Ako se neko lice useli

u stan ili zajedničke prostorije zgrade bez pravnog osnova, upravnik ili drugo lice koje ima pravni interes ima pravo da kod nadležnog organa podnese zahtev za njegovo iseljenje.

Početna> Stanovanje i ozakonjenje>
Bespravno useljenje

Bespravno useljenje


Lice useljeno u stan bez pravnog osnova


Stambenu zajednicu čine svi vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade.

Ako se neko lice useli u stan ili zajedničke prostorije stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade bez pravnog osnova, upravnik stambene zajednice, vlasnik posebnog dela ili drugo lice koje ima pravni interes ima pravo da kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave podnese zahtev za njegovo iseljenje.

Postupak za iseljenje je hitan u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku. Protiv rešenja o iseljenju lica koje se uselilo u stan ili zajedničke prostorije stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade bez pravnog osnova može se izjaviti žalba opštinskom, odnosno gradskom veću u roku od 15 dana od dana dostavljanja.


Ukoliko lica koja pripadaju dole navedenoj kategoriji, bespravno useljeni u stan ili zajedničkoj prostoriji, imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, ukoliko prilože dokument kojim se potvrđuje status određene kategorije i to:

- Za korisnike novčane pomoći preko Centra za socijalni rad: rešenje centra za socijalni rad

- Za nezaposlena lica: uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje ili uverenje (potvrdu)/Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

- Za zaposlene, koji primaju minimalnu zaradu: potvrdu poslodavca o primanjima.

- Za penzionere sa najnižom penzijom: poslednji ček od penzije.

- Za lica, koja ostvaruju prava u postupku ostvarivanja prava vezanih za svojstvo ratnih ili mirnodopskih invalida, invalida rada ili porodičnog invalidnosti: rešenje o invalidnosti
- Za izbegla i raseljena lica: izbegličku legitimaciju, odnosno legitimaciju raseljenog lica, prijavu boravka i ličnu kartu.


Razlozi iseljenja


Iseljenje lica iz objekta koji je izgrađen suprotno zakonu kojim se uređuju planiranje prostora i izgradnja objekata i koji se nalazi na zemljištu u svojini drugog fizičkog ili pravnog lica sprovodi se kada je to neophodno i opravdano radi ostvarenja javnog interesa, a prvenstveno radi zaštite života i zdravlja ljudi i zaštite imovine, odnosno kada je važećim planskim dokumentom predviđeno privođenje zemljišta urbanističkoj nameni za izgradnju objekata za koje se, u skladu sa zakonom o eksproprijaciji objekata, utvrđuje javni interes.


Iseljenje se sprovodi naročito u slučajevima kada se:

1) Radi o zemljištu koje je nepovoljno za gradnju (klizišta, trajno zagađena zemljišta, močvarno tle i sl.)

2) Vrši u sklopu priprema za sprovođenje investicionog projekta i ukoliko je prethodno dokazano da ne postoji alternativa za preseljenje.

3) Naselje nalazi u prvom stepenu zaštite prirodnog dobra, odnosno u zoni zaštite kulturnog dobra.

4) Naselje nalazi u zaštitnim zonama oko vojnih kompleksa i objekata infrastrukture posebne namene.

* Iseljenje predstavlja izmeštanje lica, odnosno lica i stvari iz nastanjenog objekta, odnosno naselja ili dela naselja u kojima se nalaze objekti izgrađeni suprotno zakonu kojim se uređuju planiranje prostora i izgradnja objekata.


Šta podrazumeva preseljenje?


Ukoliko je neophodno izvršiti iseljenje i ukoliko to lice sa članovima svog porodičnog domaćinstva nema u svojini drugu nepokretnost za stanovanje i nema dovoljno sredstava da obezbedi drugi smeštaj, to lice sa članovima svog porodičnog domaćinstva ostvaruje pravo na preseljenje u odgovarajući smeštaj koji obezbeđuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji to lice ima prebivalište i koji je doneo rešenje o iseljenju.

