Pravo na dečiji dodatak

ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod, umanjen za poreze i doprinose, po članu porodice ostvaren u tri meseca ne prelazi utvrđeni cenzus.

Početna> Socijalna zaštita >
Dečiji dodatak

Dečiji dodatak


Ko ima pravo na dečiji dodatak i kako se ostvaruje to pravo


Pravo na dečiji dodatak ima:

Dečiji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Republike Srbije i ima prebivalište u Republici Srbiji ili strani državljanin koji ima status stalno nastanjenog stranca u Republici Srbiji za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva.

Pravo na dečiji dodatak podnosilac zahteva može ostvariti i za dete višeg reda rođenja od četvrtog, ukoliko zbog starosne granice za neko od prvo četvoro dece po redu rođenja više ne može ostvariti pravo.

Pravo na dečiji dodatak ima i staratelj deteta. Staratelj deteta može ostvariti pravo na dečiji dodatak za najviše četvoro sopstvene dece u porodici i za svako dete bez roditeljskog staranja o kome neposredno brine.


Kome pripada dečiji dodatak:

 1. Dečiji dodatak pripada detetu ako ima svojstvo učenika osnovne škole, odnosno svojstvo redovnog učenika srednje škole do završetka srednjoškolskog obrazovanja, a najduže do navršenih 20 godina života

 2. Dečiji dodatak pripada i detetu koje iz opravdanih razloga ne započne školovanje u osnovnoj ili srednjoj školi, odnosno koje započne školovanje kasnije ili prekine školovanje u svojstvu redovnog učenika u srednjoj školi, i to za sve vreme trajanja sprečenosti, do završetka srednjoškolskog obrazovanja a najduže do 21 godine života.

 3. Dečiji dodatak pripada za dete sa smetnjama u razvoju i dete sa invaliditetom za koje je doneto mišljenje interresorne komisije, koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete sve dok je obuhvaćeno vaspitno obrazovnim programom i programom osposobljavanja za rad, a za dete nad kojim je produženo roditeljsko pravo najduže do 26 godina.

Finansijski uslov:

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod, umanjen za poreze i doprinose, po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi utvrđeni cenzus.

Pravo na dečiji dodatak bez ponovnog dostavljanja dokaza o materijalnom stanju porodice ostvaruje korisnik novčane socijalne pomoći čija deca redovno pohađaju školu, a nezavisno od materijalnih uslova porodice korisnik čije dete ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica.


Potrebna dokumentacija

Uz uredno popunjen obrazac zahteva za ostvarivanje prava na dečiji dodatak podnosilac prilaže:

 • Fotokopiju svoje lične karte ili očitanu ličnu kartu
 • Uverenje o statusu stalno nastanjenog stranca za podnosioca zahteva koji je strani državljanin
 • Potvrdu o neto prihodima isplaćenim u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva za svakog člana zajedničkog domaćinstva koji ostvaruje prihode, ukoliko dokaz o prihodima nije moguće pribaviti po službenoj dužnosti
 • Potvrde o pohađanju programa pripreme deteta pred polazak u osnovnu školu u okviru predškolskog obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Republike Srbije
 • Potvrde o redovnom pohađanju nastave za decu školskog uzrasta (osnovna i srednja škola)
 • Dokaz o vlasništvu i kvadraturi stambenog prostora, ukoliko o tome nema podataka u službenim evidencijama nadležnih organa (fotokopija poreskog rešenja, ugovora o kupovini nepokretnosti, ugovora o korišćenju nepokretnosti, izvoda iz zemljišnih knjiga -vlasnički list, ugovora o zakupu stana, ugovora o poklonu, rešenja o nasleđivanju...)
 • Potvrdu nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje *
 • Mišljenje interresorne komisije, koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete *
 • Akt o produženju roditeljskog prava *
 • Dokaz na osnovu koga se ostvaruje status samohranog roditelja (odluka nadležnog organa o vršenju roditeljskog prava/ potvrda kazneno-popravne ustanove o izdržavanju kazne zatvora duže od 6 meseci...) *
 • Potvrdu-rešenje o starateljstvu ili hraniteljstvu *
 • Potvrdu-rešenje o korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć *
 • Potvrdu-rešenje o korišćenju prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica *

Na osnovu dobijene saglasnosti od podnosioca zahteva, da organ za potrebe postupka može pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, zaposleni po službenoj dužnosti pribavljaju:

 • Podatke iz Matične knjige rođenih za svu decu u porodici
 • Podatak da je podnosilac zahteva državljanin Republike Srbije
 • Podatke o prebivalištu svih članova zajedničkog domaćinstva
 • Podatak o posedovanju odnosno neposedovanju nepokretnosti, kao i odgovarajućeg stambenog prostora
 • Podatak o nezaposlenosti podnosioca zahteva i odraslih članova zajedničkog domaćinstva
 • Podatke o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove zajedničkog domaćinstva
 • Podatak da li se podnosilac zahteva ili drugi član zajedničkog domaćinstva vodi kao poreski obveznik u mestu rođenja i mestu stanovanja
 • Podatak iz Matične knjige umrlih za preminule članove domaćinstva *
 • Podatak da nije ostvareno pravo na penziju *

Dokazi-podaci označeni sa * pribavljaju se samo u slučaju dokazivanja tih statusa.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta