa zakonom, i dužnost da čuva i unapređuje svoje i zdravlje drugih građana, kao i uslove životne i radne sredine. Lice koje prolazi preko teritorije Republike Srbije ima pravo na hitnu medicinsku pomoć, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.


Koje su kategorije lica posebno obuhvaćene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, na način da je društvena briga za zdravlje usmerena prema onima koji su izloženi povećanom riziku oboljevanja?


Društvena briga za zdravlje ostvaruje se obezbeđivanjem zdravstvene zaštite grupacijama stanovništva koje su izložene povećanom riziku oboljevanja, zdravstvene zaštite lica u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i lečenjem bolesti i stanja od većeg javnozdravstvenog značaja, kao i zdravstvene zaštite socijalno ugroženog stanovništva, pod jednakim uslovima na teritoriji Republike Srbije. U skladu sa tim, društvenom brigom za zdravlje obuhvaćeni su:

 1. deca do navršenih 18 godina života, učenici i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života, u skladu sa zakonom;
 2. mlada nezaposlena lica koja se ne nalaze na školovanju, a najviše do navršenih 26 godina života;
 3. lica u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;
 4. lica starija od 65 godina života;
 5. ratni vojni invalidi, civilni invalidi rata i druge osobe sa invaliditetom, čiji je invaliditet utvrđen u skladu sa zakonom;
 6. lica u vezi sa lečenjem od zaraznih bolesti koje su utvrđene zakonom kojim se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti, lica obolela od malignih bolesti, šećerne bolesti, psihoza, epilepsije, multiple skleroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, retkih bolesti, bolesti zavisnosti, obolela, odnosno povređena lica u vezi sa pružanjem hitne medicinske pomoći, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem ćelija, tkiva i organa;
 7. monasi i monahinje;
 8. korisnici porodične invalidnine, odnosno mesečnog novčanog primanja po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;
 9. korisnici novčane socijalne pomoći, odnosno korisnici smeštaja u ustanovama socijalne zaštite ili u druge porodice, odnosno korisnici posebne novčane naknade za roditelja, po propisima o socijalnoj zaštiti;
 10. nezaposlena lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje;
 11. korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka;
 12. lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji;
 13. žrtve nasilja u porodici;
 14. žrtve trgovine ljudima;
 15. žrtve terorizma;
 16. borci kojima je vreme provedeno u ratu, odnosno u oružanim akcijama priznato u poseban penzijski staž po propisima kojima se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno kojima je status borca utvrđen u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita boraca;
 17. lica kojima je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ ili status raseljenog lica, ako ispunjavaju uslov da su korisnici novčane socijalne pomoći, odnosno korisnici smeštaja u ustanovama socijalne zaštite ili u druge porodice, odnosno korisnici posebne novčane naknade za roditelja, po propisima o socijalnoj zaštiti i ako imaju boravište na teritoriji Republike Srbije;
 18. lica kojima se obezbeđuje obavezna i preporučena imunizacija u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti;
 19. lica kojima se obezbeđuju ciljani preventivni pregledi, odnosno skrining, prema odgovarajućim nacionalnim programima.

* Zdravstvena zaštita za ova pobrojana lica koja su obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem, obezbeđuje se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje. Ako zakonom nije drugačije uređeno, sredstva za ostvarivanje zdravstvene zaštite za ta lica, koja nisu obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem, obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.


Da li i na koji način stranci mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu u Republici Srbiji?


Prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, strani državljanin, lice bez državljanstva, lice kojem je priznat status izbeglice, tražilac azila, registrovan stranac koji je izrazio nameru da podnese zahtev za azil, lice uključeno u program dobrovoljnog povratka i lice kojem je odobren azil u skladu sa međunarodnim i domaćim zakonodavstvom u Republici Srbiji (u daljem tekstu: stranac), koje je stalno nastanjeno ili privremeno boravi u Republici Srbiji, ili koje prolazi preko teritorije Republike Srbije, ima pravo na zdravstvenu zaštitu, u skladu sa ovim zakonom, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

Lice koje ima status izbeglice sa teritorija republika bivše SFRJ, ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast izbeglica. Sredstva za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu ovih lica obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Stranac koji ispunjava uslove za sticanje svojstva osiguranika u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, ostvaruje zdravstvenu zaštitu u skladu sa tim propisima.