Sastavni deo odluke o iseljenju je plan preseljenja. Odluka o neophodnosti iseljenja naročito sadrži: naziv planskog dokumenta u čijem obuhvatu se nalazi naselje, odnosno deo naselja iz kojeg je potrebno izvršiti iseljenje i preseljenje; razloge iseljenja; grafički prikaz, koji obuhvata naselje ili deo naselja iz kojeg je potrebno izvršiti iseljenje, sa opisom granica i popisom parcela; ukupan broj lica obuhvaćenih planom iseljenja; ukupan broj domaćinstava klasifikovan prema broju članova domaćinstava koja se iseljavaju i adrese tih domaćinstava, ukoliko postoje; dinamiku i rokove za iseljenje.


Plan preseljenja naročito sadrži:

1) Ukupan broj lica obuhvaćenih planom preseljenja.

2) Identifikacione podatke lica obuhvaćenih planom preseljenja (ime i prezime i JMBG)

3) Ukupan broj domaćinstava klasifikovan prema broju članova domaćinstava koja se preseljavaju.

4) Mesto i način stambenog zbrinjavanja u postupku preseljenja.

5) Dinamiku i rokove za preseljenje.


U postupku donošenja rešenja jedinica lokalne samouprave dužna je da licu koje živi u naselju, odnosno delu naselja iz kojeg je potrebno izvršiti iseljenje i preseljenje po njegovom zahtevu obezbedi besplatnu pravnu pomoć.

Rešenje o preseljenju nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da dostavi svim licima koja budu identifikovana u postupku donošenja odluke o iseljenju. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba opštinskom, odnosno gradskom veću u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

U toku postupka iseljenja licima pogođenim iseljenjem na raspolaganju su i svi drugi pravni lekovi u skladu sa odredbama zakona o opštem upravnom postupku. Rešenje o iseljenju se ne može sprovoditi pri nepovoljnim vremenskim prilikama, nedeljom, u dane državnih i verskih praznika, noću, pre izbora i neposredno pre početka i kraja školske godine.

Državni i drugi organi, kao i drugi subjekti koji su nadležni da učestvuju u sprovođenju postupaka iseljenja, dužni su da vode računa o prilikama u kojima se nalaze lica koja se iseljavaju i preseljavaju i da u dogovoru sa njima odrede način izvršenja koji će biti najmanje štetan po njihova prava i pravne interese.

Troškove sprovođenja izvršenja snosi jedinica lokalne samouprave.


Postupanje tokom iseljenja


Tokom trajanja postupka iseljenja i preseljenja, državni i drugi organi, kao i subjekti koji učestvuju u sprovođenju ovih postupaka, dužni su da omoguće:

1) Prisustvo posmatrača i predstavnika organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava;

2) Prisustvo nadležnih javnih službi (hitne pomoći, vatrogasne službe, službe socijalne zaštite, službe za prenošenje životinja) i obezbeđivanje pijaće vode za lica koja se iseljavaju ili preseljavaju

3) Odgovarajuće identifikovanje svih lica koja su pogođena postupkom iseljenja i preseljenja

4) Dokumentovanje i dokazivanje mogućih šteta i gubitaka na imovini do kojih dolazi prilikom sprovođenja postupka.

5) Preuzimanje materijala od kojeg je objekat izgrađen od strane lica kojima se ruši objekat iz kojeg se iseljavaju.


Jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se sprovodi postupak preseljenja, kao i drugi subjekti koji su nadležni da učestvuju u sprovođenju ovog postupka, dužni su da samostalno ili u saradnji sa drugim nadležnim organima i subjektima licima koja su pogođena postupkom preseljenja obezbede:

1) Zadovoljenje osnovnih životnih potreba, a najduže do mesec dana po preseljenju (osnovne životne namirnice i pijaću vodu).

2) Adekvatan pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti.

3) Pristup izvorima prihoda i potencijalnim mestima zaposlenja ili radnog angažovanja.

4) Pristup inkluzivnom sistemu obrazovanja i vaspitanja.

* Postupak preseljenja ne sme da dovede do razdvajanja članova porodice ili zajedničkog domaćinstva osim ukoliko to nije učinjeno na njihov zahtev.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta