Ministarstvo unutrašnjih poslova

odlučuje o zahtevima za sticanje i prestanak državljanstva Republike Srbije u skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim Zakonom.

Početna> Lična dokumenta>
Državljanstvo

Državljanstvo


Kako stranci (koji su/nisu u braku sa državljaninom RS) mogu steći državljanstvo Republike Srbije?


Državljanstvo za strance koji su u braku sa državljaninom RS


Strani državljanin koji je u braku sa državljaninom Republike Srbije najmanje tri godine i kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji, može pod olakšanim uslovima, bez otpusta iz stranog državljanstva, biti primljen u državljanstvo ukoliko podnese zahtev i potpiše izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Za podnošenje zahteva potrebno je sledeće:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (za lica koja su rođena u inostranstvu neophodno je priložiti original izvod iz matične knjige rođenih iz države rođenja)
 2. Izvod iz matične knjige venčanih (ne stariji od 6 meseci kao dokaz da je najmanje tri godine u bračnoj zajednici)
 3. Odobrenje za stalno nastanjenje u Republici Srbiji
 4. Pismena izjava da Republiku Srbiju smatraju svojom državom
 5. Fotokopija lične karte za strance
 6. Fotokopija putne isprave
 7. Uplatnica

Ukoliko su zahtevom obuhvaćena i maloletna deca


Ukoliko su zahtevom obuhvaćena i maloletna deca, za njih se prilaže:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Fotokopija putne isprave, ukoliko nisu obuhvaćena u ispravi koja se odnosi na podnosioca zahteva
 • Saglasnost deteta starijeg od 14. godina, prilaže se i njegova pismena saglasnost da želi da stekne državljanstvo Republike Srbije, odnosno da je saglasno sa zahtevom roditelja
 • * Potrebno je saglasnost i drugog roditelja za prijem u državljanstvo Republike Srbije maloletnog deteta

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, može pribaviti podatke iz službenih evidencija:

 1. O ličnom stanju građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih)
 2. Evidencije o državljanima Republike Srbije –uverenje o državljanstvu Republike Srbije
 3. Kao i druge podatke neophodne za odlučivanje iz drugih službenih evidencija koje vode nadležni organi Republike Srbije.

* Ukoliko stranka želi, navedena dokumenta može sama da pribavi i priloži uz podneti zahtev.


Državljanstvo za strance koji nisu u braku sa državljaninom RS


Stranac koji nije u braku sa državljaninom Republike Srbije, a kome je shodno propisima o kretanju i boravku stranaca odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji može biti, na svoj zahtev, primljen u državljanstvo Republike Srbije, ako dostavi otpust iz stranog državljanstva ili podnese dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije.

Državljanstvo Republike Srbije stiče se prijemom na osnovu pravosnažnog rešenja koje ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove donosi nakon sprovedenog postupka predviđenog Zakonom o državljanstvu.

Zahtevi za sticanje državljanstva Republike Srbije podnose se u policijskim upravama po mestu prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva, a mogu se podneti i preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije.

Zahtev za sticanje državljanstva Republike Srbije podnosi se lično ili preko punomoćnika, za lice lišeno poslovne sposobnosti zahtev podnosi staralac, a za dete do navršene 18. godine života zahtev podnosi roditelj uz saglasnost drugog roditelja, za dete starije od 14. godina potrebna je i njegova saglasnost.

Neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

 1. Overena kopija odobrenja za stalno nastanjenje u Republici Srbiji
 2. izvod iz matične knjige rođenih (za lica koja su rođena u inostranstvu neophodno je priložiti original izvod iz matične knjige rođenih iz države rođenja, kao i za decu ukoliko su obuhvaćena zahtevom)
 3. izvod iz matične knjige venčanih
 4. potvrdu – garanciju (zajamčenje) nadležnog inostranog organa da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije, a u slučaju da je već otpušten iz stranog državljanstva rešenje o otpustu iz stranog državljanstva
 5. fotokopija lične karte za stranca
 6. Uplatnica

* Ukoliko su zahtevom obuhvaćena i deca i za njih se prilaže jedan od navedenih dokumenata, ukoliko nisu obuhvaćena u ispravi koja se odnosi na podnosioca zahteva. Ako je dete starije od 14 godina, prilaže se i njegova pismena saglasnost da želi da stekne državljanstvo Republike Srbije, odnosno da je saglasno sa izjavom roditelja-podnosioca zahteva o odricanju od stranog državljanstva ako stekne državljanstvo Republike Srbije.

*Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, može pribaviti podatke iz službenih evidencija:

 1. Ličnom stanju građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih)
 2. Odobrenje za stalno nastanjenje u Republici Srbije
 3. Kao i druge podatke neophodne za odlučivanje iz drugih službenih evidencija koje vode nadležni organi Republike Srbije

* Ukoliko stranka želi, navedena dokumenta može sama da pribavi i priloži uz podneti zahtev.

** Podnosiocu zahteva za sticanje državljanstva izdaje se potvrda o podnetom zahtevu.


Prijem u državljanstvo po ugovoru o dvojnom državljanstvu sa Bosnom i Hercegovinom


Ugovorom o dvojnom državljanstvu zaključenom između SRJ i BiH ("Službeni list SRJ", Međunarodni ugovori broj 2/03, stupio na snagu 15. maja 2003. godine) države ugovornice su se saglasile da državljanin jedne države ugovornice može steći državljanstvo druge države ugovornice (dvojni državljanin) pod uslovima:

 • da je navršio 18 godina života; da ima prijavljen boravak najmanje tri godine na teritoriji države ugovornice čije državljanstvo stiče, odnosno najmanje godinu dana ako je u braku sa državljaninom te države ugovornice; da u državi ugovornici čije državljanstvo stiče nije osuđivan za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora preko tri godine; da mu nije izrečena mera bezbednosti proterivanja stranca iz države ugovornice čije državljanstvo stiče za poslednje tri godine pre podnošenja zahteva ili zaštitna mera udaljavanja stranca sa teritorije države ugovornice čije državljanstvo stiče za poslednju godinu dana pre podnošenja zahteva; da se iz njegovog ponašanja može zaključiti da će poštovati pravni poredak države ugovornice čije državljanstvo stiče.

Državljanin države ugovornice koji boravi u inostranstvu, a u braku je sa državljaninom druge države ugovornice najmanje tri godine, može steći državljanstvo druge države ugovornice ako ispunjava uslove iz tačke 1,3,4. i 5.

Potrebna dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (za lica koja su rođena u inostranstvu neophodno je priložiti original izvod iz matične knjige rođenih iz države rođenja)
 • Uverenje o državljanstvu BiH (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci)
 • Izvod iz matične knjige venčanih (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci)
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije bračnog druga
 • Dokaz o boravku (ukoliko lice zahtev za prijem u državljanstvo podnosi na teritoriji Republike Srbije)
 • Kopija dokumenta sa fotografijom
Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta