Postoje tri vrste asistenata

koji pružaju podršku deci, učenicima i odraslim u sistemu obrazovanja kao podrška redovnom pohađanju i učešću u obrazovanju.

Početna> Obrazovanje>
Asistenati u sistemu obrazovanja

Asistenati u sistemu obrazovanja


Pedagoški asistenti


Rad pedagoških asistenata definisan je Pravilnikom o pedagoškom i andragoškom asistentu kojim se propisuju bliži uslovi za rad, stepen, vrsta obrazovanja i program obuke. Pedagoški asistent pruža pomoć i dodatnu podršku deci/učenicima u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi, u skladu sa njihovim potrebama i pomoć zaposlenima u cilju unapređivanja njihovog rada.

Pedagoški asistent za decu i učenike romske nacionalnosti pruža pomoć i dodatnu podršku deci u ustanovi, pomoć i podršku nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima, u nastavnim i vannastavnim aktivnostima i aktivno sarađuje sa roditeljima dece i učenika.

Pedagoški asistent za decu i učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom pruža pomoć i dodatnu podršku grupi dece i učenika u ustanovi, u skladu sa njihovim razvojnim, obrazovnim i socijalnim potrebama i pomoć nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima u nastavnim i vannastavnim aktivnostima u cilju unapređivanja njihovog rada sa decom i učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška i sarađuje sa roditeljima.


Gde mogu pronaći više informacija o obukama za pedagoške asistente?


Poslove pedagoškog asistenta za decu i učenike romske nacionalnosti kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju može obavljati lice koje ima stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, zna romski jezik i ima savladan program obuke propisan Pravilnikom o pedagoškom i andragoškom asistentu.

Program obuke je besplatan i ostvaruje se sa Liste programa od javnog interesa koje rešenjem odobrava ministar prosvete, a mogu ga ostvarivati: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Pedagoški zavod Vojvodine, visokoškolska ustanova koja realizuje obrazovanje kadrova za rad sa decom/učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, naučni institut ili druga naučno-istraživačka ustanova u sastavu univerziteta, koja realizuje naučno-istraživačke i nastavne aktivnosti u oblasti andragogije. Realizator obuke izdaje uverenje o završenom programu obuke.

Program obuke za pedagoškog asistenta koji pruža podršku deci i učenicima romske nacionalnosti kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju se realizuje kroz četiri modula: Modul 1. Opis posla pedagoškog asistenta i organizacija rada; Modul 2. Pružanje podrške u oblasti razvoja dece; Modul 3. Pružanje podrške porodici i saradnja sa lokalnom zajednicom; Modul 4. Program obuke za pedagoškog asistenta koji će raditi u predškolskim ustanovama sa decom romske nacionalnosti kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju.

Poslove pedagoškog asistenta za decu i učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom može obaljati lice koje ima stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine (master defektolog, diplomirani defektolog, psiholog, pedagog, andragog ili logoped).


Andragoški asistent


Andragoški asistent pruža podršku odraslima za uključivanje u sistem obrazovanja i pomoć zaposlenima u ostvarivanju programa obrazovanja.


Gde mogu pronaći više informacija o obukama za andragoške asistente?


Poslove andragoškog asistenta može obavljati lice koje ima stečeno srednje obrazovanje i savladan program obuke „Integralni program obuke za ostvarivanje osnovnog obrazovanja odraslih po modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih”. Realizator obuke je Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, naučni institut ili druga naučno istraživačka ustanova u sastavu univerziteta, koja realizuje naučno istraživačke i nastavne aktivnosti u oblasti andragogije.

Cilj obuke je osposobljavanje školskih timova u osnovnim školama i nastavnika srednjih stručnih škola za realizaciju nastave za odrasle polaznike osnovnog obrazovanja. Program obuke je zasnovan na interaktivnim metodama i realizuje se kroz sledeće module: Modul 1. Osnovne andragoške veštine i izgradnja školskog tima za direktore, stručne saradnike, nastavnike i andragoške asistente za ostvarenje funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (FOOO); Modul 2. Obuka andragoških asistenata za ostvarenje funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (FOOO); Modul 3. Obuka nastavničkog tima za implementaciju FOOO u kazneno popravnim zavodima i vaspitno popravnim ustanovama.

Tekst je uveličan radi lakšeg čitanja
Izašli ste iz uveličanog teksta