Zdravstvena zaštita stranaca pruža se na način na koji se zdravstvena zaštita pruža građanima Republike Srbije.

Zdravstvena ustanova, privatna praksa, kao i zdravstveni radnici, dužni su da strancu ukažu hitnu medicinsku pomoć.

Stranac lično snosi troškove za pruženu hitnu medicinsku pomoć, kao i za druge vrste zdravstvenih usluga koje se strancu pružaju na njegov zahtev, ako Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ili međunarodnim sporazumima nije drugačije određeno. Za korišćenje zdravstvenih usluga na lični zahtev, stranac plaća naknadu prema cenovniku zdravstvene ustanove, odnosno cenovniku privatne prakse.


Na koji način je regulisana naknada troškova zdravstvenim ustanovama za pružene zdravstvene usluge strancima?


Prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, iz budžeta Republike Srbije, prema cenovniku zdravstvenih usluga koji je usvojila organizacija obaveznog zdravstvenog osiguranja za zdravstvene usluge koje su obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem, plaća se naknada zdravstvenim ustanovama za zdravstvene usluge pružene:

 1. strancima kojima se zdravstvena zaštita obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije na osnovu međunarodnog sporazuma o socijalnom osiguranju, ako tim sporazumom nije drugačije određeno;
 2. tražiocima azila, registrovanim strancima koji su izrazili nameru da podnesu zahtev za azil, licima uključenim u program dobrovoljnog povratka i strancima koji po pozivu državnih organa borave u Republici Srbiji, a ne ispunjavaju uslove za sticanje svojstva obavezno osiguranog lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, za vreme njihovog boravka, u skladu sa principima reciprociteta;
 3. strancima kojima je odobren azil u Republici Srbiji, ako su materijalno neobezbeđeni;
 4. strancima obolelim od zaraznih bolesti zbog kojih se lice stavlja pod zdravstveni nadzor u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti;
 5. strancima koji su žrtve trgovine ljudima.

Iz budžeta Republike Srbije plaća se naknada zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi za ukazanu hitnu medicinsku pomoć strancu, ako zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa tu naknadu nije mogla naplatiti od stranca zbog toga što on nema potrebna novčana sredstva.


Naknada se plaća na osnovu zahteva zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse i dokaza da je zdravstvena usluga izvršena. Zahtev za isplatu naknade, sa medicinskom dokumentacijom o pruženim zdravstvenim uslugama strancu, zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa dostavlja Ministarstvu zdravlja.


U postupku rešavanja po zahtevu za isplatu naknade, Ministarstvo zdravlja može da izvrši uvid u medicinsku i drugu dokumentaciju o lečenju stranca, kao i da zatraži stručno mišljenje referentne zdravstvene ustanove.

Po izvršenoj isplati naknade zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, Ministarstvo zdravlja preduzima mere preko nadležnih organa da od stranca naplati ove troškove u korist budžeta Republike Srbije.


Šta je skrining program?


Skrining program jeste ciljani preventivni pregled koji se odvija u skladu sa merama zdravstvene politike koji postoje u jednoj državi.

Prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pojedinac je dužan da se odazove na poziv za ciljani preventivni pregled, odnosno skrining, prema odgovarajućim nacionalnim programima.

Kancelarija za skrining raka

* (opšte informacije o skriningu, skrining raka dojke, skrining raka grlića materice, skrining raka debelog creva)

Poslove u oblasti unapređivanja, organizovanja i sprovođenja skrining programa obavlja organizaciona jedinica za skrining, u okviru zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije. Dostavljanje poziva licima na koja se odnosi određeni skrining program vrši se ličnom dostavom od strane pravnog lica sa kojim Ministarstvo zdravlja ima zaključen ugovor o vršenju usluga pozivanja na skrining preglede.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta